ارسال پاسخ

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۱۳ تعداد نظرات: 0 تعداد بازدید: 389 Telegram

inpia.ir

گزارش مقایسه ای پنج ماهه اول سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران

آمارها نشان از بهبود اوضاع عرضه ها در سال جاری به نسبت به سال گذشته دارد و اقدام بسیار مناسبی در جهت کمک به بازار است، این افزایش محسوس حجم عرضه ها نتیجه اقدام بسیار مناسب شورای رقابت مبنی بر تعیین کف عرضه برای تمامی گروهای کالایی است...

سید جواد موسوی؛ کارشناس بورس محصولات پتروشیمی:


1. عرضه ها

 


همانطور که در نمودار مشخص است، حجم عرضه های مواد پلیمری در پنج ماه اول سال 96 برابر با یک میلیون و 729 هزار و 53 تن بوده که در مقایسه با حجم یک میلیون و 344 هزار و 262  تنی سال قبل افزایشی برابر با 384 هزار و 791 تن را نشان می دهد، که قابل توجه است.

 

اختلاف عرضه های دو سال در فروردین ماه برابر با 10 هزار تن بود و این اختلاف در اردیبهشت ماه به بالای 100 هزار تن رسیده و در خرداد ماه اختلاف عرضه های دو سال بیشتر شده و به بیش از 200 هزار تن رسیده است.

در تیر ماه هم حجم عرضه های سال جاری بیش از 55 هزار تن از سال گذشته بیشتر بوده و در مرداد ماه نیز حجم عرضه های سال جاری 126 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است تا اختلاف عرضه های دو سال باز هم بیشتر شود.

 

این آمار نشان از بهبود اوضاع عرضه ها در سال جاری به نسبت به سال گذشته دارد و اقدام بسیار مناسبی در جهت کمک به بازار است، این افزایش محسوس حجم عرضه ها نتیجه اقدام بسیار مناسب شورای رقابت مبنی بر تعیین کف عرضه برای تمامی گروهای کالایی است.


 
همانطور که در نمودار مشخص است، در فروردین ماه حجم کل عرضه در سال 96 برابر با 282 هزار و 355 تن بود که در مقایسه با حجم 271 هزار و 868 تن بیش از 10 هزار تن افزایش را نشان می داد. حجم عرضه های دو سال در فروردین ماه بسیار به هم نزدیک بوده است.


در اردیبهشت ماه حجم کل عرضه های سال چاری برابر با 337 هزار و 879 تن است که نسبت به فروردین سال جاری 55 هزار تن بیشتر است.

 

همچنین اگر این آمار نسبت به اردیبهشت 95 سنجیده شود مشاهده می شود که حجم عرضه های سال گذشته در این ماه 239 هزار و 522 تن بوده است و عرضه های سال جاری 98 هزار تن بیشتر از سال گذشته است.


افزایش حجم عرضه های ماهانه در سال 1396 در خرداد ماه نیز ادامه داشته و حجم عرضه ها با افزایش قابل توجه و 78 هزار تنی نسبت به اردیبهشت سال جاری مواجه شد که برابر با 24 درصد افزایش است. اگر حجم عرضه های خرداد سال جاری با خرداد سال 95 سنجیده شود مشاهده می شود که حجم عرضه های سال جاری 94 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل است و از 322.354 تن در سال گذشته به 416.326 تن در سال جاری رسیده است.


حجم عرضه های تیر ماه سال جاری با وجود کاهش؛ 357 هزار تن بود که در مقایسه با حجم عرضه های تیر ماه سال گذشته 55 هزار تن افزایش را تجربه کرده است و برابر با 20 درصد افزایش عرضه است.


در مرداد ماه حجم عرضه ها نسبت به تیر ماه سال جاری افزایش 37 هزار تنی داشته است، این در حالی است که حجم عرضه ها در مرداد سال گذشته کاهش را تجربه کرده است. در کل حجم عرضه های مرداد سال جاری افزایشی 127 هزار تنی را داشته و از 237 هزار تن در سال گذشته به 364 هزار تن در سال جاری رسیده است.2. تقاضا
 


همانطور که در نمودار مشخص است، حجم کل تقاضا در مجموع پنج ماه اول سال جاری کمتر از سال گذشته است، به گونه ای که حجم کل تقاضا در پنج ماه امسال دو میلیون و 258 هزار و 406  تن بوده که در مقایسه با حجم سه میلیون و 136 هزار و 178 تنی سال گذشته کاهشی بیش از 878 هزار تن را نشان می دهد، که قابل توجه است.

 

البته باید ذکر کرد که تفاوت تقاضا در فروردین ماه بین دو سال 96 و 95 برابر با 448 هزار تن بود، که بسیار قابل توجه بوده و بعد از انجام معاملات اردیبهشت ماه این تفاوت تقاضای دو سال به 290 هزار تن کاهش یافته بود، حال این اختلاف در خرداد ماه هم کاهش یافته و اختلاف بین حجم تقاضای سه ماهه اول دو سال به 229 هزار تن رسیده است، به عبارت دیگر یعنی حجم تقاضای خرداد سال جاری 61 هزار تن بیشتر از خرداد ماه سال گذشته بوده است.

 

در ادامه و در تیر ماه سال گذشته تقاضا به شدت افزایش پیدا کرده و بیش از 348 هزار تن از تقاضای تیر ماه سال جاری بیشتر بوده است که اختلاف بسیار فاحشی است و نشان از التهاب شدید بازار در تیر ماه سال گذشته دارد، زیرا این در حالی بوده است که حجم عرضه های سال گذشته کمتر از امسال بوده و در مقابل حجم تقاضای سال گذشته حدودا دو برابر تیر ماه سال جاری بوده است.


اما حجم تقاضا در مرداد ماه سال گذشته بیشترین حجم تقاضا در کل سال 1395 بوده است و با وجود اینکه حجم تقاضا در مرداد ماه سال جاری نیز بیشترین حجم در 5 ماه ابتدایی سال بوده است، باز هم نسبت به مرداد سال گذشته 300 هزار تن کمتر بوده است. تا اختلاف تقاضای دو سال باز هم بیشتر شده و به نزدیک به یک میلیون تن برسد.

 

فروردین ماه: در این ماه حجم کل تقاضا در سال جاری برابر با 288 هزار و 674 تن بوده است که در مقایسه با حجم 737 هزار و 187 تنی فروردین 95 کاهشی 448 هزار تنی را نشان می دهد.


اردیبهشت ماه: در این ماه اوضاع بسیار با فروردین متفاوت بود، از طرفی حجم تقاضا افزایش بسیار خوبی نسبت به فروردین سال جاری پیدا کرده بود و از طرف دیگر از اردیبهشت سال گذشته نیز بیشتر بود. بدین ترتیب حجم کل تقاضای اردیبهشت ماه سال جاری برابر با 440 هزار و 828 تن بوده که در مقایسه با حجم 283 هزار و 180 تنی اردیبهشت 95 افزایشی 157 هزار تنی داشته است. از طرفی هم نسبت به فروردین ماه سال جاری نیز رشدی 152 هزار تنی داشته است.


خرداد ماه: در این ماه روند صعودی تقاضا همچون ماه قبل و البته با شیب کمتری ادامه یافته است و تقاضا در خرداد ماه سال جاری نسیت به اردیبهشت 55 هزار تن افزایش داشته است و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایشی 62 هزار تنی داشته است تا اختلاف تقاضای دو سال باز هم کاهش یابد.


تیر ماه: در این ماه حجم تقاضا همانند حجم عرضه ها نسبت به خرداد ماه کاهش پیدا کرده و به 407 هزار تن رسید. در مقابل در این برهه در سال گذشته تقاضا در مدار صعودی قرار داشته و تحت تاثیر افزایشی بودن قیمت نفت و قیمت های پایه قرار داشته است.

 

در تیر ماه سال گذشته تقاضا بسیار زیاد بوده و برابر با 756 هزار تن است و نزدیک به 348 هزار تن بیشتر از تقاضای 407 هزار تنی تیر ماه سال جاری است که اختلاف بسیار فاحشی است و تنها خروجی آن افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها در سال گذشته است.


مرداد ماه: حجم تقاضا در این ماه بیش از 200 هزار تن افزایش را نسبت به تیر ماه نشان می دهد که نشان از جذابیت بیشتر بازار محصولات پتروشیمی در این ماه است. اما حجم تقاضا در مرداد ماه نسبت به مرداد ماه سال گذشته با وجود افزایش زیاد، 300 هزار تن کمتر است و از 925 هزار تن به 625 هزار تن رسیده است. این در حالی است که حجم عرضه ها در مرداد سال جاری 130 هزار تن بیشتر از سال گذشته است و همین امر سبب شده است که قیمت ها در مرداد ماه سال گذشته افزایش زیادی پیدا کند و در مرداد ماه سال جاری قیمت های معقول تری تجربه شود.


همانطور که در نمودار مشخص است نیمه اول سال گذشته مصادف است با روند صعودی نفت و محصولات پلیمری و در نتیجه تقاضا میل به صعود زیادی داشته و در خرداد و تیر ماه سال گذشته نیز تقاضا افزایش را تجربه کرده است ولی همچنان تقاضای سال جاری بیشتر از سال گذشته است.


در نهایت باید ذکر کرد که این حجم تقاضا در مقابل حجم عرضه های تیر ماه سال جاری حجم منطقی محسوب می شود، زیرا در این ماه نزدیک به 327 هزار تن عرضه وجود داشته است و حجم تقاضای 407 هزار تنی کلا 80 هزار تن بیشتر از عرضه است.


3. حجم معامله
 

 

حجم کل معاملات در پنج ماهه اول سال جاری برابر با یک میلیون و 72 هزار و 697  تن بوده است، که در مقایسه با حجم 957 هزار و 759 تنی سال گذشته 114 هزار تن افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که در فروردین ماه حجم معاملات سال گذشته 33 هزار تن بیشتر از سال جاری بود، این بدان معنی است که حجم معاملات سال جاری در اردیبهشت، خرداد و تیر ماه بیشتر از سال گذشته بوده تا  اختلاف بین دو سال افزایش یافته و به 64 هزار تن برسد که آمار بسیار مناسبی است.

 

این اختلاف در مرداد ماه به 114 هزار تن رسیده است و بدین معناست که حجم معاملات در مرداد ماه 50 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است. با توجه به اختلاف 384 هزار تنی حجم عرضه های دو سال این بیشتر بودن حجم معاملات در سال جاری منطقی است و شاید همه آن به افزایش رونق بازار مربوط نباشد . یا حتی می توانست این افزایش حجم معاملات بیشتر هم باشد.

 

 

حجم کل معاملات در فروردین ماه سال 1396 برابر با 156 هزار و 946 تن بوده است، که در مقایسه با حجم معاملات 190 هزار و 108 تنی در سال 1395 کاهشی در حدود 33 هزار و 162 تن را نشان می دهد، که رقم نسبتا زیادی بوده است و برابر با بیش از 17 درصد کاهش بود، زیرا می توان گفت حجم معاملات تا حدودی مصرف واقعی را نشان می دهد.


در اردیبهشت ماه اوضاع به کلی تغییر پیدا کرد، بدین ترتیب حجم معاملات در اردیبهشت سال جاری برابر با 211 هزار و 663 تن بود که در مقایسه با فروردین ماه 54 هزار تن افزایش پیدا کرده است. اگر آمار نسبت به اردیبهشت سال گذشته سنجیده شود، 61 هزار و 208 تن افزایش را نشان می دهد، که بسیار قابل توجه است و 40 درصد افزایش را تجربه کرده است که بسیار مناسب است.

 


در خرداد ماه سال جاری روند رو به رشد حجم معاملات با شیب کمتری ادامه پیدا کرد و به 237 هزار و 159 تن رسید که نسبت به اردیبهشت ماه 25 هزار و 500 تن و برابر با 12 درصد افزایش را تجربه کرده است. حال اگر این میزان حجم معاملات با خرداد ماه سال گذشته مقایسه شود؛ مشخص می شود که حجم معاملات سال جاری نزدیک به 30 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. این آمار باز هم نشان از بهبود اوضاع بازار نسبت به سال گذشته دارد.


در تیر ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 215 هزار تن بوده است که نسبت به خرداد سال جاری 22 هزار تن کاهش را نشان می دهد، ولی نکته مثبت این است که حجم معاملات با وجود کاهش باز هم نسبت به مدت مشابه در تیر ماه سال گذشته حدودا 7000 تن بیشتر است.

 

البته با توجه به افزایش 55 هزار تنی عرضه ها نسبت به تیر ماه گذشته این میزان افزایش می توانست بیشتر هم باشد ولی به دلایلی چون رکود حاکم بر بازار حجم معاملات افزایش زیادی پیدا نکرده است. ولی باز هم می توان گفت که این مقدار حجم معامله برای یک ماه مناسب است.


در مرداد ماه سال جاری حجم معاملات برابر با 251 هزار و 887 تن بوده است که در مقایسه با حجم معاملات 201 هزار تنی مرداد ماه سال گذشته بیش از 50 هزار تن افزایش را نشان می دهد و این در حالی است که عرضه های دو سال اختلافی بالغ بر 130 هزار تن در این ماه داشته اند و حتی این اختلاف حجم معاملات می توانست بیشتر هم باشد.


ولی حجم معاملات مرداد ماه سال جاری بیشترین حجم در طول سال 1396 است که نکته بسیار مثبتی برای معاملات امسال است و نشان از بهبود  و رونق بازار دارد.


به نظر می رسد سال جاری بسیار بهتر از سال گذشته است زیرا همانطور که در نمودار مشخص است حجم معاملات در کل 5 ماهه ابتدایی سال از سال گذشته بیشتر است، زیرا از طرفی حجم معاملات بسیار خوبی در حال تجربه شدن است و از طرف دیگر با کف عرضه های تعیین شده تعادل بسیار خوبی بر بازار حاکم است. در نهایت باید ذکر کرد که اکثریت کالا ها در سال جاری با رقابت های معقول قیمتی به فروش رسیدند و انتظار می رود در ماه های آتی نیز این روند خوب و رو به رشد حفظ شود.


نظرات

دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖