قیمت مواد اولیه پلیمری؛ شنبه 21 دى 1398 قیمت هفتگی/روزانه

 

     

عنوانقیمتآرشیو
0035 106,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 107,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 106,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 106,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 105,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 104,500 ریال نمودار و آرشیو
5110 108,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 107,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 106,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 105,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 136,500 ریال نمودار و آرشیو
020 136,500 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 118,500 ریال نمودار و آرشیو
22B02 115,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 124,000 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 116,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420K 119,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 137,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 135,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 135,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 121,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 164,000 ریال نمودار و آرشیو
C30s 141,000 ریال نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 164,000 ریال نمودار و آرشیو
X30G 138,000 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 108,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 142,500 ریال نمودار و آرشیو
1540 122,800 ریال نمودار و آرشیو
1551 122,500 ریال نمودار و آرشیو
781 pet 133,500 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 137,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet 135,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 164,000 ریال نمودار و آرشیو
552R shazand 164,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 164,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 139,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid 139,500 ریال نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 168,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 134,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 134,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 213,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 213,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 240,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 240,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 123,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 124,000 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 180,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 116,500 ریال نمودار و آرشیو
2100 128,000 ریال نمودار و آرشیو
2420E02 117,000 ریال نمودار و آرشیو
22B01 112,000 ریال نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 245,000 ریال نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 126,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 123,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 122,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 122,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,500 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 119,500 ریال 1200 1% نمودار و آرشیو
5110 119,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 126,500 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 125,500 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
0075 150,000 ریال -500 0.33% نمودار و آرشیو
020 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
Lf190 134,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 130,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 135,800 ریال 300 0.22% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 149,000 ریال -1000 0.67% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 149,000 ریال -1000 0.67% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖