قیمت مواد اولیه پلیمری؛ چهارشنبه 25 مهر 1397 قیمت هفتگی/روزانه

 

     

عنوانقیمتآرشیو
0035 114,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 119,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 118,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 115,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال نمودار و آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۹ دى ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 109,000 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 106,000 ریال 1000 0.94% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 105,500 ریال 1000 0.95% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 105,500 ریال 1000 0.95% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 105,200 ریال 700 0.67% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 104,500 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
5110 105,000 ریال 1000 0.95% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 107,000 ریال 2000 1.87% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,000 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال 2000 1.89% نمودار و آرشیو
0075 130,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 132,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 110,000 ریال 2500 2.27% نمودار و آرشیو
52518 131,000 ریال 8000 6.11% نمودار و آرشیو
Hi500 117,000 ریال 1000 0.85% نمودار و آرشیو
2420h 127,000 ریال -500 0.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 113,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
1102XK 136,000 ریال 500 0.37% نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 124,000 ریال -500 0.4% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 122,000 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 123,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 117,000 ریال -1000 0.85% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 117,000 ریال -1000 0.85% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 125,000 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
Z30G 161,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 163,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 139,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 163,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 107,500 ریال 1000 0.93% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 137,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 124,500 ریال 300 0.24% نمودار و آرشیو
1551 123,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 pet 131,500 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 136,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 162,000 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
552R shazand 162,000 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
552R Maroun 162,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam 138,500 ریال 500 0.36% نمودار و آرشیو
510L Navid 138,500 ریال نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 174,500 ریال 500 0.29% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G 142,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 166,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 166,000 ریال -1000 0.6% نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C 162,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 121,800 ریال -700 0.57% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 122,000 ریال -1500 1.21% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 12,200 ریال -111300 90.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 213,500 ریال 500 0.23% نمودار و آرشیو
ABS150 212,500 ریال 500 0.24% نمودار و آرشیو
ABS 10415 240,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 240,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 121,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya 122,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 180,000 ریال 1000 0.56% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 104,000 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
62N07 115,000 ریال 1500 1.3% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 115,000 ریال 500 0.43% نمودار و آرشیو
22B01 108,000 ریال 1500 1.39% نمودار و آرشیو
RP 345 161,000 ریال نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖