ارسال پاسخ

پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۲۶ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 1007 Telegram

inpia.ir

علامت هایی از توقف ركود در صنعت كفش

قرار است در فضاى كسب و كار ايران، سود حاصل از تورم به سود حاصل از عملكرد تبديل شود! و واحد هايي موفق و پايدار خواهند بود كه شرايط جديد را به خوبي درك کنند و خود را براي تورم يك رقمي خرده فروشي آماده کنند.
علامت هایی از توقف ركود در صنعت كفش

على لشكرى*

بررسي آخرین آمارهاى صادرات انواع كفش در شش ماهه اول سال جارى فارغ از عدد و رقم حاكى از بهبود نرخ رشد صادرات دارد، به طوري كه نرخ رشد صادرات انواع كفش كه در ماه هاي گذشته و دو سال گذشته منفى بود، در شهريور ماه سال جارى  روند معكوس به خود گرفت و از منفى ٢٠ درصد اسفند سال گذشته به مثبت ٣.٧ درصد وزني و ٧.٩ درصد ارزشي تبديل شد.

اين شاخص در شش ماهه اول سالهاي ٩٣ و ٩٢ و ٩١ از نظر ارزشي به ترتيب: منفى ٢١.٨ درصد، منفى ٥.٢ درصد و منفى ٣ درصد بوده است.

نكته مهم اينكه رشد قيمت هاي صادراتى انواع كفش كه از سال ٩١ به بعد با كاهش روبرو بود، در شش ماهه اول سال ٩٤ با افزايش ٤.١ درصد روبرو شد.

به عبارت ديگر در شش ماهه اول سال جارى رشد صادرات انواع كفش به دليل رشد قيمت كفش هاي صادراتى به ميزان ٤.١ درصد در هر زوج و رشد ٣.٧ درصد در مقدار بوده است.

بهبود نرخ رشد صادرات انواع كفش را مي توان از علامت هاي اوليه بهبود توليدات صادراتى و يكى از دلايل توقف ركود در بازار تلقى کرد.

اتفاق مهم ديگر نزديك شدن رشد شاخص خرده فروشى انواع كفش به رشد شاخص خرده فروشى كل در دوره مورد بررسي است، به طوري كه بعد از ماه ها كه رشد شاخص تورم كفش از تورم كل بيشتر بود، در شهريور ماه سال جارى تقريبا اين دو به هم نزديك شدند و رقم ١٥.٢ درصد براى تورم كفش و ١٥.١ درصد براي تورم كل رقم خورد.

اين دو شاخص كفش و كل در شهريور سال گذشته به ترتيب: ٣٢.٥ درصد و ٢١.١ درصد و در اسفند ماه سال گذشته ٢٢.٣ درصد و ١٥.٥ درصد بوده است.

نكته كليدي در بررسى اين دو شاخص، كاهش رشد تورم ماهانه است. به طوري كه تورم كل در شهريور ماه در مقايسه با شهريور مسال گذشته ١١.٢درصد و تورم كفش در شهريور ماه در مقايسه با شهريور سال گذشته به عدد ٩.٣ درصد كاهش يافت و اين نشان مي دهد كه حباب تورمى از طريق تورم ماهانه در حال تخليه شدن است و بايد منتظر سرعت گرفتن كاهش رشد تورم كفش در مقايسه با تورم كل باشيم. 

از نكات قابل بررسي در اين دوره كاهش رشد شاخص بهاي توليد كننده كل به عدد تك رقمى ٩.٣ درصد بوده است (اين شاخص در شهريور سال گذشته ٢٠.٤ درصد بوده است) كه نشان مي دهد رشد قيمت تمام شده توليد از سرعت كمترى برخوردار شده و مي توان انتظار داشت كه در ماه هاي آينده با فرض ثبات در همه متغير هاى اثر گذار، شاهد تداوم كاهش سرعت افزايش قيمت خرده فروشي باشيم.

اما چرا عليرغم كاهش سرعت رشد قيمت خرده فروشي كفش در مقايسه با سال گذشته، بازار شهريور امسال  هم چنان با ركود روبرو بود؟ قطعا ريشه آن را بايد در كاهش قدرت خريد مردم و انتظارات تورمى رو به پايين ناشي از شرايط قبل و بعد از توافق هسته اى جستجو كرد.

واقعيت اين است كه قدرت خريد مصرف كنندكان ايراني در طول سال هاي گذشته كاهش پيدا كرده است و سهم پوشاك و كفش در هزينه خانوار در طول 10 سال ٨٤ تا ٩٣ عليرغم اينكه هزينه آن براى مصرف كننده چهار برابر افزايش يافته است، از ٥.٦ درصد به ٤.٦ درصد كاهش يافته است. اين بدان معناست كه الويت اكثريت مصرف كنندگان، رفع نيازهاى ديگر غير از كفش و لباس بوده است و نكته ديگر اينكه كاهش نرخ فروش ناشي از كاهش قيمت مواد اوليه منجر به كاهش سود واحدهاى توليدي شد و تداوم تورم دو رقمى منجر به افزايش ساير اقلام تشكيل دهنده قيمت تمام شده مانند اجاره، تامين مالى، دستمزد، بيمه، ماليات بر ارزش افزوده، حمل و نقل، توزيع و فروش، تحقيق و توسعه، آموزش، برندسازى، توليد شد كه حاصل آن كاهش سهم مواد اوليه و افزايش سهم هزينه هاي سربار در قيمت تمام شده واحد هاي توليدى شد.

در نتيجه افزايش سرجمع هزينه هاي سربار، امكان عكس العمل سريع براي كاهش قيمت فروش را از خيلي از واحدها گرفت و واحد هايي كه  موفق به تعديل قيمت شدند توانستند با نوآورى و خلاقيت و استفاده از ظرفيت بيشتر توليدات متنوع و قبول سود كمتر، سهم هزينه هاي سربار را در سطح قبلي حفظ کنند و انتظارات تورمى رو به پايين مردم را با استفاده از بركات كاهش قيمت مواد اوليه با كاهش رشد نرخ فروش و افزايش سهم بازار جبران کنند و اگر اين كاهش انتظارات تورمي رو به پايين مردم با افزايش توليد و كاهش قيمت روبرو جبران نشود، بايد منتظر تداوم ركود باشيم.

به طور طبيعي واحدهاى توليدى كه ضمن افزايش قدرت رقابت پذيرى خود، زيرساخت هاي لازم را در سال هاى گذشته براي اصلاحات سيستم خودشان فراهم كرده باشند، از توان ماندگارى بيشتري برخوردار هستند و  در آینده خواهند توانست حرفى براي گفتن داشته باشند و همه اين ها در شرايطى است كه مسير كلان اقتصاد ايران در آينده جايگاهي را براي افزايش قيمت جهت جبران هزينه هاي جارى همانند دهه هاي قبل نخواهد گذاشت و به نظر مي رسد كه اقتصاد ايران به سمتي خواهد رفت كه بهره ورى جايگزين قيمت در رشد سازمان ها خواهد بود.

توليد كنندگان كفش كه با تنوع و كيفيت و تيراژ مناسب و برنامه ريزي توليد و صادرات محور زير ساخت هاي خود را طراحي كرده باشد قدرت ماندگاري بيشتري در بازار خواهد داشت و توليد كنندگاني كه به دنبال كپي برداري و باري به هر جهت و بدون برنامه ريزي توليد و فروش مي خواهند به فعاليت خود ادامه دهند و با سياست افزايش قيمت بدون توجه به ارتقا كيفيت هزينه هاي خودشان را جبران کنند بايد منتظر شرايط سخت تر براي تداوم فعاليت باشند.

شرايط عمومي اقتصاد ما در حال پوست انداختن است! و ما در يك پيچ تاريخي قرار داريم كه عبور موفقيت آميز از آن، نياز به درك شرايط جديد و تغيير نگاه و تغيير رويكرد در سياست هاي راهبردى و اجرايي دارد. قرار است در فضاى كسب و كار ايران، سود حاصل از تورم به سود حاصل از عملكرد تبديل شود! و واحد هايي موفق و پايدار خواهند بود كه شرايط جديد را به خوبي درك کنند و خود را براي تورم يك رقمي خرده فروشي در كفش آماده نمايند. مجموعه اين اتفاقات مي تواند به افزايش سهم كفش در هزينه مصرفى خانوارهاي ايرانى كمك كند و امكان خريد بيشتر را براي مردم فراهم سازد.

با توجه به علامت هاي به دست آمده از سه شاخص مهم نرخ رشد صادرات و تورم كفش و تورم توليد كننده كل، پيش بينى مي شود كه در ماه هاي باقي مانده تا پايان سال، "كاهش رشد قيمت هاى خرده فروشي كفش" از سرعت بيشترى تا مرز يك رقمى شدن برخوردار شود و دامنه ركود در صنعت كفش كوتاه تر شود و توقف ركود در اين مرحله در صورت همراهى ساير عوامل به شروع رونق در اين صنعت منجر شود ... در اين باره باز هم بيشتر بايد نوشت!.

ذكر اين نكته در پايان ضروري است كه تحليل فوق مبتنى بر تحليل ميانگين صنعت كفش كشور فارغ از اندازه و سايز بنگاهها است و تحليلي است بر اساس داده هاي منابع رسمى در اقتصاد ايران كه توسط كار گروه تحليل آمارى نشريه صنعت كفش طبقه بندي شده و در اين شماره نشريه قابل مشاهده است. بديهى است نسخه هر واحد توليدى بايد با توجه به مختصات و واقعيت هاي هر واحد پيچيده شود! و نمي توان حرف كلي را براي همه واحد ها تعميم داد و انشاالله مديران و صاحبان واحد هاي توليد كفش بر اساس قوت ها و ضعف هاي سازمان خود بتوانند از بررسي فوق برداشت هاى خودشان را داشته باشند و نگارنده را در تكميل تحقيقات ميدانى و كارشناسى يارى دهند.

--
عضو هیئت مدیره انجمن ملی پلاستیک ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 70,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 66,000 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,500 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,000 ریال 300 0.46% نمودار و آرشیو
0075 59,000 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,200 ریال 500 0.91% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,800 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,200 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,200 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,500 ریال 700 1.2% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,800 ریال 500 0.87% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,800 ریال 800 1.2% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 67,300 ریال 1800 2.67% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 81,700 ریال -300 0.37% نمودار و آرشیو
1540 75,700 ریال -300 0.39% نمودار و آرشیو
1551 72,500 ریال -2500 3.33% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 67,300 ریال 1800 2.67% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 84,000 ریال 4500 5.36% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال 2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 1000 1.27% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 44,500 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,300 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,300 ریال 300 0.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,800 ریال -700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖