ارسال پاسخ

اتصالات وحید

یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۳۱ تعداد نظرات: 0 Telegram

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد

نکاتی درخصوص بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال

بانک مرکزی درخصوص بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال، نکاتی را به اطلاع و آگاهی هم وطنان گرامی می‌رساند.
نکاتی درخصوص بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال

به گزارش اینپیا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستاي اجراي بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تنفيذ حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395، بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و بند (ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 درخصوص بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال، بانک مرکزي ضمن ابلاغ بند قانونی يادشده به بانک هاي عامل در سال جاري، اهم موارد به شرح زیر را به اطلاع شهروندان می‌رساند:
 
1ـ بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال
1-1- با توجه به اينکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از يک ميليارد ريال نظام بانکي تا سال 1395، بالغ بر 26 ميليون پرونده با مانده اصل بدهي بيش از 2478 هزار ميليارد ريال و سود متعلقه آن به ميزان بيش از 438 هزار ميليارد ريال مشمول قانون يادشده مي‌شود و باتوجه به محدوديت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395و جدول پيوست آن، حسب مباحث مطرح شده در کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ناگزير شد تا اولويت‌هايي را در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد و برهمين اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال 1395 به بانک‌هاي عامل ابلاغ شد. ضمن اينکه در ادامه اجرای طرح نيز، حسب بررسي‌هاي به عمل آمده و به مقتضاي تصميمات متخذه، اولويت‌هايي خاصي مورد تاکيد قرار گرفته و به بانک‌هاي عامل ابلاغ گرديد.
 
1-2- با توجه به مفاد تبصره‌هاي قانوني يادشده، آیين‌نامه اجرايي مربوطه و دستورالعمل اجرايي مربوط به بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال، سهميه بانک‌هاي عامل شامل: بانک‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزي، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات ايران و پست بانک ايران تعيين و ابلاغ شده است. بانکهاي عامل مي توانند در چارچوب سهميه ابلاغي و اولويت‌هاي تعيين شده نسبت به اجراي قانوني موصوف اقدام کنند.
 
 
2- اولويت‌هاي مشمولين بخشودگي سود تسهيلات در سال جاري به شرح زیر تعيين شده است:
2-1- بانک عامل بدواً نسبت به بخشودگي سود تسهيلات اولويت‌هاي «2‌‌‌‏-1» و «2‌‌‌‏-2» ذيل بند (2) دستورالعمل اجرايي مربوطه براي مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت دولت بابت حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي و مانده مطالبات امهال‌شده آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه مشمول بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال‌هاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره (13) قانون بودجه 1395 (درمورد پرونده‌هايي حداکثر تا يک ميليارد ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال 1395 و يا سررسيد شده طي سال 1395)) اقدام مي‌نمايد.

2-2- درخصوص مشمولين بند (د) تبصره 11 قوانين بودجه سالهاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 که تسهيلات آنها به دليل حوادث قهري امهال شده (و تاکنون تسويه نشده است)، براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک عامل مورد اقدام قرار مي‌گيرد.‏

2-3- اجراي طرح بخشش سود تسهيلات براي طرح‌هاي پرورش ميگو، صيادان و شيلات که به دليل حوادث غيرمترقبه و بيماري نتوانسته‌اند نسبت به تسويه بدهي خود اقدام کنند (به تشخيص بانک عامل) براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک‌هاي عامل در تمام استانهاي کشور براي تسهيلات تا سقف يک ميلياردريال انجام مي‌شود.

2-4- اولويت بخشش سود تسهيلات براي افرادي که حکم محکوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شده اند، تا سقف يک ميلياردريال قابل اقدام است.
 
2-5- آسيب‌ديدگان ناشي از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهيلات دريافت کرده‌اند (موضوع مصوبه شماره 135720‌‌‏.ت51502هـ مورخ 1393.11.12 هيأت محترم وزيران) نيز مشمول اولويت‌هاي بند (3‏-1) تا سقف يک ميلياردريال قرار مي‌گيرند.
 
2-6- بانک‌ عامل نسبت به تسويه مطالبات براي تمام پرونده‌هايي که از سوي آن بانک بر روي آنها اقدام حقوقي صورت گرفته است، حداکثر تا سقف 500 ميليون ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال 1395 و يا سررسيد شده طي سال 1395) اقدام مي نمايد.
 
2-7- بخشودگي سود تسهيلات اتحاديه مرکزي تعاوني‌هاي عشايري ايران، حداکثر تا سقف يک ميليارد ريال قابل اقدام است.

2-8- بانک کشاورزي‌‌‏ براي طرح‌هاي دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه اي، پرورش دهندگان ميگو، شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌هاي آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح‌های پرورش ماهيان گرم آبی استان هاي شمالي (که فاقد توجيه اقتصادي اوليه بوده و يارانه مربوطه تاکنون از سوي دولت پرداخت نشده) تا سقف يک ميلياردريال و براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک، اقدام مي‌نمايد.
 
• خاطر نشان می‌شود شرط «تسهيلات اعم از سررسيدشده قبل از سال 1395 و يا سررسيدشده طي سال 1395» براي تمام متقاضيان طرح بخشش سود تسهيلات زير يک ميلياردريال برقرار مي باشد. ضمن اينکه بانکها تا زمان ابلاغ اولويت‌هاي بعدي مي‌بايست نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهيلات حسب اولويت‌هاي اعلامي بانک مرکزي (در سقف سهميه‌هاي ابلاغي) اقدام کنند.
 
• بخشش سود صرفاً حسب اولويت‌هاي اعلامي بانک مرکزی و براساس اصل قرارداد تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال صورت می پذيرد و ملاک تعيين مشمولين، مانده بدهی بابت اصل تسهيلات نیست.
 
• بخشش سود تسهيلات منوط به پرداخت يکجا و نقدی مانده بدهي بابت اصل تسهيلات توسط متقاضی است.
 
• چنانچه بخشي از بدهي متقاضي به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قبلاً پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمی گيرد.
 
• باتوجه به مفاد بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاري مبني بر اينکه هر يک از مشمولين بخشودگی سود تسهيلات با مبلغ يک ميليارد ريال و کمتر از آن مي‌توانند از زمان تصويب اين قانون تا سقف يک ميليارد ريال از بخشودگی سود تسهيلات موضوع اين بند استفاده کنند، بانک‌هاي عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبي از متقاضی مشمول بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال مبني بر اينکه «مجموع تسهيلات مورد بخشودگی سود از محل اجراي اين قانون (مجموعاً از کليه بانک‌هاي عامل اين قانون)، حداکثر مبلغ يک ميلياردريال می باشد و چنانچه برای بانک يا دستگاه‌هاي مربوطه محرز شود که مجموع تسهيلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بيش از يک ميليارد ريال باشد، بخشودگی انجام شده منتفي خواهد شد»، اقدام کنند.
 
• بنابر آخرين آمار دریافتی از بانکهاي عامل‌، تا تاريخ 1398.02.28 به ميزان 41.155 ميليارد ريال از مجموع سهميه تعيين‌شده، بابت بخشودگي سود 789.524 فقره تسهيلات مصرف شده است. بديهی است پس از پايان ارزيابی عملکرد بانک‌ها در مورد اجراي قانون مورد اشاره و در صورت امکان تأمين منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغيير اولويت‌ها اتخاذ تصميم خواهد شد.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 112,000 ریال -500 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 114,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 114,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 113,500 ریال 500 0.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 113,000 ریال نمودار و آرشیو
5110 115,500 ریال 500 0.43% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 113,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 112,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 112,500 ریال 300 0.27% نمودار و آرشیو
0075 125,000 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال 300 0.27% نمودار و آرشیو
Lf190 111,500 ریال -500 0.45% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 111,500 ریال 1500 1.35% نمودار و آرشیو
Hi500 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
2420h 113,000 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 111,000 ریال نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 125,000 ریال -500 0.4% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam 126,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 139,000 ریال -2000 1.42% نمودار و آرشیو
Z30G 146,000 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 145,000 ریال -1000 0.68% نمودار و آرشیو
C30s 155,500 ریال 500 0.32% نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar 145,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 143,500 ریال 500 0.35% نمودار و آرشیو
1540 127,000 ریال 1500 1.18% نمودار و آرشیو
1551 125,000 ریال -500 0.4% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 145,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R shazand 146,000 ریال 500 0.34% نمودار و آرشیو
552R Maroun 146,000 ریال 500 0.34% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 162,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 96,400 ریال -600 0.62% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 96,500 ریال -500 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 96,500 ریال -500 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 94,500 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 94,500 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 94,500 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 275,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 109,000 ریال 2000 1.83% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 - نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو
RP 345 - نمودار و آرشیو
R40 marun - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖