تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

آرشیو عرضه های مواد اولیه در بورس کالا

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 30 خرداد 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/04/07 49,086 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/04/04 45,547 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/04/07 49,086 300 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/04/07 49,086 300 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/04/04 49,086 420 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/04/04 67,845 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/04/04 79,644 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1396/04/14 34,685 1,518 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 سلف 1396/04/14 33,644 814 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1396/04/14 36,397 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف 1396/04/14 35,323 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/04/04 39,198 440 3,960 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1396/04/04 39,198 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1396/04/04 39,198 572 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ نقدی 1396/04/04 40,434 319 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/04/07 41,016 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/04/04 41,016 990 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/04/04 41,016 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/04/04 45,118 324 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/04/04 41,016 518 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1396/04/04 45,118 220 880 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 نقدی 1396/04/04 41,016 480 480 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K نقدی 1396/04/04 41,016 4,224 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ نقدی 1396/04/04 41,724 770 528 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/04/04 41,204 200 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/04/13 40,518 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 نقدی 1396/04/04 34,370 72 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/04/04 37,359 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/04/04 37,359 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/04/04 37,359 280 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J نقدی 1396/04/04 36,452 2,024 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV نقدی 1396/04/04 37,160 121 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/04/04 38,092 350 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV نقدی 1396/04/04 38,092 583 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/04/04 38,253 528 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/04/04 38,253 396 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/04/04 38,253 1,760 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/04/04 38,253 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/04/04 38,253 440 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/04/04 48,655 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/04/04 48,655 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/04/04 46,657 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/04/04 46,657 600 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/04/04 49,618 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1396/04/04 48,379 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1396/04/04 42,704 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1396/04/04 42,704 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1396/04/04 42,704 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T نقدی 1396/04/04 43,625 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1396/04/04 43,766 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1396/04/04 38,033 528 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1396/04/04 37,679 2,002 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/04/04 37,679 1,100 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1396/04/04 37,679 798 0 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1396/04/27 33,823 66 242 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/04/04 34,449 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/04/04 32,884 308 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/04/04 31,318 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/04/04 31,318 1,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/04/04 31,318 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/04/04 31,318 200 1,000 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/04/04 34,449 308 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/04/04 40,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/04/04 23,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1396/04/04 36,915 180 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 1 نقدی 1396/04/04 34,282 220 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 نقدی 1396/04/04 20,723 40 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1396/04/04 30,441 66 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/04/04 28,186 286 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1396/04/04 17,225 60 0 پتروشیمی غدیر
تاریخ
۱۳۹۶.۰۳.۳۰
۱۳۹۶.۰۳.۲۸
۱۳۹۶.۰۳.۲۳
۱۳۹۶.۰۳.۲۲
۱۳۹۶.۰۳.۱۶
۱۳۹۶.۰۳.۹
۱۳۹۶.۰۳.۸
۱۳۹۶.۰۳.۷
۱۳۹۶.۰۳.۶
۱۳۹۶.۰۳.۱
۱۳۹۶.۰۲.۳۱
۱۳۹۶.۰۲.۲۶
۱۳۹۶.۰۲.۲۴
۱۳۹۶.۰۲.۲۳
۱۳۹۶.۰۲.۱۹
۱۳۹۶.۰۲.۱۸
۱۳۹۶.۰۲.۱۶
۱۳۹۶.۰۲.۱۲
۱۳۹۶.۰۲.۱۰
۱۳۹۶.۰۲.۳

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 38,900 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,000 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,650 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 2200 4.31% نمودار و آرشیو
020 43,400 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
Lf190 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -300 0.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2420h 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,950 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,600 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,600 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1551 49,200 ریال نمودار و آرشیو
781 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
821 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,300 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,300 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 89,000 ریال -3000 3.26% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖