قیمت مواد اولیه پلیمری؛ یکشنبه 14 بهمن 1397 قیمت هفتگی/روزانه

 

 

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 113,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 110,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 109,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 111,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 109,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 116,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 112,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 104,500 ریال نمودار و آرشیو
020 104,500 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 100,000 ریال نمودار و آرشیو
22B02 98,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 101,500 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 99,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h 109,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 97,500 ریال نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 111,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam 111,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G 140,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 141,000 ریال نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 141,000 ریال نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 97,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 133,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 113,500 ریال نمودار و آرشیو
1551 113,000 ریال نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand 140,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 141,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 140,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 142,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 172,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 144,500 ریال نمودار و آرشیو
MR230 135,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 134,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 154,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 132,000 ریال نمودار و آرشیو
332L 139,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 83,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 84,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 81,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 173,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 162,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 194,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 194,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 97,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 97,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 134,800 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 108,500 ریال نمودار و آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۱ خرداد ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 111,000 ریال 200 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 111,500 ریال -300 0.27% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 111,000 ریال -800 0.72% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 111,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 117,000 ریال -300 0.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 110,500 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 110,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 110,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 122,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 112,000 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
Lf190 111,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 111,000 ریال -1000 0.89% نمودار و آرشیو
Hi500 115,500 ریال 2500 2.16% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 113,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 123,500 ریال 1000 0.81% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 125,500 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 125,500 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 139,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30G 144,000 ریال -3000 2.04% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 144,000 ریال -3000 2.04% نمودار و آرشیو
C30s 152,000 ریال 3000 1.97% نمودار و آرشیو
C30G 149,500 ریال 1500 1% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 144,000 ریال -3000 2.04% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 144,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 125,500 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
1551 123,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand 144,000 ریال -3000 2.04% نمودار و آرشیو
552R Maroun 144,000 ریال -3000 2.04% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 165,000 ریال -3500 2.08% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 211,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 212,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 167,000 ریال -1500 0.89% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 184,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 175,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
ABS 10415 221,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 225,000 ریال 7000 3.11% نمودار و آرشیو
ABS 10733 285,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 186,000 ریال -14000 7% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖