قیمت مواد اولیه پلیمری؛ سه شنبه 29 دى 1394 قیمت هفتگی/روزانه

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 38,100 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 39,300 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 39,300 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 40,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 40,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 39,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 45,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,800 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,900 ریال نمودار و آرشیو
0075 42,200 ریال نمودار و آرشیو
020 42,200 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 42,100 ریال نمودار و آرشیو
52518 36,300 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 39,500 ریال نمودار و آرشیو
2420h 43,000 ریال نمودار و آرشیو
2420d 42,600 ریال نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 42,100 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,200 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,850 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan 40,200 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir 45,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak 44,800 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 33,900 ریال نمودار و آرشیو
C30s 33,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 41,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 54,600 ریال نمودار و آرشیو
781 32,900 ریال نمودار و آرشیو
821 34,100 ریال نمودار و آرشیو
5030 53,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak 33,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 32,700 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 36,200 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 66,200 ریال نمودار و آرشیو
10415 66,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 42,700 ریال نمودار و آرشیو
548R 41,200 ریال نمودار و آرشیو
440G 39,000 ریال نمودار و آرشیو
440L 38,800 ریال نمودار و آرشیو
MR230 42,000 ریال نمودار و آرشیو
N40 70,000 ریال نمودار و آرشیو
N50 72,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 25,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 25,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 25,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 25,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 34,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 34,100 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 31,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 31,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf 30,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 38,400 ریال نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
ABS150 73,000 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 40,000 ریال نمودار و آرشیو

قیمت مواداولیه؛ ۳ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 56,500 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 57,500 ریال 500 0.87% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 56,700 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 56,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 57,400 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 56,600 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 57,100 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 57,800 ریال 800 1.38% نمودار و آرشیو
0075 57,600 ریال 400 0.69% نمودار و آرشیو
020 57,800 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
Lf190 56,800 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 52,800 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
52518 51,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 51,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 56,100 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 56,300 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 56,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 55,100 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak 71,200 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 70,000 ریال 700 1% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
C30s 61,000 ریال 600 0.98% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,200 ریال -3900 7.08% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 74,300 ریال -200 0.27% نمودار و آرشیو
1540 69,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 67,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 60,500 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 104,500 ریال 1000 0.96% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 64,300 ریال نمودار و آرشیو
440G 75,500 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 62,000 ریال 200 0.32% نمودار و آرشیو
MR230 68,000 ریال 1800 2.65% نمودار و آرشیو
ZR230 68,200 ریال 2000 2.93% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 72,000 ریال 2000 2.78% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,000 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 105,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖