قیمت مواد اولیه پلیمری؛ یکشنبه 13 بهمن 1398 قیمت هفتگی/روزانه

 

     

عنوانقیمتآرشیو
0035 112,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 111,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 111,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 110,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 110,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 110,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 109,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 108,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 108,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 128,500 ریال نمودار و آرشیو
020 136,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 118,000 ریال نمودار و آرشیو
22B02 113,500 ریال نمودار و آرشیو
52518 122,000 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 117,500 ریال نمودار و آرشیو
2420h 118,000 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 116,500 ریال نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 129,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 127,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 120,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 119,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam 119,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 124,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 160,000 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 160,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s 153,500 ریال نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 160,000 ریال نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 115,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 141,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 132,500 ریال نمودار و آرشیو
1551 133,000 ریال نمودار و آرشیو
781 pet 134,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 135,500 ریال نمودار و آرشیو
825 pet 133,500 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 160,000 ریال نمودار و آرشیو
552R shazand 160,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 160,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 153,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid 153,500 ریال نمودار و آرشیو
550J Jam 146,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 169,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G 146,000 ریال نمودار و آرشیو
440L 170,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 175,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 175,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 134,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 134,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 134,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 240,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 220,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 290,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 335,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 128,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 129,000 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 179,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 163,500 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 108,000 ریال نمودار و آرشیو
62N07 115,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 122,000 ریال نمودار و آرشیو
2420E02 117,500 ریال نمودار و آرشیو
22B01 112,000 ریال نمودار و آرشیو
RP 345 170,000 ریال نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 285,000 ریال نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 139,000 ریال -500 0.36% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 132,000 ریال 500 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 130,000 ریال -500 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 130,000 ریال -500 0.38% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 129,000 ریال -500 0.39% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 128,000 ریال -1000 0.78% نمودار و آرشیو
5110 130,000 ریال -1000 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 137,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 137,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 137,500 ریال 1500 1.09% نمودار و آرشیو
0075 170,000 ریال 4000 2.35% نمودار و آرشیو
020 205,000 ریال 3000 1.46% نمودار و آرشیو
Lf190 147,000 ریال -1000 0.68% نمودار و آرشیو
22B02 149,000 ریال -1000 0.67% نمودار و آرشیو
52518 136,500 ریال -500 0.36% نمودار و آرشیو
Hi500 142,000 ریال -500 0.35% نمودار و آرشیو
2420h 144,500 ریال 3000 2.08% نمودار و آرشیو
2420K 142,500 ریال نمودار و آرشیو
2102 142,000 ریال 1000 0.7% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 157,000 ریال 500 0.32% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 153,500 ریال 500 0.33% نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 182,000 ریال -1500 0.82% نمودار و آرشیو
C30s 185,000 ریال -4500 2.37% نمودار و آرشیو
C30G 185,000 ریال -4000 2.12% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 181,500 ریال -1000 0.55% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 161,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 141,500 ریال 1300 0.92% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet 181,000 ریال 6000 3.31% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 183,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 181,000 ریال -2000 1.09% نمودار و آرشیو
552R shazand 181,000 ریال -2000 1.09% نمودار و آرشیو
552R Maroun 181,000 ریال -1500 0.82% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 199,500 ریال -500 0.25% نمودار و آرشیو
RP340 180,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G 173,000 ریال 1000 0.58% نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 180,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 176,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 176,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 177,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 175,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 176,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 155,500 ریال -500 0.32% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 142,000 ریال نمودار و آرشیو
22B01 148,000 ریال نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖