آرشیو معاملات مواد اولیه در بورس کالا

اطلاعات در بورس کالا به تاریخ سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۹۷
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قمنقدی1114895000
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINEشرکت پلی استایرن انبساطی سهندنقدی938247500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاهنقدی9035090350903509035036016872
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJپتروشیمی آریا ساسولنقدی87565875658756587565884444
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف1097921158861169681188888141386814
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامنقدی (مچینگ)8583385833858338583301010
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)860158601586015860150120120
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)860158601586015860150160160
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAپتروشیمی تبریزنقدی88283133219136029138888300590300
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف104940108888109829111211200227172002
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر نقدی1174245000
پلی اتیلن سبک خطی 22B01پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)8601586015860158601504848
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)9035090350903509035002424
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریزنقدی1114891114891114891114892976644
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویانسلف97488145259145978148229429902429
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)9035090350903509035002020
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVپتروشیمی لرستاننقدی8660919200
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)966869668696686966860132132
پلی استایرن انبساطی نسوز F400توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی10455115000
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندنقدی (مچینگ)7476474764747647476402222
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)8584385843858438584305050
پلی اتیلن سبک خطی 22B03پتروشیمی مهابادنقدی8601572240
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی مارونسلف91383925909306293777330660330
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لالهنقدی8927733000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف858438584385843858431500610470
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستاننقدی866098660986609866099609672
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی ماروننقدی90350903509035090350330198154
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی لالهنقدی8670222000
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200پتروشیمی بندرامامنقدی (مچینگ)8155181551815518155102020
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستاننقدی (مچینگ)8660986609866098660902424
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی1114891114891114891114894002020
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MODپتروشیمی تندگویانسلف97755147699147699147699429847429
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)8584385843858438584302020
پلی اتیلن سبک خطی 18B01پتروشیمی مهابادنقدی860158601586015860155767248
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی85843858438584385843660440330
پلی استایرن انبساطی R400توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی104551104729104915105079506050
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200پتروشیمی بندرامامنقدی815518155181551815515007060
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستاننقدی86609866098660986609480216144
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)8584385843858438584302222
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویانسلف9562496029115841142479170523871705
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامنقدی858338583385833858331000190170
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی86015860158601586015960480408
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی شازندنقدی8601586015860158601510001120840
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی1193991193991193991193992505050
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویانسلف102942104449105120106509506858506
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف858438584385843858431000610450
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستاننقدی87989240240
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)913839138391383913830286286
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mپتروشیمی ایلامنقدی (مچینگ)943539435394353943530132132
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پتروشیمی بندرامامنقدی84888871198862590525100018401000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستاننقدی8584319200
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولنقدی913839138391383913831012858550
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mپتروشیمی ایلامنقدی943539435394353943531012616594
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100Nپتروشیمی جمنقدی9185291852918529185213864444
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8پتروشیمی کردستاننقدی858439600
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی آریا ساسولنقدی867026600
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645پتروشیمی تندگویانسلف982889839998940104779858913858
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیرنقدی86015888888932591015330042903300
پلی اتیلن سبک خطی 22B01پتروشیمی مهابادنقدی86015860158601586015960192168
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاهنقدی903509035090350903501200744576
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریزنقدی87010870108701087010750160140
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویانسلف1067471081111093361107098141067814
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامسلف903509035090350903503000790630
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UVپتروشیمی لرستاننقدی86609144480
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی ماروننقدی96686966869668696686250814521452
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی8584385843858438584314744422
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامامسلف (مچینگ)7476474764747647476402222
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)126180126180126180126180020.1620.16
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی119399120969122519123389507050
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاهنقدی913839439094622950199631296
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریزنقدی117424117424117424117424550330308
پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bپتروشیمی ایلامنقدی903509035090350903505064444

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۷ آذر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 105,500 ریال -1500 1.4% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 108,000 ریال -1000 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 107,000 ریال -1500 1.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 107,000 ریال -1500 1.38% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 113,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
5110 106,000 ریال -1800 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,000 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 104,000 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
020 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 102,500 ریال 88500 86.34% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 107,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 105,000 ریال -6000 5.41% نمودار و آرشیو
2420h 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 102,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 115,000 ریال -1000 0.86% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 112,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 120,000 ریال 500 0.42% نمودار و آرشیو
Z30G 127,500 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 126,000 ریال 11500 9.13% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 100,000 ریال 500 0.5% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 116,500 ریال -8000 6.43% نمودار و آرشیو
1540 116,500 ریال -1000 0.85% نمودار و آرشیو
1551 114,500 ریال -2500 2.14% نمودار و آرشیو
781 pet 155,000 ریال -2000 1.27% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 157,500 ریال -4500 2.78% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 127,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 125,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 126,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 230,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 126,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 133,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 133,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 150,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 124,500 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 84,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 85,600 ریال -100 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,900 ریال -100 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 164,000 ریال 2000 1.22% نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال 3000 2.07% نمودار و آرشیو
ABS 10415 192,000 ریال 2000 1.04% نمودار و آرشیو
ABS 10720 195,000 ریال 3000 1.54% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 100,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 100,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 Arak 132,500 ریال -500 0.38% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
S 5000 98,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖