قیمت مواد اولیه پلیمری؛ دوشنبه 23 مهر 1397 قیمت هفتگی/روزانه

 

     

عنوانقیمتآرشیو
0035 124,900 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 119,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 117,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 118,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 127,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 125,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 132,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 118,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 113,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 114,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 124,000 ریال نمودار و آرشیو
020 122,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 120,000 ریال نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 155,000 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 132,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h 119,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 118,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 122,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 119,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 123,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G 130,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 142,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 131,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak 97,000 ریال نمودار و آرشیو
7240 129,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 117,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 113,000 ریال نمودار و آرشیو
781 pet 232,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 237,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 130,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 150,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 150,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 138,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 195,000 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 135,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 180,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 180,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 175,000 ریال نمودار و آرشیو
332L 126,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 131,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 130,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 130,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 121,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 120,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 120,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 150,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 147,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 230,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 115,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 114,000 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 113,000 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak 144,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 162,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 94,000 ریال نمودار و آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۱ آبان ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 101,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 103,500 ریال 1000 0.97% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 102,000 ریال 200 0.2% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 104,000 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 103,400 ریال 400 0.39% نمودار و آرشیو
5110 104,500 ریال 1000 0.96% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 101,300 ریال -1400 1.36% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 102,000 ریال 700 0.69% نمودار و آرشیو
0075 108,700 ریال -300 0.28% نمودار و آرشیو
020 108,000 ریال 1000 0.93% نمودار و آرشیو
Lf190 107,500 ریال 300 0.28% نمودار و آرشیو
22B02 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 109,000 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
Hi500 103,500 ریال -300 0.29% نمودار و آرشیو
2420h 107,600 ریال -400 0.37% نمودار و آرشیو
2420K 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 107,500 ریال 200 0.19% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 106,700 ریال 200 0.19% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 106,000 ریال 300 0.28% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 121,000 ریال 1000 0.83% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 135,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 125,000 ریال -11000 8.09% نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 125,000 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
C30s 125,700 ریال 700 0.56% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,800 ریال 800 0.64% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 135,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 125,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet 120,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 122,000 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
825 pet 121,000 ریال -500 0.41% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand 122,500 ریال -500 0.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,500 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid 125,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak 124,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 92,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 92,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 89,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 90,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 197,500 ریال 1500 0.76% نمودار و آرشیو
ABS150 195,500 ریال 1500 0.77% نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 226,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 112,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 230,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖