قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک Telegram linkedin facebook twitter Google+ whatsapp line

 

     

عنوان کالاشنبه ۰۹/۹ (ریال)یکشنبه ۰۹/۱۰ (ریال)دوشنبه ۰۹/۱۱ (ریال)سه شنبه ۰۹/۱۲ (ریال)چهارشنبه ۰۹/۱۳ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبلآرشیو
0035106,800107,500107,500108,500110,000107,160104,595آرشیو
EX5 Jam107,000111,000111,500111,000-110,125106,433آرشیو
EX5 Bakhtar107,000107,000110,000107,000108,500107,400107,000آرشیو
EX5 Marun106,500107,000110,000107,500108,500107,500105,013آرشیو
F7000 Mehr111,500110,000111,000112,500112,500111,100108,083آرشیو
F7000 Ilam108,000107,000110,000108,200111,000108,040106,100آرشیو
5110107,000108,200108,500111,000111,000108,240107,111آرشیو
Bl3 Jam-109,000108,500109,000110,000108,833105,657آرشیو
Bl3 Marun107,500109,000107,500108,500108,500107,900105,119آرشیو
Bl3 Bakhtar108,500108,500108,000109,000111,500108,100104,670آرشیو
0075115,500117,000117,000121,500120,000117,100112,170آرشیو
020117,500120,000121,000122,000123,000119,200112,430آرشیو
Lf190115,000116,500116,500121,000121,000116,600112,205آرشیو
22B02-111,500111,500-117,000110,500106,231آرشیو
52518121,000124,500130,000135,000140,000125,400114,350آرشیو
Hi500110,000113,000114,000114,500111,500112,200106,670آرشیو
2420h112,500114,500114,500-117,500113,375110,167آرشیو
2420K-----0113,722آرشیو
2102114,000113,000113,000112,700113,000112,640109,888آرشیو
1102XK-----00آرشیو
Lld 209 Amir115,500119,500120,500123,000127,000118,500111,600آرشیو
Lld 209 Arak113,000118,000118,000121,000128,000116,200110,120آرشیو
EX3 Amir128,000128,000129,000134,500139,000129,500125,294آرشیو
CRP100 Maroun--126,000-127,000126,750127,571آرشیو
CRP100 jam----127,000127,500127,909آرشیو
CRP 100 black Shazand127,000127,500127,000128,000127,000127,375131,531آرشیو
Z30G-----0127,400آرشیو
V30G-----00آرشیو
Z30s Mar129,500133,000133,500138,000138,500132,700129,415آرشیو
C30s127,500129,500130,000134,500135,000129,700127,916آرشیو
C30G----131,00000آرشیو
Z30s Ar128,700131,000133,000137,500138,500131,680128,658آرشیو
X30G-----0130,333آرشیو
V30s-----00آرشیو
3840 Tabriz107,000107,000107,500108,500109,000107,300106,727آرشیو
3840 Arak-----0104,250آرشیو
7240150,000152,500152,000144,000145,500147,700139,770آرشیو
1540123,000121,000122,000123,500124,000122,100125,420آرشیو
1551-----123,000127,000آرشیو
781 pet118,000118,000118,000118,000118,500117,800119,143آرشیو
785 pet118,000118,000118,000118,000118,500117,800120,438آرشیو
821 pet-----0121,500آرشیو
825 pet118,000118,000-118,000118,500117,750119,850آرشیو
525-----00آرشیو
552R Jam-131,000132,000136,000138,000133,000128,429آرشیو
552R shazand-131,000132,000--130,500126,750آرشیو
552R Maroun129,000131,000132,000137,500138,000131,700128,650آرشیو
510L Jam-129,500130,000133,000-129,750128,800آرشیو
510L Navid127,000129,500130,000134,000130,000129,400127,761آرشیو
550J Jam-----0136,000آرشیو
548R136,500136,500137,000140,500141,000136,400134,550آرشیو
RP340-----00آرشیو
RP340 Arak-----00آرشیو
440G---144,000-144,000144,000آرشیو
440L137,000136,500137,500140,000140,500136,500133,050آرشیو
MR230-----00آرشیو
ZR230-----00آرشیو
ZR 340--143,500--143,500143,500آرشیو
332C-----00آرشیو
332L-----00آرشیو
510L Arak-----0127,000آرشیو
PVC S65 Ghadir----136,00000آرشیو
PVC S65 Arvand117,000---135,000117,00095,245آرشیو
PVC S65 Bandar117,000---135,000117,00097,630آرشیو
PVC S65 Abadan----135,000098,000آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf-----00آرشیو
PVC S65 Arvand kaf-----092,000آرشیو
PVC S65 Bandar kaf-----092,950آرشیو
PVC S65 Abadan kaf-----091,333آرشیو
Absn50205,000205,000206,000203,000203,000204,900199,850آرشیو
ABS150204,000204,000205,000207,000207,500204,800198,925آرشیو
ABS 10415 237,000232,000232,000232,000230,000233,250235,000آرشیو
ABS 10720230,000231,000228,000230,000237,000229,800226,711آرشیو
ABS 10733-----00آرشیو
Lale 1922----121,0000112,333آرشیو
1922 Arya----124,0000109,000آرشیو
BL4 jam106,000----106,000106,000آرشیو
R40 Arak-----00آرشیو
060-----00آرشیو
DOP Oil----153,0000131,333آرشیو
S 5000----106,50000آرشیو
62N07-110,000110,000111,500112,500110,000106,444آرشیو
2100---116,000-116,000116,000آرشیو
2420E02--113,000113,000-112,500111,429آرشیو
22B01-----108,500105,250آرشیو
RP 345-145,000145,000149,000-146,333146,600آرشیو
R40 marun---181,000-181,000181,000آرشیو
10417231,000240,000240,000245,000245,000237,800341,333آرشیو
N32-----0123,000آرشیو

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۱۳ آذر ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 110,000 ریال 1500 1.36% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,500 ریال 1500 1.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 108,500 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 111,000 ریال 2800 2.52% نمودار و آرشیو
5110 111,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 110,000 ریال 1000 0.91% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 111,500 ریال 2500 2.24% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -1500 1.23% نمودار و آرشیو
020 123,000 ریال 1000 0.81% نمودار و آرشیو
Lf190 121,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 117,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 140,000 ریال 5000 3.57% نمودار و آرشیو
Hi500 111,500 ریال -3000 2.62% نمودار و آرشیو
2420h 117,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 113,000 ریال 300 0.27% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir 127,000 ریال 4000 3.15% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak 128,000 ریال 7000 5.47% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 139,000 ریال 4500 3.24% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 127,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam 127,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand 127,000 ریال -1000 0.78% نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 138,500 ریال 500 0.36% نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال 500 0.37% نمودار و آرشیو
C30G 131,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 138,500 ریال 1000 0.72% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 109,000 ریال 500 0.46% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 145,500 ریال 1500 1.03% نمودار و آرشیو
1540 124,000 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet 118,500 ریال 500 0.42% نمودار و آرشیو
785 pet 118,500 ریال 500 0.42% نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet 118,500 ریال 500 0.42% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 138,000 ریال 500 0.36% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid 130,000 ریال -4000 2.99% نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R 141,000 ریال 500 0.35% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 140,500 ریال 500 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 136,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 135,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 135,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 135,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 203,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 207,500 ریال 500 0.24% نمودار و آرشیو
ABS 10415 230,000 ریال -2000 0.86% نمودار و آرشیو
ABS 10720 237,000 ریال 7000 2.95% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 121,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 124,000 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 153,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 106,500 ریال نمودار و آرشیو
62N07 112,500 ریال 1000 0.89% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو
10417 245,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N32 - نمودار و آرشیو➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖