پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت مواد اولیه پلیمری؛ پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 قیمت هفتگی/روزانه

 

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 47,800 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 57,700 ریال نمودار و آرشیو
5110 57,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 47,900 ریال نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
Lf190 49,800 ریال نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d 48,500 ریال نمودار و آرشیو
2102 49,500 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 50,100 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 49,700 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 56,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30s - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
3713 49,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو

بروز مشکل