آرشیو عرضه های مواد اولیه در بورس کالا

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 25 مهر ماه 1396
نام تجاری بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/07/30 56,081 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/08/01 59,759 500 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 82,406 100 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/07/30 82,406 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/07/30 96,737 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/08/10 41,722 198 1,100 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/08/23 41,722 198 616 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/08/10 42,489 506 2,112 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ سلف 1396/08/10 44,145 176 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ سلف 1396/08/10 42,853 198 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 43,132 110 990 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/07/30 43,132 500 500 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 43,132 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/04 46,797 500 1,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 46,797 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/04 46,797 500 1,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/08/01 51,476 302 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/08/01 46,797 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 51,476 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/07/30 47,555 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/07/30 50,203 200 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 47,552 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/07/30 43,191 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 40,237 55 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 40,237 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/16 40,237 1,000 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 42,048 600 300 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/06 43,589 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 43,589 506 1,254 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 43,589 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/07/30 55,556 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/07/30 55,556 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/07/30 53,983 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 55,987 700 300 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 55,987 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 58,273 700 300 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/07/30 66,064 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی نقدی 1396/07/30 47,721 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/07/30 47,721 55 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/07/30 51,058 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت چوبی نقدی 1396/07/30 48,859 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/07/30 42,715 990 1,012 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ نقدی 1396/08/01 42,336 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی 1396/07/30 42,336 220 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/07/30 42,336 110 110 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/07/30 42,336 200 500 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی نقدی 1396/07/30 44,232 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/07/30 42,336 300 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/05 38,395 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/08/16 39,106 200 300 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 35,551 1,496 2,002 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/23 35,551 990 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/08/23 35,551 400 1,600 پتروشیمی غدیر
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 34,506 11 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B01 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 38,819 168 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 38,819 576 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 42,117 240 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/07/30 42,117 200 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 6366M درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 42,797 16 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 2200J درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 32,190 13 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 36,213 11 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 39,230 16 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 34,871 13 0 پتروشیمی ایلام
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP2X83CE درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/07/30 42,949 200 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 34,556 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/30 31,996 506 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/07/30 28,441 100 0 پتروشیمی اروند
تاریخ
۱۳۹۶.۰۷.۲۵
۱۳۹۶.۰۷.۲۴
۱۳۹۶.۰۷.۱۸
۱۳۹۶.۰۷.۱۱
۱۳۹۶.۰۷.۴
۱۳۹۶.۰۷.۳
۱۳۹۶.۰۶.۲۸
۱۳۹۶.۰۶.۲۷
۱۳۹۶.۰۶.۲۱
۱۳۹۶.۰۶.۱۴
۱۳۹۶.۰۶.۱۳
۱۳۹۶.۰۶.۷
۱۳۹۶.۰۶.۵
۱۳۹۶.۰۵.۳۰
۱۳۹۶.۰۵.۲۴
۱۳۹۶.۰۵.۲۳
۱۳۹۶.۰۵.۱۷
۱۳۹۶.۰۵.۱۶
۱۳۹۶.۰۵.۱۰
۱۳۹۶.۰۵.۹

قیمت مواداولیه؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 48,600 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,050 ریال 150 0.31% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
5110 48,600 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 46,250 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 150 0.28% نمودار و آرشیو
020 52,250 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
Lf190 53,200 ریال -450 0.84% نمودار و آرشیو
52518 45,900 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,600 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
2102 51,500 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 51,500 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 51,400 ریال 400 0.78% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,100 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 63,100 ریال -1100 1.71% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 52,400 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 49,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,600 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,400 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,400 ریال -100 0.11% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 41,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 91,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖