قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

 

     

عنوان کالاشنبه ۰۴/۱۴ (ریال)یکشنبه ۰۴/۱۵ (ریال)دوشنبه ۰۴/۱۶ (ریال)سه شنبه ۰۴/۱۷ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035172,000174,000173,500171,000170,917167,524آرشیو
EX5 Jam----149,250143,167آرشیو
EX5 Bakhtar151,000151,000153,000153,000150,500145,265آرشیو
EX5 Marun150,000150,500152,500152,500150,300145,536آرشیو
F7000 Mehr150,000154,000153,500155,500150,000145,605آرشیو
F7000 Ilam149,000152,000153,000154,500148,917144,414آرشیو
5110149,000151,000153,500154,000149,083142,562آرشیو
Bl3 Jam148,000---147,375141,917آرشیو
Bl3 Marun147,000150,500153,000155,500148,167141,550آرشیو
Bl3 Bakhtar147,000151,000153,000155,500148,250141,071آرشیو
0075187,000191,500193,000193,000196,083194,475آرشیو
020153,700158,000160,500161,000156,033154,843آرشیو
Lf190151,000156,500161,000160,000152,417146,548آرشیو
22B02140,000141,000151,000-142,900140,950آرشیو
52518148,000151,000162,000165,000149,667139,476آرشیو
Hi500150,000154,000-172,000151,750144,643آرشیو
2420h152,000154,000--152,667149,929آرشیو
2420K---159,0000142,409آرشیو
2102150,000160,000159,000159,500153,500146,125آرشیو
1102XK181,000-189,000-182,300175,794آرشیو
Lld 209 Amir142,000145,000154,000153,000144,667139,762آرشیو
Lld 209 Arak141,000143,000153,000151,000143,167138,167آرشیو
EX3 Amir155,500-158,000161,000155,625149,118آرشیو
CRP100 Maroun----155,000151,000آرشیو
CRP100 jam--159,000162,000159,000149,500آرشیو
CRP 100 black Shazand----0149,000آرشیو
Z30G----00آرشیو
V30G----00آرشیو
Z30s Mar184,000188,500195,000205,000186,833179,762آرشیو
C30s184,000188,500195,000202,000186,750179,095آرشیو
C30G----180,667180,500آرشیو
Z30s Ar183,500187,500195,000204,500186,167178,750آرشیو
X30G----00آرشیو
V30s----00آرشیو
3840 Tabriz165,000170,000170,000170,000167,500152,125آرشیو
3840 Arak163,000168,000168,000169,000165,625156,167آرشیو
7240159,000164,000167,500168,000161,333156,833آرشیو
1540146,000150,000154,000150,500147,250140,357آرشیو
1551144,500---142,625135,136آرشیو
781 pet154,000-158,000-153,750152,708آرشیو
785 pet152,000-156,000-151,750150,750آرشیو
821 pet156,000-160,000-156,375155,318آرشیو
825 pet----150,750150,833آرشیو
525----00آرشیو
552R Jam184,000189,000195,000205,000186,750179,540آرشیو
552R shazand184,000189,000195,000205,000186,750180,489آرشیو
552R Maroun184,000189,000195,000205,000186,750179,989آرشیو
510L Jam184,000188,500195,000201,000186,667178,500آرشیو
510L Navid183,000-194,000-185,250184,300آرشیو
550J Jam----00آرشیو
548R197,000-202,000207,000197,000194,225آرشیو
RP340186,000192,000192,000197,000188,600187,333آرشیو
RP340 Arak----186,500186,500آرشیو
440G----190,000190,000آرشیو
440L-190,000192,000195,000188,200186,737آرشیو
MR230210,000-217,000204,000212,200214,895آرشیو
ZR230210,000-217,000204,000212,200214,579آرشیو
ZR 340-192,000-197,000188,000187,444آرشیو
332C203,000---202,667203,500آرشیو
332L----00آرشیو
510L Arak182,000-195,000-185,125177,864آرشیو
PVC S65 Ghadir203,000208,000217,000216,000205,167191,429آرشیو
PVC S65 Arvand204,500208,000217,000216,000205,750191,690آرشیو
PVC S65 Bandar204,000208,000217,000216,000205,000191,238آرشیو
PVC S65 Abadan----00آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf----00آرشیو
PVC S65 Arvand kaf----00آرشیو
PVC S65 Bandar kaf----00آرشیو
PVC S65 Abadan kaf----00آرشیو
Absn50--272,500-269,875254,382آرشیو
ABS150269,000-274,000274,000268,600255,735آرشیو
ABS 10415 ----310,000282,583آرشیو
ABS 10720----300,000298,636آرشیو
ABS 10733----00آرشیو
Lale 1922160,000---158,000153,385آرشیو
1922 Arya----164,000164,000آرشیو
BL4 jam----00آرشیو
R40 Arak-210,000220,000220,000210,667198,100آرشیو
060----00آرشیو
DOP Oil----00آرشیو
S 5000141,000-160,000160,000144,750137,469آرشیو
62N07151,000150,000162,000164,000153,000140,967آرشیو
2100----0200,000آرشیو
2420E02150,000155,000158,000159,000152,000147,750آرشیو
22B01-156,000--156,000139,333آرشیو
RP 345----186,000186,000آرشیو
R40 marun----00آرشیو
10417----00آرشیو
N32----00آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۱۷ تير ۱۳۹۹
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 171,000 ریال -2500 1.44% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 153,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 152,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 155,500 ریال 2000 1.29% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 154,500 ریال 1500 0.97% نمودار و آرشیو
5110 154,000 ریال 500 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 155,500 ریال 2500 1.61% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 155,500 ریال 2500 1.61% نمودار و آرشیو
0075 193,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 161,000 ریال 500 0.31% نمودار و آرشیو
Lf190 160,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 165,000 ریال 3000 1.82% نمودار و آرشیو
Hi500 172,000 ریال نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420K 159,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 159,500 ریال 500 0.31% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 153,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 151,000 ریال -2000 1.31% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 161,000 ریال 3000 1.86% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 162,000 ریال 3000 1.85% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
C30s 202,000 ریال 7000 3.47% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 204,500 ریال 9500 4.65% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 170,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak 169,000 ریال 1000 0.59% نمودار و آرشیو
7240 168,000 ریال 500 0.3% نمودار و آرشیو
1540 150,500 ریال -3500 2.27% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
552R shazand 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
552R Maroun 205,000 ریال 10000 4.88% نمودار و آرشیو
510L Jam 201,000 ریال 6000 2.99% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 207,000 ریال 5000 2.42% نمودار و آرشیو
RP340 197,000 ریال 5000 2.54% نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 195,000 ریال 3000 1.54% نمودار و آرشیو
MR230 204,000 ریال -13000 5.99% نمودار و آرشیو
ZR230 204,000 ریال -13000 5.99% نمودار و آرشیو
ZR 340 197,000 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 216,000 ریال -1000 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 274,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 220,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 160,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
62N07 164,000 ریال 2000 1.22% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 159,000 ریال 1000 0.63% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش:
44787131 - 021

➖➖