قیمت مواد اولیه پلیمری؛ پنجشنبه 30 مهر 1394 قیمت هفتگی/روزانه

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,100 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,900 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,800 ریال نمودار و آرشیو
5110 42,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,550 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,450 ریال نمودار و آرشیو
0075 44,800 ریال نمودار و آرشیو
020 44,000 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 42,900 ریال نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 42,750 ریال نمودار و آرشیو
2420d 42,500 ریال نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,850 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 44,400 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 40,750 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 48,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو

بروز مشکل