قیمت مواد اولیه پلیمری؛ شنبه 12 آبان 1397 قیمت هفتگی/روزانه

 

 

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 123,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 124,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 115,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 118,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 119,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 122,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 116,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 116,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 115,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 122,000 ریال نمودار و آرشیو
020 116,500 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 110,500 ریال نمودار و آرشیو
22B02 107,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 121,000 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 125,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h 110,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 108,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 119,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir 130,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 140,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 125,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 126,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 104,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Arak 103,000 ریال نمودار و آرشیو
7240 135,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 125,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 126,000 ریال نمودار و آرشیو
781 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 230,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet 188,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 125,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 136,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 140,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 210,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 Arak 180,000 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 133,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 155,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 160,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 164,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 91,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 92,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 92,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 89,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 90,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 90,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 187,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 162,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 210,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 106,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 106,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 114,000 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 164,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 105,000 ریال نمودار و آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ تير ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,000 ریال 1000 0.85% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,000 ریال 500 0.43% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 119,500 ریال 1500 1.26% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
5110 119,000 ریال 500 0.42% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 116,000 ریال 200 0.17% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 125,500 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
020 118,500 ریال 3000 2.53% نمودار و آرشیو
Lf190 118,000 ریال 2500 2.12% نمودار و آرشیو
22B02 113,500 ریال 2000 1.76% نمودار و آرشیو
52518 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
Hi500 116,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 118,000 ریال 3500 2.97% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 117,500 ریال 3500 2.98% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 115,500 ریال 500 0.43% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 113,000 ریال 500 0.44% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 130,000 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 131,000 ریال 2500 1.91% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 130,000 ریال 1500 1.15% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 138,000 ریال -500 0.36% نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 144,500 ریال -500 0.34% نمودار و آرشیو
C30G 140,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 139,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 113,800 ریال 800 0.7% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 154,500 ریال 1000 0.65% نمودار و آرشیو
1540 132,000 ریال 500 0.38% نمودار و آرشیو
1551 131,500 ریال 500 0.38% نمودار و آرشیو
781 pet 162,000 ریال -2000 1.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 139,000 ریال -500 0.36% نمودار و آرشیو
552R shazand 139,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Maroun 139,000 ریال -500 0.36% نمودار و آرشیو
510L Jam 144,000 ریال -1000 0.69% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 161,000 ریال 1000 0.62% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 220,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 213,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 111,500 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖