آرشیو معاملات مواد اولیه در بورس کالا

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 21 آذر ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 57,062 57,062 57,062 57,062 210 126 126
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 60,900 60,900 60,900 60,900 504 504 504
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 87,669 87,669 87,669 87,669 200 50 50
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 43,676 48,043 48,043 48,043 1,694 16,445 1,694
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 45,832 46,119 47,005 49,629 2,310 3,267 2,310
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 44,479 45,009 46,491 47,611 506 1,441 506
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 48,322 48,322 48,322 48,322 484 352 352
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 48,322 48,322 48,322 48,322 0 88 88
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 48,322 48,422 48,543 48,911 550 726 550
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,401 45,777 46,051 47,709 4,818 7,524 4,818
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 45,793 47,009 47,116 47,329 66 143 66
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 44,401 44,401 44,401 44,401 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 44,401 44,401 44,401 44,401 1,008 96 72
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 47,531 50,609 50,865 51,000 1,000 3,080 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,531 49,419 49,584 49,759 550 1,496 550
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 52,284 52,284 52,284 52,284 330 220 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 47,531 48,510 48,752 49,777 1,012 1,782 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 47,531 47,531 47,531 47,531 480 336 336
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 47,531 48,700 48,861 49,299 1,100 1,826 1,100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 54,002 54,002 54,002 54,002 2,800 2,590 2,390
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 54,002 54,002 54,002 54,002 0 410 410
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 45,559 45,559 45,559 45,559 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 45,559 45,559 45,559 45,559 506 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 45,559 45,559 45,559 45,559 0 1,276 1,276
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف 45,559 45,559 45,559 45,559 2,002 858 726
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 45,559 45,779 46,045 47,009 880 1,144 880
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 41,826 41,826 41,826 41,826 253 88 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,826 41,826 41,826 41,826 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 41,826 42,030 42,135 42,539 3,003 3,938 3,003
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 41,826 41,826 41,826 41,826 480 120 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 42,617 42,617 42,617 42,617 240 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 41,826 42,031 42,098 42,339 2,000 2,460 2,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 43,708 43,708 43,708 43,708 750 780 680
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 46,331 47,069 47,156 47,331 480 888 480
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 46,331 47,009 47,117 47,429 1,012 1,914 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,331 46,331 46,331 46,331 1,210 638 638
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 46,331 46,331 46,331 46,331 0 572 572
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 54,532 54,532 54,532 54,532 0 520 520
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 54,532 54,532 54,532 54,532 1,342 572 462
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 54,532 54,532 54,532 54,532 0 154 154
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 59,438 59,438 59,438 59,438 150 120 120
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 59,438 59,438 59,438 59,438 150 60 60
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 57,756 57,756 57,756 57,756 150 80 80
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 60,487 60,487 60,487 60,487 700 100 80
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 62,451 62,666 62,716 62,919 750 900 750
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید سلف 62,981 62,981 62,981 62,981 210 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 49,781 50,588 50,652 50,849 330 528 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 49,781 51,008 51,189 51,777 440 1,100 440
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 53,262 53,262 53,262 53,262 110 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 50,809 51,333 51,338 51,359 110 176 110
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 49,781 52,000 52,099 52,255 550 2,442 550
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 52,352 54,169 54,203 54,359 220 638 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 44,559 49,010 49,013 49,015 2,002 3,564 2,002
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 44,163 50,210 50,588 51,559 330 2,354 330
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 44,163 49,659 49,780 50,115 440 2,750 440
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 44,163 48,329 48,516 48,888 770 2,134 770
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 46,141 46,141 46,141 46,141 0 1,188 1,188
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم سلف 46,141 46,141 46,141 46,141 4,004 2,816 2,816
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 44,163 49,133 49,289 49,639 588 2,373 588
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 44,163 48,555 48,722 49,339 1,100 2,816 1,100
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 36,046 36,046 36,046 36,046 220 44 44
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 36,714 40,844 41,172 41,855 500 1,240 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 32,708 33,555 33,785 34,508 500 720 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 33,376 34,901 35,490 38,000 2,508 4,048 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,376 38,049 38,348 39,119 3,014 5,192 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 33,376 35,289 35,411 35,669 1,500 3,140 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 33,376 38,351 38,566 38,789 484 2,156 484
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,715 43,859 43,982 44,029 88 418 88
تاریخ
۱۳۹۶.۰۹.۲۱
۱۳۹۶.۰۹.۲۰
۱۳۹۶.۰۹.۱۴
۱۳۹۶.۰۹.۱۲
۱۳۹۶.۰۹.۷
۱۳۹۶.۰۸.۳۰
۱۳۹۶.۰۸.۲۹
۱۳۹۶.۰۸.۲۳
۱۳۹۶.۰۸.۲۲
۱۳۹۶.۰۸.۱۶
۱۳۹۶.۰۸.۱۵
۱۳۹۶.۰۸.۹
۱۳۹۶.۰۸.۸
۱۳۹۶.۰۸.۲
۱۳۹۶.۰۸.۱
۱۳۹۶.۰۷.۲۵
۱۳۹۶.۰۷.۲۴
۱۳۹۶.۰۷.۲۳
۱۳۹۶.۰۷.۱۸
۱۳۹۶.۰۷.۱۷

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 53,700 ریال -1100 2.01% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 53,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,300 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,000 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
0075 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
020 57,200 ریال 400 0.7% نمودار و آرشیو
Lf190 56,500 ریال 700 1.24% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 47,100 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 56,900 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 56,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 56,600 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 56,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,100 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 61,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
C30s 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 55,450 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,100 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,400 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
1540 64,400 ریال -1500 2.28% نمودار و آرشیو
1551 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
781 55,300 ریال -1100 1.95% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 56,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 59,500 ریال 1100 1.85% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 55,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
552R Maroun 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 57,600 ریال 600 1.04% نمودار و آرشیو
RP340 74,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 58,200 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,200 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,200 ریال -400 0.42% نمودار و آرشیو
ABS150 100,300 ریال 300 0.3% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖