قیمت مواد اولیه پلیمری؛ یکشنبه 13 مرداد 1398 قیمت هفتگی/روزانه

  

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 115,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 115,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 115,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 114,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 118,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 116,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 115,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 114,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 115,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 124,000 ریال نمودار و آرشیو
020 118,500 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 119,000 ریال نمودار و آرشیو
22B02 113,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 108,500 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 116,500 ریال نمودار و آرشیو
2420h 119,000 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 118,000 ریال نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 113,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir 128,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 128,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam 130,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 142,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 135,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال نمودار و آرشیو
C30G 134,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 135,000 ریال نمودار و آرشیو
X30G 133,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 110,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 170,500 ریال نمودار و آرشیو
1540 136,500 ریال نمودار و آرشیو
1551 136,000 ریال نمودار و آرشیو
781 pet 156,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet 156,500 ریال نمودار و آرشیو
821 pet 160,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet 156,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 134,500 ریال نمودار و آرشیو
552R shazand 134,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 134,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 135,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 165,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 150,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 213,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 210,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 100,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 101,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 101,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 99,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 99,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 99,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 193,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 176,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 222,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 221,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 230,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 106,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 220,000 ریال نمودار و آرشیو
N32 135,000 ریال نمودار و آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲ شهریور ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 115,000 ریال 500 0.43% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 113,500 ریال 500 0.44% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 113,500 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 113,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 115,500 ریال 500 0.43% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 113,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 113,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال 200 0.17% نمودار و آرشیو
020 119,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 118,200 ریال -300 0.25% نمودار و آرشیو
22B02 113,000 ریال 500 0.44% نمودار و آرشیو
52518 103,000 ریال 500 0.49% نمودار و آرشیو
Hi500 114,400 ریال 400 0.35% نمودار و آرشیو
2420h 118,000 ریال 500 0.42% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 117,200 ریال 200 0.17% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,000 ریال 500 0.44% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 113,500 ریال 500 0.44% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 125,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 128,000 ریال 2500 1.95% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 128,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 146,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 134,000 ریال 1500 1.12% نمودار و آرشیو
C30s 134,500 ریال 1500 1.12% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 134,000 ریال 1500 1.12% نمودار و آرشیو
X30G 131,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 103,000 ریال -1000 0.96% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 235,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 138,500 ریال 9000 6.5% نمودار و آرشیو
1551 138,000 ریال 9000 6.52% نمودار و آرشیو
781 pet 141,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand 133,000 ریال 500 0.38% نمودار و آرشیو
552R Maroun 133,000 ریال 1000 0.75% نمودار و آرشیو
510L Jam 133,000 ریال 1000 0.75% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 165,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 100,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 100,500 ریال -300 0.3% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 100,800 ریال -200 0.2% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 197,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 172,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 227,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 220,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 174,500 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 106,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 117,500 ریال نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 217,000 ریال نمودار و آرشیو
N32 137,500 ریال نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖