پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت مواد اولیه پلیمری؛ سه شنبه 9 شهریور 1395 قیمت هفتگی/روزانه

 

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 40,900 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,600 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir 47,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 42,300 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 41,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 40,800 ریال نمودار و آرشیو
5110 41,300 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 40,800 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 40,550 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,200 ریال نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال نمودار و آرشیو
020 45,300 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 45,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h 44,000 ریال نمودار و آرشیو
2420d 43,500 ریال نمودار و آرشیو
2102 45,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 48,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,800 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,500 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam 48,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 48,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 46,200 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 44,200 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 37,700 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 37,800 ریال نمودار و آرشیو
C30s 38,600 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 54,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,300 ریال نمودار و آرشیو
1540 50,900 ریال نمودار و آرشیو
781 37,800 ریال نمودار و آرشیو
785 37,000 ریال نمودار و آرشیو
821 38,500 ریال نمودار و آرشیو
825 37,400 ریال نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال نمودار و آرشیو
525 38,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam 37,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 37,850 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 38,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 38,100 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 67,000 ریال نمودار و آرشیو
10417 82,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 71,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 52,000 ریال نمودار و آرشیو
R60 45,800 ریال نمودار و آرشیو
548R 48,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 42,700 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 51,500 ریال نمودار و آرشیو
440L 44,300 ریال نمودار و آرشیو
MR230 42,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 43,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 57,500 ریال نمودار و آرشیو
332C 48,600 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 50,300 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 41,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,700 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 42,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 39,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 54,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 52,500 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 52,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak 38,000 ریال نمودار و آرشیو
5620 40,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 57,100 ریال نمودار و آرشیو
1922 42,100 ریال نمودار و آرشیو
MR1600 49,000 ریال نمودار و آرشیو
J740 49,900 ریال نمودار و آرشیو
R200 52,000 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 43,400 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 41,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 38,100 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 38,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو

قیمت مواداولیه؛ ۱ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,500 ریال -150 0.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,300 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 42,500 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,800 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,500 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
020 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,900 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 439,000 ریال 394500 89.86% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2102 44,100 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,000 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,900 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 41,750 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 41,700 ریال -800 1.88% نمودار و آرشیو
C30s 42,650 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,400 ریال نمودار و آرشیو
1540 48,400 ریال نمودار و آرشیو
781 41,500 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال نمودار و آرشیو
821 41,300 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
825 41,100 ریال نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال نمودار و آرشیو
525 42,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 42,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال نمودار و آرشیو
10417 66,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 65,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 49,500 ریال نمودار و آرشیو
548R 60,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,500 ریال نمودار و آرشیو
440L 47,400 ریال نمودار و آرشیو
MR230 43,500 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 45,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 53,200 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 52,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,200 ریال نمودار و آرشیو
1922 41,800 ریال نمودار و آرشیو
MR1600 45,500 ریال نمودار و آرشیو
J740 60,500 ریال نمودار و آرشیو
R200 56,400 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 44,500 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 45,900 ریال نمودار و آرشیو
52518 40,600 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو