تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت مواد اولیه پلیمری؛ چهارشنبه 27 مرداد 1395 قیمت هفتگی/روزانه

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 41,600 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,050 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 41,800 ریال نمودار و آرشیو
5110 41,850 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,200 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 47,600 ریال نمودار و آرشیو
020 48,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 46,250 ریال نمودار و آرشیو
52518 37,600 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 37,650 ریال نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 46,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,100 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,000 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 49,200 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 50,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 49,200 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 50,500 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 39,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s 38,300 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 53,700 ریال نمودار و آرشیو
1540 47,800 ریال نمودار و آرشیو
781 46,500 ریال نمودار و آرشیو
785 45,900 ریال نمودار و آرشیو
821 49,400 ریال نمودار و آرشیو
825 46,000 ریال نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 37,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam 38,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 38,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 67,000 ریال نمودار و آرشیو
10417 81,500 ریال نمودار و آرشیو
10415 71,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 51,000 ریال نمودار و آرشیو
R60 51,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 45,300 ریال نمودار و آرشیو
RP340 42,300 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 50,000 ریال نمودار و آرشیو
440L 43,400 ریال نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 44,000 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,500 ریال نمودار و آرشیو
332C 47,200 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,100 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,350 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,400 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 53,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 49,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 51,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 40,200 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 57,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 44,000 ریال نمودار و آرشیو
MR1600 48,200 ریال نمودار و آرشیو
J740 50,500 ریال نمودار و آرشیو
R200 50,000 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 46,300 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 40,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 45,500 ریال نمودار و آرشیو

بروز مشکل