تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

آرشیو معاملات مواد اولیه در بورس کالا

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 16 آذر 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 55,664 55,664 55,664 55,664 630 168 1395/09/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 55,664 55,664 55,664 55,664 210 90 1395/09/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 61,044 61,044 61,044 61,045 210 231 1395/09/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 61,044 61,044 61,044 61,044 101 101 1395/09/21
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 61,044 61,044 61,044 61,044 210 150 1395/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 61,597 61,597 61,597 61,597 100 50 1395/09/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 31,956 35,151 35,151 35,151 594 6,853 1395/10/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 31,956 35,151 35,151 35,151 220 2,354 1395/09/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 33,541 36,895 36,895 36,895 440 4,532 1395/09/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 33,541 36,895 36,895 36,895 704 6,358 1395/10/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 33,541 36,895 36,895 36,895 550 3,289 1395/10/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 29,796 29,796 29,796 29,796 946 946 1395/10/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 29,796 29,796 29,796 29,796 88 88 1395/09/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 29,796 29,796 29,796 29,796 407 407 1395/10/01
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 44,757 44,757 44,757 44,757 220 132 1395/09/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,041 41,359 41,547 42,000 4,500 8,060 1395/09/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,041 40,609 40,993 41,839 500 1,030 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,057 44,859 44,984 45,377 1,000 2,510 1395/09/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 66 1395/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,057 44,888 45,040 45,309 1,000 2,620 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 418 22 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 396 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 48,463 48,463 48,463 48,463 410 86 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 44,057 44,677 44,895 45,399 410 972 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 3,300 374 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 1,760 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 3,300 66 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,940 41,200 41,431 42,229 2,500 4,600 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,015 38,555 38,812 39,917 2,000 3,720 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 38,015 38,168 38,369 38,689 2,024 2,299 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 42,971 42,971 42,971 42,971 803 22 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 37,044 39,099 39,478 40,748 2,002 3,674 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,743 37,743 37,743 37,743 0 242 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 37,743 37,743 37,743 37,743 506 286 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 38,711 40,178 40,280 40,418 300 760 1395/10/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,711 40,169 40,321 40,556 400 990 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 37,827 37,827 37,827 37,827 506 506 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,827 37,827 37,827 37,827 1,012 638 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 37,827 37,827 37,827 37,827 0 528 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,827 37,829 37,860 38,077 1,804 1,958 1395/09/21
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 46,835 49,229 50,066 51,039 150 290 1395/09/21
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 46,835 50,409 50,945 52,300 100 250 1395/09/21
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 45,471 46,019 46,560 47,229 50 100 1395/09/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 42,347 43,889 44,155 45,550 1,000 1,660 1395/09/21
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,943 48,859 49,145 50,280 800 2,470 1395/09/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 38,636 38,638 38,711 38,799 154 176 1395/09/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 38,636 42,499 42,499 42,499 220 1,518 1395/09/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 38,636 42,499 42,499 42,499 550 7,898 1395/09/21
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 315 1,680 1395/09/21
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 660 2,156 1395/09/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 33,668 34,567 35,374 36,689 1,518 2,112 1395/10/14
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 294 1,785 1395/09/21
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 35,524 36,109 36,347 37,559 500 920 1395/10/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,294 33,419 33,550 33,900 2,992 6,578 1395/09/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,294 32,600 32,662 32,909 1,000 1,360 1395/09/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,294 33,733 33,816 33,999 2,486 6,248 1395/09/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,294 32,909 33,088 33,509 1,000 1,660 1395/10/09
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,294 33,413 33,760 34,222 1,000 2,220 1395/09/21
تاریخ
۱۳۹۵.۰۹.۱۶
۱۳۹۵.۰۹.۱۵
۱۳۹۵.۰۹.۹
۱۳۹۵.۰۹.۷
۱۳۹۵.۰۹.۲
۱۳۹۵.۰۹.۱
۱۳۹۵.۰۸.۲۵
۱۳۹۵.۰۸.۲۴
۱۳۹۵.۰۸.۲۳
۱۳۹۵.۰۸.۱۸
۱۳۹۵.۰۸.۱۷
۱۳۹۵.۰۸.۱۱
۱۳۹۵.۰۸.۴
۱۳۹۵.۰۸.۳
۱۳۹۵.۰۷.۲۷
۱۳۹۵.۰۷.۲۶
۱۳۹۵.۰۷.۱۸
۱۳۹۵.۰۷.۱۳
۱۳۹۵.۰۷.۱۲
۱۳۹۵.۰۷.۶

قیمت مواداولیه؛ ۱۷ آذر ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,800 ریال -1000 2.28% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,150 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
5110 43,500 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,000 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
0075 50,000 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
020 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 50,000 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
2420h 49,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 49,400 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,700 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,700 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,000 ریال -1000 2.08% نمودار و آرشیو
C30s 47,200 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
V30s 46,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 45,400 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,000 ریال -800 1.43% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 48,000 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
1540 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
781 44,500 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
785 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 44,500 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
825 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,100 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,100 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,300 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
510L Jam 47,800 ریال -1700 3.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 71,500 ریال 500 0.7% نمودار و آرشیو
10417 71,000 ریال 1000 1.41% نمودار و آرشیو
10415 71,800 ریال 300 0.42% نمودار و آرشیو
R40maron 57,000 ریال 2000 3.51% نمودار و آرشیو
R60 52,000 ریال 3000 5.77% نمودار و آرشیو
548R 49,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,100 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
440L 47,900 ریال -600 1.24% نمودار و آرشیو
MR230 52,000 ریال -2000 3.7% نمودار و آرشیو
ZR230 52,200 ریال -1300 2.43% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 66,800 ریال -200 0.3% نمودار و آرشیو
332C 49,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,500 ریال 900 2.34% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,400 ریال 900 2.34% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,500 ریال 900 2.34% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,700 ریال 700 1.19% نمودار و آرشیو
EPS 300 60,000 ریال 2500 4.17% نمودار و آرشیو
EPS 400 55,500 ریال 3000 5.41% نمودار و آرشیو
510L Arak 47,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5620 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 67,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 65,000 ریال -800 1.22% نمودار و آرشیو
R200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 1700 3.43% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 45,400 ریال 500 1.1% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun 47,200 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
52518 Off1 - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو