آرشیو معاملات مواد اولیه در بورس کالا

اطلاعات در بورس کالا به تاریخ سه شنبه ۲۴ مهر ماه ۹۷
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22B03پتروشیمی مهابادنقدی950629506295062950621209672
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاهنقدی80046800468004680046600696600
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی1403993000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)17418217418217418217418202222
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی966009862999137101619132021231320
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی (مچینگ)9171291712917129171202525
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف174182174355176992184509160621451606
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645پتروشیمی تندگویانسلف121563121563121663122194418638418
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hپتروشیمی امیرکبیرنقدی93364933649342293679770946770
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستاننقدی (مچینگ)9535495354953549535402424
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف9336497976990231018136001260600
پلی اتیلن سبک فیلم 0030پتروشیمی آریا ساسولنقدی93364933649336493364220220220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732پتروشیمی تندگویانسلف17418217418217418217418219815422
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلامنقدی966009802098430100210101218041012
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامنقدی800468004680046800462000610480
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویانسلف1741821788881802451839994071001407
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لالهنقدی93364933649336493364324237.6237.6
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیرنقدی950629830999299101579180433441804
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی95062950629506295062504504288
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریزنقدی106337107100107900109009200240200
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی140399140399140399140399303030
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویانسلف1215631215641348251437798361804836
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پتروشیمی کردستاننقدی9336493364933649336428828872
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمیسلف128399128399128400128419157515961575
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف174182174182174182174182200223871881
پلی وینیل کلراید E6644پتروشیمی اروندنقدی (مچینگ)5038450384503845038406666
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیرنقدی1063371173881178571181705013050
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریزنقدی917129171291712917121397715682
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامامسلف93364935199395794864100011801000
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لالهنقدی93364933649336493364518.4151.221.6
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پتروشیمی جمنقدی800468004680046800465068866
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستاننقدی9336493364933649336416816824
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی917129171291712917121004545
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)1741821741821741821741820121121
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندنقدی (مچینگ)10544410544410544410544402020
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیرنقدی891489877799751102389120035901200
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریزنقدی1092771092771092771092771199968803
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی ماروننقدی (مچینگ)800468004680046800460209209
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)17418217418217418217418208888
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جمنقدی8004680046800468004650619844
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریزنقدی1403991742591761811800095026050
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)9336493364933649336404444
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845پتروشیمی تندگویانسلف17418217418217418217418219826488
پلی اتیلن سبک خطی 22B01پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)950629506295062950620192192
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)917129171291712917120264264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی ماروننقدی80046800468004680046737715528
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویانسلف174182174182174182174182407704286
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پتروشیمی جمنقدی (مچینگ)8004680046800468004606666
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریزنقدی1403991702591712371728795033050
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AAپتروشیمی شازندنقدی922109221092210922101406040
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)1741821741821741821741820110110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جمنقدی95354102237104291109507149624641496
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)8798887988879888798804040
پلی اتیلن سبک فیلم 0190پتروشیمی آریا ساسولنقدی93364933649336493364924902616
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی لالهنقدی8263482634826348263426413288
پلی اتیلن سبک خطی 22B01پتروشیمی مهابادنقدی95062950629506295062432216144
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریزنقدی879888798887988879881200950750
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی شازندسلف89148104123105940107909100026001000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641پتروشیمی تندگویانسلف121563121563122603127469123217491232
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهابادنقدی (مچینگ)9506295062950629506204848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستاننقدی95354953549535495354360360336
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامامنقدی (مچینگ)8004680046800468004606060
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی140399158429161993165859308030
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لالهنقدی (مچینگ)93364933649336493364086.486.4
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندنقدی (مچینگ)10544410544410544410544402222
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)1092771092771092771092770176176
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی شازندسلف950629562096143974598001140800
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MODپتروشیمی تندگویانسلف121563122099140431148888123221231232
پلی وینیل کلراید E7044پتروشیمی اروندنقدی (مچینگ)5038450384503845038408888
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جمنقدی (مچینگ)8004680046800468004604444

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 124,000 ریال -900 0.72% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 118,000 ریال -1000 0.84% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 117,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,000 ریال -1000 0.85% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 126,000 ریال -1000 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 124,000 ریال -1000 0.8% نمودار و آرشیو
5110 130,000 ریال -2000 1.52% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 115,000 ریال -3000 2.54% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 109,000 ریال -4000 3.54% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 111,000 ریال -3000 2.63% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
020 122,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 117,500 ریال -2500 2.08% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 155,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 131,000 ریال -1000 0.76% نمودار و آرشیو
2420h 118,000 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 118,000 ریال -500 0.42% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 122,000 ریال 3000 2.46% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 121,500 ریال -1500 1.22% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 122,000 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 130,000 ریال -500 0.38% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G 131,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Mar 130,000 ریال نمودار و آرشیو
C30s 141,000 ریال -1000 0.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 129,000 ریال -2500 1.9% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,500 ریال -1500 1.16% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
1551 111,000 ریال -2000 1.77% نمودار و آرشیو
781 pet 225,000 ریال -2000 0.88% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 140,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 127,500 ریال -3000 2.3% نمودار و آرشیو
510L Jam 150,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 148,000 ریال -2000 1.33% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 138,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 5000 2.5% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 132,000 ریال -3000 2.22% نمودار و آرشیو
MR230 180,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 185,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 175,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 126,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 121,000 ریال -10000 7.63% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 120,000 ریال -10000 7.69% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 120,000 ریال -10000 7.69% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال -6000 4.96% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال -6000 5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال -6000 5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 155,000 ریال 5000 3.23% نمودار و آرشیو
ABS150 146,000 ریال -1000 0.68% نمودار و آرشیو
ABS 10415 215,000 ریال -15000 6.52% نمودار و آرشیو
Lale 1922 110,000 ریال -5000 4.35% نمودار و آرشیو
1922 Arya 110,000 ریال -4000 3.51% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 135,000 ریال -9000 6.25% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 162,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR 340 180,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
S 5000 91,500 ریال -2500 2.66% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖