معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۳۰ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 30 خردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,086 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 45,547 210 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,086 300 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,086 49,086 49,086 49,086 300 120 120
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 49,086 420 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 67,845 68,529 68,632 68,889 70 190 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 79,644 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 34,685 35,779 36,066 36,188 1,518 2,992 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 33,644 34,888 35,018 35,666 814 3,509 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 36,397 37,200 37,468 38,219 2,002 6,138 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 35,323 36,606 37,004 38,149 506 2,596 506
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,198 39,198 39,198 39,198 0 352 352
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,022 38,022 38,022 38,022 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,198 39,198 39,198 39,198 4,400 2,046 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,198 1,012 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,198 572 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 40,434 319 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,016 43,029 43,196 44,069 1,500 2,810 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,016 41,016 41,016 41,016 990 286 286
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,016 41,016 41,016 41,016 1,500 720 320
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,016 41,016 41,016 41,016 0 320 320
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,118 45,118 45,118 45,118 324 194 108
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 41,016 518 65 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,118 220 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 41,016 480 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,016 37,735 37,735 37,735 4,224 484 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,016 37,735 37,735 37,735 0 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,724 41,724 41,724 41,724 770 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,204 41,204 41,204 41,204 0 260 260
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام سلف 40,518 40,518 40,518 40,518 1,012 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,204 41,204 41,204 41,204 2,000 940 900
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم نقدی 34,370 72 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,359 37,359 37,359 37,359 0 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,359 37,359 37,359 37,359 3,000 130 130
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,359 280 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,359 37,359 37,359 37,359 3,000 1,830 830
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,359 37,359 37,359 37,359 0 890 890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,452 36,452 36,452 36,452 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,452 36,452 36,452 36,452 2,024 264 242
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 37,160 121 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,092 38,802 38,957 39,902 350 760 350
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 38,092 583 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,253 396 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 528 110 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,253 38,253 38,253 38,253 0 264 264
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 1,760 176 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 506 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,253 38,253 38,253 38,253 660 418 418
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 48,655 50,709 51,682 52,890 150 230 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 48,655 50,409 50,448 50,609 100 230 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 46,657 46,657 46,657 46,657 600 320 260
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 46,657 600 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 49,618 49,618 49,618 49,618 600 430 390
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 48,379 48,379 48,379 48,379 315 105 105
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,704 42,704 42,704 42,704 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,704 42,704 42,704 42,704 220 88 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 42,704 43,402 43,681 44,415 220 484 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,704 45,010 45,129 45,409 330 1,562 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,625 43,625 43,625 43,625 0 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 43,625 43,625 43,625 43,625 110 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,766 44,559 44,869 45,333 330 946 330
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 38,033 41,836 41,836 41,836 528 2,860 528
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,679 37,679 37,679 37,679 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 37,679 37,759 37,818 37,917 2,002 2,288 2,002
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 37,679 38,449 38,760 39,259 1,320 2,046 1,320
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 37,679 37,777 37,809 38,079 798 987 798
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 33,823 40,587 40,587 40,587 308 2,398 308
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,449 34,449 34,449 34,449 500 60 40
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,884 32,884 32,884 32,884 308 110 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,318 31,333 31,367 31,639 2,992 3,366 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,318 31,318 31,318 31,318 0 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,318 31,318 31,318 31,318 2,486 1,606 1,298
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,318 1,000 80 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,318 31,330 31,381 31,444 1,200 1,540 1,200
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,449 34,449 34,449 34,449 0 22 22
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,449 34,449 34,449 34,449 308 66 66

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖