پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت مواد اولیه پلیمری؛ پنجشنبه 13 اسفند 1394 قیمت هفتگی/روزانه

 

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 35,800 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 40,600 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir 40,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 41,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 40,600 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 40,200 ریال نمودار و آرشیو
5110 39,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 37,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 37,200 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 37,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 43,500 ریال نمودار و آرشیو
020 42,500 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 40,200 ریال نمودار و آرشیو
2420h 40,800 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 41,300 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 38,100 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 42,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 41,000 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan 40,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 58,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 57,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 56,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 56,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30s 35,150 ریال نمودار و آرشیو
C30s 34,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 63,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 49,400 ریال نمودار و آرشیو
781 34,300 ریال نمودار و آرشیو
821 34,500 ریال نمودار و آرشیو
5030 53,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak 34,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 35,150 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 38,500 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 69,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 42,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 43,800 ریال نمودار و آرشیو
440G 42,200 ریال نمودار و آرشیو
440L 47,800 ریال نمودار و آرشیو
MR230 44,000 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 28,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
5620 36,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 66,000 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
52518 34,000 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 38,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو

بروز مشکل