ارسال پاسخ

چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۴۶ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 1017 Telegram

عسکری بخشنامه جدید ابلاغ کرد؛

جزئیات ابلاغیه ۱۳ بندی مالیاتی/استرداد موقت مالیات به صادرکنندگان

رئیس کل سازمان مالیاتی دستورالعمل نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را ابلاغ کرد.
جزئیات ابلاغیه ۱۳ بندی مالیاتی/استرداد موقت مالیات به صادرکنندگان

به گزارش اینپیا به نقل از مهر، در بخشنامه علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی به کلیه ادارات مالیاتی آمده است: در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که مقرر مي‌دارد، سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد. " لذا ادارات امور مالياتي و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعايت موارد ذيل اقدام لازم را معمول نمايند.

۱- تکميل و ثبت فرم الکترونيکي درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده از طريق منوي «ثبت درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده» به نشاني www.evat.ir توسط مؤدي.

۲- ادارات امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاري از تاريخ ثبت درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق فرم شماره (۱) و تکميل دقيق صورت مجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي طبق فرم شماره (۲) اقدام نمايند.

۳- تاريخ تنظيم فرم صورت مجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ماليات و عوارض ارزش افزوده در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و...  مشروط به ارائه کليه اسناد و مدارک درخواستي و دفاتر تحرير شده، مبناي محاسبه براي مهلت مقرر در ماده (۳۴) قانون مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است چنانچه کليه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي، در تاريخ تنظيم فرم صورت مجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ماليات و عوارض ارزش افزوده در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و... به طور کامل در اختيار مأموران مالياتي قرار داده نشود، استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسيدگي جامع دوره مالياتي مورد بحث و دوره هاي مالياتي رسيدگي نشدة قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهي ابرازي و يا قطعي‌شده دوره يا دوره‌هاي قبل خواهد بود.

۴- اسناد و مدارک مثبته مورد نياز جهت استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده:

ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير پشت و روي پروانه صادرات قطعي و برگ خروجي صادرات قطعي، ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير صورتحساب خريد کالاهاي مشمول ماليات و عوارض، ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده، ارائه دفاتر روزنامه و کل تحريرشده مربوط به سال صدور کالا، ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير اسناد و مدارک مثبته مربوط به ساير هزينه‌هاي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهايي که به خارج از کشور صادرات قطعي شده‌ و ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير پشت و روي پروانه واردات قطعي در مواردي که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد.

تذکر: به منظور پيشگيري از استفاده مکرر از اسناد گمرکي، در مواردي که کليه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي در اختيار مأموران مالياتي قرار مي‌گيرد، مأموران مالياتي مي‌بايست پس از تطبيق اصل مدارک با تصوير آن، اصل برگ خروجي را پس از ممهور نمودن به مهر "برگ خروجي در اجراي ماده ۳۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور توسط مؤدي ارائه گرديد" به مؤدي عودت دهند.

۵- ادارات امور مالياتي مي‌بايست پس از دريافت مدارک فوق‌الذکر نسبت به تنظيم گزارش بررسي دفاتر و اسناد و مدارک مؤديان در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ...طبق فرم شماره (۳)
در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختي، تسهيم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رويدادها در دفاتر و ...)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوي که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعايت ساير
مقررات، استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (۴) انجام پذيرد.

۶- در مواردي که در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ...، بابت صادرات قطعي کالاها، استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده صورت مي‌پذيرد، ادارات امور مالياتي موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي، رسيدگي به دوره‌/ دوره‌هاي مالياتي که استرداد موقت انجام شده است را در اولويت قرار دهند.

۷- چنانچه درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤدي و همچنين ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران همزمان با انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه دوره مربوط باشد
در اينصورت ادارات امور مالياتي مي‌بايست ظرف مهلت مقرر (يک‌ماه) جهت تعيين تکليف نهايي پرونده مورد نظر، نسبت به رسيدگي کامل دوره مذکور اقدام نمايند.

ضمناً در صورت وجود ابهام در مورد اصالت پروانه صادرات قطعي و برگ خروجي تسليمي،   استعلام ادارات امور مالياتي از گمرک مربوطه در مهلت پيش بيني شده در قانون مزبور بلامانع خواهد بود. 

۸- استرداد موقت موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ...، صرفاً در خصوص صادرات قطعي کالاها از سال ۱۳۹۴ به بعد بوده و قابل تسري به صادرات خدمات و استرداد ساير موارد نخواهد بود.

۹-استرداد ماليات و عوارض موصوف موکول به ثبت‌نام مؤديان متقاضي استرداد در نظام ماليات برارزش افروده خواهد بود.

۱۰- ادارات امور مالياتي مي‌بايست در تنظيم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نهاده‌هاي کالاهاي صادراتي، احراز صحت و اصالت صورتحساب و ساير اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالياتي و برگ خروجي کالاي صادراتي و حصول اطمينان از صادرات قطعي کالا و همچنين محاسبه سهم ماليات و عوارض ارزش افزوده به ميزان صادرات انجام‌شده نيز اقدام نمايند.

۱۱- ادارات کل امور مالياتي مکلف به تشکيل کارگروهي متشکل از يک نفر رئيس امور مالياتي، يک نفر رئيس گروه مالياتي و دو نفر کارشناس ارشد مالياتي مي‌باشند که کارگروه مذکور نيز موظف است قبل از هرگونه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌هاي لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و ساير اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالياتي، برگ خروجي کالا و حصول اطمينان از صادرات قطعي، اعمال و در فرم شماره (۳) اين دستورالعمل اظهارنظر نمايد.

۱۲- هرگونه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهي ابرازي و يا قطعي‌شده دوره يا دوره‌هاي قبل مي‌باشد.

۱۳ - ادارات کل امور مالياتي مي‌بايست آمار استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده را در زير منوي «ثبت استرداد وجوه» از منوي «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مديران به نشاني www.evat.ir/admin ثبت نمايند.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 68,800 ریال 1300 1.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 58,600 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Lf190 58,300 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -900 1.6% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,300 ریال -700 1.32% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,600 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -600 1.02% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,600 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 4400 5.09% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 1000 1.31% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 1100 1.52% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال -3000 3.7% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖