پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

ارسال پاسخ

دوشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۴ ۱۱:۴۱ تعداد نظرات: 0

علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

جدول تعیین درآمد مشمول ماليات

ميزان درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالياتي، نوع فعاليت، اوضاع و احوال اقتصادي منطقه و وضعيت اقتصادي اعضاي اتحاديه ذيربط در سال ۱۳۹۳ تعيين می شود.
جدول تعیین درآمد مشمول ماليات

علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي امور صنفي در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۹۳ را برای اجرا به کلیه ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.

به گزارش اینپیا به نقل از مهر، در این بخشنامه آمده است: پيرو دستورالعمل شماره ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۴ به پيوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي امور صنفي جهت تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵  قانون مالياتهاي مستقيم ارسال مي گردد. مقتضي است ترتتيبي اتخاذ گردد تا توافق با اتحاديه هاي ذيربط حداکثر تا تاريخ ۱۵-۴-۱۳۹۳  انجام پذيرد.

در دستورالعمل مذکور با عنوان تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵، در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰  قانون مالياتهاي مستقيم آمده است:

بنابه اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم، به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير، درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ تمام يا برخي از موديان موضوع بند(ج) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را که قطعي خواهدبود وصول نمايند.

الف - شرايط توافق:

۱- ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۳ بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني. ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد.

۲- اظهارنامه مالياتي شامل «خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه» تکميل شده باشد.

۳- در موارد تقسيط ماليات ابرازي، پرداخت حداقل چهل درصد (۴۰%) ماليات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در۶  قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه ۱۳۹۴ تقسيط و پرداخت گردد. ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک، از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir  اقدام نمايند.

۴- مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي مي توانند به دو روش زير اقدام نمايند:

۱-۴ از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي  قبوض پرداخت ماليات هر قسط را از سامانه دريافت و در سر رسيد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند.
به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه  و نسبت به تسليم چکهاي مربوط اقدام نمايند.

۲-۴ عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مؤدياني که در چارچوب اين دستورالعمل درآمد مشمول ماليات آنها قطعي گرديده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي، مشمول جريمه مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود. جريمه مذکور بخشوده نخواهدشد.

ب - تعيين درآمد مشمول ماليات

۵- ميزان درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالياتي، نوع فعاليت، اوضاع و احوال اقتصادي منطقه و وضعيت اقتصادي اعضاي اتحاديه ذيربط در سال ۱۳۹۳ تعيين گردد. به نحوي که رشد ماليات ابرازي عملکرد سال ۱۳۹۳ نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۲ از درصدهاي مندرج در جدول زير کمتر نباشد:

ميزان ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ حداقل رشد ماليات سال ۱۳۹۲ درصد نمونه گيري براي رسيدگي
تا مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ۸ ۴
از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ۱۲ ۸
از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۱ ريال و بالاتر ۱۸ ۱۲


ميزان نمونه گيري براي رسيدگي پرونده مؤدياني که مشمول ماليات نشده اند ۸ درصد مي باشد.

۶-مبناي انجام توافق، ميزان ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شود.

در صورتيکه برگ قطعي ماليات عملکرد مذکور تا تاريخ تسليم اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۳ صادر نشده باشد، آخرين درآمد مشمول ماليات يا ماليات قطعي شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه ۲۰ درصد به ازاي هر سال بعد از آن مبناي محاسبه  درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي سال ۱۳۹۳ مي باشد. بديهي است پس از قطعيت ماليات سال ۱۳۹۲، ماليات مزبور در چارچوب اين دستورالعمل مبناي محاسبه ماليات سال ۱۳۹۳ خواهد بود.

۷-مودياني که در عملکرد سال ۱۳۹۲ تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده اند، درصورتي که درآمد مشمول ماليات خود را با ميزان حداقل سي درصد (۳۰%) افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات سال گذشته اظهارنمايند، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق خواهند بود.

۸-با توجه به اينکه مبناي توافق عملکرد سال ۱۳۹۳، ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ مي باشد، لذا مودياني که سال ۱۳۹۳ اولين سال فعاليت آن ها بوده و يا نسبت به سال قبل تغيير شغل داشته اند، مشمول توافق نمي باشند.

۹-هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل با توجه به فعاليت مودي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، دراين صورت مي بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات (براي پرونده هاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پرونده ها)   مبناي رشد موردنظر قرارگيرد.

۱۰-در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۲ تغيير داشته است، ابتدا مي بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.

۱۱-در مشارکت مدني چنانچه شريک يا شرکائي در عملکرد سال ۱۳۹۲(با رعايت ساير شرايط فوق) مشمول ماليات نشده اند، در صورتيکه درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ خود را متناسب با سهم شريکي که کمترين ماليات قطعي شده عملکرد سال ۱۳۹۲ را داشته است  و با رعايت شرايط مورد توافق اظهار نمايند، مشمول توافق خواهند بود.

۱۲-مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه شده است، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال ۱۳۹۳ قرارگيرد.

۱۳-در اجراي مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودياني که مطابق دستورالعمل هاي شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ مورخ ۲۸. ۶ / ۱۳۹۱  و ۱۰۷۱۴-۲۰۰ مورخ ۱۶ . ۶ . ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش (سامانه هاي فروشگاهي) شده اند درصورتي که مطابق با بخشنامه ۲۲-۲۴-۲۰۰  مورخ ۳-۳-۱۳۹۴  نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات  ابرازي سال  ۱۳۹۳ آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهاي ۵ و ۷ اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت  ابراز شده باشد، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق مي باشد.

۱۴-در اجراي مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، " معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذکور) قابل کسر است "، بنابراين موديانيکه در سال ۱۳۹۳  نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتي که درآمد مشمول ماليات يا ماليات ابرازي اين گونه موديان  با رعايت ساير شرايط پس از کسر هزينه هاي مذکور و يا ماليات متعلق به سهم هزينه هاي مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق مي باشد.

۱۵-با توجه به بند (د) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، اشخاصي که مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاريخ ۳۱-۴-۱۳۹۴) امکان برخورداري از معافيت را نداشته، لذا چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات  ابرازي سال  ۱۳۹۳ آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند هاي ۵ و  ۷ اين دستورالعمل به اضافه ماليات متعلق به معافيت استفاده نشده ابراز شده باشد، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق خواهد بود.

ج - ساير موارد:

۱۶-مودياني که طبق  بند هاي ۱، ۲ و ۳ اين دستورالعمل اقدام ننموده باشند، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول ماليات و ماليات آن ها توسط ادارات امور مالياتي  با رعايت مقررات از طريق رسيدگي تعيين خواهند شد.

۱۷- از بين اظهارنامه هاي تسليمي مشمول توافق، به ميزان مندرج در بند ۵ فوق، توسط اداره کل امور مالياتي بعنوان نمونه براي رسيدگي  انتخاب و توسط اداره امور مالياتي ذيربط با رعايت مقررات رسيدگي مي شود.

اتحاديه ها يا اتاقهاي اصناف که تا تاريخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۴ فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، نام پدر، تاريخ تولد، شماره ملي، نام اتحاديه، موضوع فعاليت در محيط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالياتي مربوط ارائه نمايند، سازمان امور مالياتي تا تاريخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۴ فهرست مؤديان نمونه انتخاب شده براي رسيدگي و همچنين مؤدياني که اظهارنامه آنها پذيرفته شده را به اتحاديه مربوط اعلام خواهد کرد.

۱۸-هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال با ماليات مورد توافق باشد، ماليات مابه التفاوت با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.

۱۹-با توجه به اينکه عمده فروشان موضوع رديف ۸  بند  الف ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول اين دستورالعمل نمي باشند، لذا ملاک تفکيک  عمده فروشي از خرده فروشي موديان، پروانه کسب صادره مي باشد. ضمناً فهرست عمده فروشان که تا پايان سال ۱۳۹۲ از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امور مالياتي تسليم شده باشد، نيز مورد قبول مي باشد. در مورد آن دسته از مودياني که فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاي اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره  مشخص وتصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال ۱۳۹۲ تسليم نشده باشد، ملاک،   سوابق پرونده مالياتي مي باشد.

۲۰- امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا توافق با اتحاديه ها تا تاريخ ۱۵ . ۴ . ۱۳۹۴ انجام و همچنين برگ هاي ماليات قطعي مشمولين توافق حداکثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۴ صادر و ابلاغ شود.

۲۱-  امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا پرونده مالياتي مودياني که از تسليم اظهارنامه خودداري و يا مشمول توافق نمي باشند حداکثر تا تاريخ ۲۹ . ۱۲ . ۱۳۹۴ رسيدگي و به مرحله قطعيت برسد.

۲۲-اين دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقليه عمومي نمي باشد.

 

نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

قیمت مواداولیه؛ ۶ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,900 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,000 ریال -800 1.71% نمودار و آرشیو
5110 44,500 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,500 ریال 150 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
2420h 45,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 49,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,100 ریال 1100 2.39% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,600 ریال 1200 2.63% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 45,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G 43,800 ریال نمودار و آرشیو
Z30s 44,100 ریال -1200 2.65% نمودار و آرشیو
C30s 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 45,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,300 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,000 ریال -600 0.99% نمودار و آرشیو
1540 50,900 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
781 41,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,200 ریال -700 1.53% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam 44,800 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 66,500 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
10415 65,800 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
R40maron 53,800 ریال 1800 3.35% نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 2500 4.72% نمودار و آرشیو
548R 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
RP340 45,200 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
440L 46,200 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
MR230 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,300 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 60,500 ریال 1000 1.65% نمودار و آرشیو
332C 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,700 ریال 700 1.53% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,500 ریال 700 2.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,100 ریال 300 0.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 44,500 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 55,300 ریال 2300 4.16% نمودار و آرشیو
EPS 400 51,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 59,300 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
Lale 1922 45,000 ریال 1700 3.78% نمودار و آرشیو
MR1600 57,700 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 61,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
R200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 4,090 ریال -42910 91.3% نمودار و آرشیو
52518 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Hi500 40,900 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو