پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت مواد اولیه پلیمری؛ دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 قیمت هفتگی/روزانه

 

 

عنوانقیمتآرشیو
0035 40,600 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam 40,900 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir 42,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 39,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 40,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 38,300 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 40,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,000 ریال نمودار و آرشیو
0075 42,100 ریال نمودار و آرشیو
020 40,800 ریال نمودار و آرشیو
Lf190 39,100 ریال نمودار و آرشیو
2420h 39,100 ریال نمودار و آرشیو
2420d 39,300 ریال نمودار و آرشیو
2102 39,200 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 41,100 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 38,500 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 40,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 41,300 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan 39,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 43,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 43,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30s 36,200 ریال نمودار و آرشیو
C30s 37,600 ریال نمودار و آرشیو
V30s 48,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,900 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 59,900 ریال نمودار و آرشیو
1540 49,050 ریال نمودار و آرشیو
781 34,800 ریال نمودار و آرشیو
785 34,300 ریال نمودار و آرشیو
821 36,000 ریال نمودار و آرشیو
825 34,800 ریال نمودار و آرشیو
5030 51,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam 36,400 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak 36,300 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 37,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 35,900 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 64,600 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 46,300 ریال نمودار و آرشیو
R60 65,500 ریال نمودار و آرشیو
548R 44,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 56,000 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 44,800 ریال نمودار و آرشیو
440L 44,300 ریال نمودار و آرشیو
MR230 43,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 43,100 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 60,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 47,500 ریال نمودار و آرشیو
332L 40,000 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,600 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 31,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 31,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 37,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 43,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir 43,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam 37,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,200 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 49,500 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 48,500 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 47,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak 37,100 ریال نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
ABS150 60,000 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
52518 36,800 ریال نمودار و آرشیو
Hi500 36,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو

بروز مشکل