پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت مواد اولیه پلیمری؛ یکشنبه 18 مهر 1395 قیمت هفتگی/روزانه

 

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 41,800 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,100 ریال نمودار و آرشیو
5110 46,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,600 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,800 ریال نمودار و آرشیو
0075 47,200 ریال نمودار و آرشیو
020 45,100 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال نمودار و آرشیو
2420h 44,900 ریال نمودار و آرشیو
2420d 45,900 ریال نمودار و آرشیو
2102 44,500 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 45,200 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 44,200 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan 40,100 ریال نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam 45,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 44,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 44,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 42,900 ریال نمودار و آرشیو
C30s 42,600 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,200 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 53,200 ریال نمودار و آرشیو
1540 48,500 ریال نمودار و آرشیو
781 40,500 ریال نمودار و آرشیو
785 41,200 ریال نمودار و آرشیو
821 41,000 ریال نمودار و آرشیو
825 41,200 ریال نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال نمودار و آرشیو
525 41,800 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam 43,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,300 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 42,400 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 41,900 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,500 ریال نمودار و آرشیو
10417 68,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 67,700 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 52,500 ریال نمودار و آرشیو
R60 52,500 ریال نمودار و آرشیو
548R 58,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 44,500 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 58,000 ریال نمودار و آرشیو
440L 48,200 ریال نمودار و آرشیو
MR230 45,700 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 46,100 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,200 ریال نمودار و آرشیو
332C 45,100 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,700 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 43,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,500 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 55,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 54,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak 41,900 ریال نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 57,300 ریال نمودار و آرشیو
1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 58,000 ریال نمودار و آرشیو
J740 56,200 ریال نمودار و آرشیو
R200 56,400 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 44,500 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 40,100 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 38,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو

بروز مشکل