قیمت مواد اولیه پلیمری؛ سه شنبه 29 آبان 1397 قیمت هفتگی/روزانه

 

     

عنوانقیمتآرشیو
0035 101,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 108,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 108,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 108,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 107,500 ریال نمودار و آرشیو
5110 122,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 103,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 102,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 103,000 ریال نمودار و آرشیو
020 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 99,800 ریال نمودار و آرشیو
22B02 100,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 104,000 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 100,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h 100,000 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 98,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 102,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 102,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 110,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 109,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 110,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 114,000 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 117,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 114,000 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 97,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 129,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet 232,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 235,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 114,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 117,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 122,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 210,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 Arak 165,000 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 117,500 ریال نمودار و آرشیو
MR230 132,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 135,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 80,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 81,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 82,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 78,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 78,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 79,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 137,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 201,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 201,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 95,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 95,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 100,000 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 153,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 92,000 ریال نمودار و آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳۰ مهر ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 102,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 104,500 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 102,500 ریال 500 0.49% نمودار و آرشیو
5110 102,500 ریال -300 0.29% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 102,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 112,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 109,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 109,000 ریال -1000 0.91% نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 110,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 114,500 ریال 500 0.44% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 116,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 140,000 ریال -1000 0.71% نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 113,100 ریال -15100 11.78% نمودار و آرشیو
C30s 129,500 ریال 4000 3.09% نمودار و آرشیو
C30G 129,000 ریال 4400 3.41% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 131,000 ریال 3000 2.29% نمودار و آرشیو
X30G 128,000 ریال 3000 2.34% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 145,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 134,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet 118,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet 117,000 ریال نمودار و آرشیو
821 pet 122,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 130,700 ریال 2900 2.22% نمودار و آرشیو
510L Jam 129,000 ریال 4000 3.1% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 137,500 ریال -500 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 196,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 189,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10415 300,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 222,000 ریال 1000 0.45% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 222,000 ریال 1000 0.45% نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖