پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت مواد اولیه پلیمری؛ چهارشنبه 30 دى 1394 قیمت هفتگی/روزانه

 

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 38,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 39,200 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir 40,700 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,900 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 39,200 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 39,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 39,950 ریال نمودار و آرشیو
5110 39,200 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 46,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,600 ریال نمودار و آرشیو
0075 42,100 ریال نمودار و آرشیو
020 42,100 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 41,900 ریال نمودار و آرشیو
2420h 43,000 ریال نمودار و آرشیو
2420d 41,800 ریال نمودار و آرشیو
2102 41,750 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 41,400 ریال نمودار و آرشیو
2100 41,900 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,100 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,900 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan 40,900 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 45,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 44,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30s 33,200 ریال نمودار و آرشیو
C30s 32,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 40,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 48,500 ریال نمودار و آرشیو
1540 47,000 ریال نمودار و آرشیو
781 32,700 ریال نمودار و آرشیو
821 34,200 ریال نمودار و آرشیو
5030 23,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam 33,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak 33,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 32,700 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 35,200 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 67,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 66,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 42,400 ریال نمودار و آرشیو
548R 41,300 ریال نمودار و آرشیو
440G 38,200 ریال نمودار و آرشیو
440L 38,500 ریال نمودار و آرشیو
MR230 42,000 ریال نمودار و آرشیو
N40 67,500 ریال نمودار و آرشیو
N50 72,200 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 25,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 25,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 25,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 24,900 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam 34,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 31,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 31,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf 30,400 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 37,600 ریال نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
ABS150 73,500 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
52518 35,650 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 37,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو

بروز مشکل