تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

آرشیو معاملات مواد اولیه در بورس کالا

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 30 خردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,086 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 45,547 210 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,086 300 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,086 49,086 49,086 49,086 300 120 120
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 49,086 420 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 67,845 68,529 68,632 68,889 70 190 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 79,644 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 34,685 35,779 36,066 36,188 1,518 2,992 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 33,644 34,888 35,018 35,666 814 3,509 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 36,397 37,200 37,468 38,219 2,002 6,138 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 35,323 36,606 37,004 38,149 506 2,596 506
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,198 39,198 39,198 39,198 0 352 352
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,022 38,022 38,022 38,022 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,198 39,198 39,198 39,198 4,400 2,046 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,198 1,012 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,198 572 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 40,434 319 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,016 43,029 43,196 44,069 1,500 2,810 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,016 41,016 41,016 41,016 990 286 286
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,016 41,016 41,016 41,016 1,500 720 320
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,016 41,016 41,016 41,016 0 320 320
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,118 45,118 45,118 45,118 324 194 108
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 41,016 518 65 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,118 220 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 41,016 480 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,016 37,735 37,735 37,735 4,224 484 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,016 37,735 37,735 37,735 0 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,724 41,724 41,724 41,724 770 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,204 41,204 41,204 41,204 0 260 260
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام سلف 40,518 40,518 40,518 40,518 1,012 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,204 41,204 41,204 41,204 2,000 940 900
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم نقدی 34,370 72 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,359 37,359 37,359 37,359 0 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,359 37,359 37,359 37,359 3,000 130 130
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,359 280 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,359 37,359 37,359 37,359 3,000 1,830 830
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,359 37,359 37,359 37,359 0 890 890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,452 36,452 36,452 36,452 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,452 36,452 36,452 36,452 2,024 264 242
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 37,160 121 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,092 38,802 38,957 39,902 350 760 350
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 38,092 583 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,253 396 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 528 110 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,253 38,253 38,253 38,253 0 264 264
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 1,760 176 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 506 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 660 418 418
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 48,655 50,709 51,682 52,890 150 230 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 48,655 50,409 50,448 50,609 100 230 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 46,657 46,657 46,657 46,657 600 320 260
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 46,657 600 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 49,618 49,618 49,618 49,618 600 430 390
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 48,379 48,379 48,379 48,379 315 105 105
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,704 42,704 42,704 42,704 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,704 42,704 42,704 42,704 220 88 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 42,704 43,402 43,681 44,415 220 484 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,704 45,010 45,129 45,409 330 1,562 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,625 43,625 43,625 43,625 0 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 43,625 43,625 43,625 43,625 110 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,766 44,559 44,869 45,333 330 946 330
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 38,033 41,836 41,836 41,836 528 2,860 528
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,679 37,679 37,679 37,679 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 37,679 37,759 37,818 37,917 2,002 2,288 2,002
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 37,679 38,449 38,760 39,259 1,320 2,046 1,320
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 37,679 37,777 37,809 38,079 798 987 798
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 33,823 40,587 40,587 40,587 308 2,398 308
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,449 34,449 34,449 34,449 500 60 40
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,884 32,884 32,884 32,884 308 110 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,318 31,333 31,367 31,639 2,992 3,366 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,318 31,318 31,318 31,318 0 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,318 31,318 31,318 31,318 2,486 1,606 1,298
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,318 1,000 80 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,318 31,330 31,381 31,444 1,200 1,540 1,200
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,449 34,449 34,449 34,449 0 22 22
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,449 34,449 34,449 34,449 308 66 66
تاریخ
۱۳۹۶.۰۳.۳۰
۱۳۹۶.۰۳.۲۹
۱۳۹۶.۰۳.۲۸
۱۳۹۶.۰۳.۲۳
۱۳۹۶.۰۳.۲۲
۱۳۹۶.۰۳.۱۶
۱۳۹۶.۰۳.۹
۱۳۹۶.۰۳.۸
۱۳۹۶.۰۳.۷
۱۳۹۶.۰۳.۲
۱۳۹۶.۰۳.۱
۱۳۹۶.۰۲.۳۱
۱۳۹۶.۰۲.۲۶
۱۳۹۶.۰۲.۲۵
۱۳۹۶.۰۲.۲۴
۱۳۹۶.۰۲.۱۹
۱۳۹۶.۰۲.۱۸
۱۳۹۶.۰۲.۱۷
۱۳۹۶.۰۲.۱۲
۱۳۹۶.۰۲.۱۱

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 38,900 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,000 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,650 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 2200 4.31% نمودار و آرشیو
020 43,400 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
Lf190 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -300 0.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2420h 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,950 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,600 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,600 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1551 49,200 ریال نمودار و آرشیو
781 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
821 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,300 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,300 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 89,000 ریال -3000 3.26% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖