پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت مواد اولیه پلیمری؛ پنجشنبه 3 تير 1395 قیمت هفتگی/روزانه

 

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 55,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 39,100 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir 43,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 39,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 39,400 ریال نمودار و آرشیو
5110 38,600 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,250 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال نمودار و آرشیو
0075 42,000 ریال نمودار و آرشیو
020 43,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 42,500 ریال نمودار و آرشیو
2420h 41,000 ریال نمودار و آرشیو
2420d 40,800 ریال نمودار و آرشیو
2102 42,300 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 41,600 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 38,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 41,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 40,500 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 43,200 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 44,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 43,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 36,400 ریال نمودار و آرشیو
C30s 36,400 ریال نمودار و آرشیو
V30s 43,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 49,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 49,400 ریال نمودار و آرشیو
1540 46,000 ریال نمودار و آرشیو
781 45,000 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 45,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 66,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam 36,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 36,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 36,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 36,500 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 73,000 ریال نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron 46,000 ریال نمودار و آرشیو
R60 57,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 42,100 ریال نمودار و آرشیو
RP340 45,300 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 48,000 ریال نمودار و آرشیو
440L 42,100 ریال نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 63,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 53,500 ریال نمودار و آرشیو
332L 43,500 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 47,500 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 37,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 43,200 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 49,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 43,500 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 43,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
ABS150 56,900 ریال نمودار و آرشیو
1922 40,000 ریال نمودار و آرشیو
MR1600 45,800 ریال نمودار و آرشیو
J740 45,600 ریال نمودار و آرشیو
R200 53,000 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 42,000 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 38,800 ریال نمودار و آرشیو
52518 35,350 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 35,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو

قیمت مواداولیه؛ ۱ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,500 ریال -150 0.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
5110 42,500 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,800 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,450 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 47,700 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
020 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال -400 0.9% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2102 44,100 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,100 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 41,900 ریال -600 1.41% نمودار و آرشیو
C30s 42,700 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,900 ریال نمودار و آرشیو
1540 48,500 ریال نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 41,300 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 42,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 42,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 66,500 ریال نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 66,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 44,000 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,700 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 41,800 ریال نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 40,400 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
Hi500 39,100 ریال 100 0.26% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو