قیمت مواد اولیه پلیمری؛ سه شنبه 1 مرداد 1398 قیمت هفتگی/روزانه

 

     

عنوانقیمتآرشیو
0035 114,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 116,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 115,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 114,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 117,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 115,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 114,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 114,700 ریال نمودار و آرشیو
0075 126,000 ریال نمودار و آرشیو
020 120,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 119,000 ریال نمودار و آرشیو
22B02 112,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 110,300 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 116,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h 118,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 119,400 ریال نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 115,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 113,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 129,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 129,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam 130,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 138,700 ریال نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 136,000 ریال نمودار و آرشیو
C30s 140,000 ریال نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 135,000 ریال نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 112,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 155,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 132,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 132,000 ریال نمودار و آرشیو
781 pet 158,500 ریال نمودار و آرشیو
785 pet 158,000 ریال نمودار و آرشیو
821 pet 163,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet 157,800 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 134,000 ریال نمودار و آرشیو
552R shazand 135,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 135,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 140,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 158,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G 156,000 ریال نمودار و آرشیو
440L 151,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 215,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 212,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C 192,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 101,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 101,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 101,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 100,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 100,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 100,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 177,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 228,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 240,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 186,800 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 230,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 107,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 117,500 ریال نمودار و آرشیو
22B01 111,500 ریال نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 220,000 ریال نمودار و آرشیو
N32 132,500 ریال نمودار و آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ دى ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 108,000 ریال 1000 0.93% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 105,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 104,500 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 104,500 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 104,000 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
5110 104,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال 500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,000 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
0075 130,000 ریال -1000 0.76% نمودار و آرشیو
020 132,000 ریال -2500 1.86% نمودار و آرشیو
Lf190 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
22B02 107,500 ریال -1500 1.38% نمودار و آرشیو
52518 123,000 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Hi500 116,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 127,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 112,000 ریال 2500 2.23% نمودار و آرشیو
1102XK 135,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 124,500 ریال -5500 4.23% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 123,000 ریال -5000 3.91% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 123,000 ریال -2000 1.6% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 124,000 ریال -1000 0.8% نمودار و آرشیو
Z30G 161,800 ریال -400 0.25% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 163,000 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
C30s 139,000 ریال 500 0.36% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 163,000 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 106,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 137,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 124,200 ریال 1200 0.97% نمودار و آرشیو
1551 123,000 ریال 1500 1.22% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 162,500 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
552R shazand 162,500 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
552R Maroun 162,500 ریال -500 0.31% نمودار و آرشیو
510L Jam 138,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 174,000 ریال 2000 1.15% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G 142,000 ریال 1500 1.06% نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 166,000 ریال -2000 1.19% نمودار و آرشیو
ZR230 167,000 ریال -1000 0.6% نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C 162,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 125,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 126,000 ریال -3000 2.33% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 126,000 ریال -3000 2.33% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 123,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 123,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 213,000 ریال -500 0.23% نمودار و آرشیو
ABS150 212,000 ریال 500 0.24% نمودار و آرشیو
ABS 10415 240,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 240,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 121,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya 122,000 ریال 500 0.41% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 179,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 103,500 ریال نمودار و آرشیو
62N07 113,500 ریال -1500 1.3% نمودار و آرشیو
2100 121,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420E02 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
22B01 106,500 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖