پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت مواد اولیه پلیمری؛ چهارشنبه 28 مرداد 1394 قیمت هفتگی/روزانه

 

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 45,100 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,700 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,300 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 47,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,800 ریال نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 - نمودار و آرشیو
Lf190 45,100 ریال نمودار و آرشیو
2420h 45,000 ریال نمودار و آرشیو
2420d 44,900 ریال نمودار و آرشیو
2102 47,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 44,800 ریال نمودار و آرشیو
2100 44,100 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,800 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,800 ریال نمودار و آرشیو
Z30s - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 44,300 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
3202 45,800 ریال نمودار و آرشیو
3713 50,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو

بروز مشکل