قیمت مواد اولیه پلیمری؛ سه شنبه 23 آذر 1395 قیمت هفتگی/روزانه

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 43,800 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,600 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 44,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,800 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,400 ریال نمودار و آرشیو
0075 50,700 ریال نمودار و آرشیو
020 51,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 50,800 ریال نمودار و آرشیو
52518 44,750 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off 44,000 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 47,600 ریال نمودار و آرشیو
2420h 50,100 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 49,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,900 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,700 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,850 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,100 ریال نمودار و آرشیو
C30s 48,150 ریال نمودار و آرشیو
V30s 47,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,200 ریال نمودار و آرشیو
1540 52,700 ریال نمودار و آرشیو
1551 50,200 ریال نمودار و آرشیو
781 47,500 ریال نمودار و آرشیو
785 47,000 ریال نمودار و آرشیو
821 47,500 ریال نمودار و آرشیو
825 47,000 ریال نمودار و آرشیو
5030 90,000 ریال نمودار و آرشیو
525 48,100 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,150 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,150 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 76,500 ریال نمودار و آرشیو
10417 77,500 ریال نمودار و آرشیو
10415 77,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 58,500 ریال نمودار و آرشیو
R60 52,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 52,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 51,000 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,500 ریال نمودار و آرشیو
440L 51,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 51,900 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 52,000 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 51,500 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 43,250 ریال نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 43,300 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 63,500 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 63,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 61,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 49,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 75,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 70,000 ریال نمودار و آرشیو
J740 71,000 ریال نمودار و آرشیو
R200 66,000 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 50,000 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal 47,200 ریال نمودار و آرشیو
60507 44,500 ریال نمودار و آرشیو
6040 44,400 ریال نمودار و آرشیو
60511 44,500 ریال نمودار و آرشیو

قیمت مواداولیه؛ ۱ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 50,200 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 50,100 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 50,000 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,400 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 50,100 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
5110 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 49,000 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 52,800 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 47,600 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,500 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,600 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,200 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,700 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 49,800 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Jam Kaf 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,500 ریال -2300 3.78% نمودار و آرشیو
PE100 Jam 60,800 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,800 ریال -600 1.19% نمودار و آرشیو
C30s 57,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,700 ریال 400 0.6% نمودار و آرشیو
1540 61,400 ریال 50 0.08% نمودار و آرشیو
1551 60,200 ریال نمودار و آرشیو
781 53,000 ریال 1000 1.89% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,700 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,700 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 53,000 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 76,500 ریال نمودار و آرشیو
548R 54,600 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,600 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 63,000 ریال 200 0.32% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 42,500 ریال 500 1.18% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,600 ریال 350 0.82% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 41,400 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,600 ریال 350 0.84% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,800 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak 53,000 ریال نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,000 ریال 200 0.22% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖