تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

آرشیو عرضه های مواد اولیه در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 15 آذرماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/09/20 39,041 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/09/20 38,754 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/09/20 38,015 220 506 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/09/20 37,743 480 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/20 37,827 720 720 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/20 37,827 110 110 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1395/09/20 39,940 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی 1395/09/20 38,636 506 506 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1395/09/20 38,636 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نقدی 1395/09/20 38,636 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1395/09/20 38,636 420 210 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/09/20 33,668 315 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1395/09/20 33,668 1,518 1,518 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی C30S سلف 1395/09/30 33,668 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/09/20 33,668 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/09/20 33,668 110 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1395/09/20 33,668 294 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1395/09/20 33,668 609 189 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی V30S نقدی 1395/09/20 33,668 440 440 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/09/20 33,668 300 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/09/20 33,668 440 440 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نقدی 1395/09/20 33,668 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 نقدی 1395/09/20 34,772 120 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شییمیایی OFF - 2X83CI درجه 2 نقدی 1395/09/20 30,909 60 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 2 نقدی 1395/09/20 26,934 30 0 پتروشیمی شازند
تاریخ
۱۳۹۵.۰۹.۱۴
۱۳۹۵.۰۹.۷
۱۳۹۵.۰۹.۶
۱۳۹۵.۰۹.۱
۱۳۹۵.۰۸.۲۹
۱۳۹۵.۰۸.۲۵
۱۳۹۵.۰۸.۲۴
۱۳۹۵.۰۸.۱۸
۱۳۹۵.۰۸.۱۷
۱۳۹۵.۰۸.۱۰
۱۳۹۵.۰۸.۴
۱۳۹۵.۰۸.۳
۱۳۹۵.۰۷.۲۷
۱۳۹۵.۰۷.۲۶
۱۳۹۵.۰۷.۱۷
۱۳۹۵.۰۷.۱۳
۱۳۹۵.۰۷.۱۱
۱۳۹۵.۰۷.۵
۱۳۹۵.۰۶.۲۸
۱۳۹۵.۰۶.۲۳

قیمت مواداولیه؛ ۱۷ آذر ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,800 ریال -1000 2.28% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,150 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
5110 43,500 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,000 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
0075 50,000 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
020 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 50,000 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
2420h 49,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 49,400 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,700 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,700 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,000 ریال -1000 2.08% نمودار و آرشیو
C30s 47,200 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
V30s 46,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 45,400 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,000 ریال -800 1.43% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 48,000 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
1540 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
781 44,500 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
785 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 44,500 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
825 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,100 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,100 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,300 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
510L Jam 47,800 ریال -1700 3.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 71,500 ریال 500 0.7% نمودار و آرشیو
10417 71,000 ریال 1000 1.41% نمودار و آرشیو
10415 71,800 ریال 300 0.42% نمودار و آرشیو
R40maron 57,000 ریال 2000 3.51% نمودار و آرشیو
R60 52,000 ریال 3000 5.77% نمودار و آرشیو
548R 49,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,100 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
440L 47,900 ریال -600 1.24% نمودار و آرشیو
MR230 52,000 ریال -2000 3.7% نمودار و آرشیو
ZR230 52,200 ریال -1300 2.43% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 66,800 ریال -200 0.3% نمودار و آرشیو
332C 49,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,500 ریال 900 2.34% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,400 ریال 900 2.34% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,500 ریال 900 2.34% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,700 ریال 700 1.19% نمودار و آرشیو
EPS 300 60,000 ریال 2500 4.17% نمودار و آرشیو
EPS 400 55,500 ریال 3000 5.41% نمودار و آرشیو
510L Arak 47,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5620 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 67,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 65,000 ریال -800 1.22% نمودار و آرشیو
R200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 1700 3.43% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 45,400 ریال 500 1.1% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun 47,200 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
52518 Off1 - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو