قیمت مواد اولیه پلیمری؛ چهارشنبه 24 بهمن 1397 قیمت هفتگی/روزانه

 

     

عنوانقیمتآرشیو
0035 110,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 109,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 110,300 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 111,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 110,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 109,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 112,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 112,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 110,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 104,500 ریال نمودار و آرشیو
020 105,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 100,000 ریال نمودار و آرشیو
22B02 103,500 ریال نمودار و آرشیو
52518 99,700 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 99,500 ریال نمودار و آرشیو
2420h 107,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 96,500 ریال نمودار و آرشیو
1102XK 140,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 111,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 112,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 111,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam 111,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 130,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 140,000 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 141,000 ریال نمودار و آرشیو
C30G 138,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 141,000 ریال نمودار و آرشیو
X30G 138,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 96,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 134,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 115,500 ریال نمودار و آرشیو
1551 114,000 ریال نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand 140,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 141,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 140,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 141,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 182,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 265,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 Arak 286,000 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 151,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 141,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 141,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 175,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 142,000 ریال نمودار و آرشیو
332L 151,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 173,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 165,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 198,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 198,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 148,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ دى ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 108,000 ریال 1000 0.93% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 105,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 104,500 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 104,500 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 104,000 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
5110 104,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,000 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
0075 130,000 ریال -1000 0.76% نمودار و آرشیو
020 132,000 ریال -2500 1.86% نمودار و آرشیو
Lf190 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
22B02 107,500 ریال -1500 1.38% نمودار و آرشیو
52518 123,000 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Hi500 116,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 127,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 112,000 ریال 2500 2.23% نمودار و آرشیو
1102XK 135,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 124,500 ریال -5500 4.23% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 123,000 ریال -5000 3.91% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 123,000 ریال -2000 1.6% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 124,000 ریال -1000 0.8% نمودار و آرشیو
Z30G 161,800 ریال -400 0.25% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 163,000 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
C30s 139,000 ریال 500 0.36% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 163,000 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 106,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 137,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 124,200 ریال 1200 0.97% نمودار و آرشیو
1551 123,000 ریال 1500 1.22% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 162,500 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
552R shazand 162,500 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
552R Maroun 162,500 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
510L Jam 138,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 174,000 ریال 2000 1.15% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G 142,000 ریال 1500 1.06% نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 166,000 ریال -2000 1.19% نمودار و آرشیو
ZR230 167,000 ریال -1000 0.6% نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C 162,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 125,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 126,000 ریال -3000 2.33% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 126,000 ریال -3000 2.33% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 123,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 123,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 213,000 ریال -500 0.23% نمودار و آرشیو
ABS150 212,000 ریال 500 0.24% نمودار و آرشیو
ABS 10415 240,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 240,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 121,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya 122,000 ریال 500 0.41% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 179,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 103,500 ریال نمودار و آرشیو
62N07 113,500 ریال -1500 1.3% نمودار و آرشیو
2100 121,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420E02 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
22B01 106,500 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖