معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۰ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 20 بهمن 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,013 935 935 28,360 28,360 28,360 28,360
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 242 242 28,360 28,360 28,360 28,360
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 462 462 28,360 28,360 28,360 28,360
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 308 308 29,766 29,766 29,766 29,766
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 44 44 29,766 29,766 29,766 29,766
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 44 44 29,766 29,766 29,766 29,766
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 22 22 30,016 30,016 30,016 30,016
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 341 0 0 30,016
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 1,012 1,012 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 968 858 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 264 264 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 374 374 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 88 88 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,400 2,266 1,980 38,195 38,195 38,195 38,195
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 1,056 1,056 38,195 38,195 38,195 38,195
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,000 120 80 38,195 38,195 38,195 38,195
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 20 20 38,195 38,195 38,195 38,195
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 500 30 30 38,195 38,195 38,195 38,195
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 500 60 60 38,373 38,373 38,373 38,373
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 470 30 30 37,522 37,522 37,522 37,522
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 1,500 1,500 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 2,508 1,496 1,188 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 396 396 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 2,010 1,500 37,001 37,368 37,604 38,109
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518/400024414063 583 518 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518/400024414063 410 410 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 43 43 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 4,400 396 352 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 88 88 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 3,940 3,000 38,346 38,749 38,958 40,270
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 1,940 1,000 36,881 38,589 38,826 39,169
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,500 420 420 35,475 35,475 35,475 35,475
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 60 60 35,475 35,475 35,475 35,475
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 24 24 36,116 35,475 35,475 35,475
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 0 35,475
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 990 0 0 33,336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 400 80 80 34,022 34,022 34,022 34,022
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 20 20 34,022 34,022 34,022 34,022
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 605 44 44 34,022 34,022 34,022 34,022
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 0 33,336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,518 858 858 33,336 33,336 33,336 33,336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 517 517 33,336 33,336 33,336 33,336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 1,500 40 40 35,569 35,569 35,569 35,569
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 60 60 35,569 35,569 35,569 35,569
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 940 200 34,669 37,568 38,022 38,135
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 34,669
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 4,400 110 110 36,244 36,244 36,244 36,244
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 330 110 110 36,244 36,244 36,244 36,244
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی جم 0 220 220 36,244 36,244 36,244 36,244
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 20 20 36,244 36,244 36,244 36,244
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 22 22 36,244 36,244 36,244 36,244
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,452 11 0 36,244
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 902 0 0 36,244
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 20 20 36,928 36,928 36,928 36,928
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 20 20 36,928 36,928 36,928 36,928
پلی استایرن انبساطی 300(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 10 10 36,928 36,928 36,928 36,928
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 0 0 36,204
پلی استایرن انبساطی SE1000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1,500 2,120 1,500 40,170 40,800 41,167 42,389
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 100 0 0 40,170
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 0 0 40,170
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,500 2,610 1,500 41,337 42,159 42,372 43,673
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 0 35,781
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 22 22 35,781 35,781 35,781 35,781
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 42 42 36,320 35,781 35,781 35,781
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,486 2,486 2,486 29,944 29,944 29,944 29,944
پلی پروپیلن نساجی C30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 22 22 29,601 29,601 29,601 29,601
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 3,014 22 22 29,601 29,601 29,601 29,601
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1,012 132 110 29,601 29,601 29,601 29,601
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 700 260 260 29,601 29,601 29,601 29,601
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 80 80 29,601 29,601 29,601 29,601
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 126 126 29,601 29,601 29,601 29,601
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 4,500 20 20 23,651 23,651 23,651 23,651
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 20 20 23,651 23,651 23,651 23,651
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,993 5,258 3,993 21,501 21,589 21,692 23,023
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 1,920 1,000 21,501 22,234 22,291 22,333
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,970 3,190 2,970 21,501 21,503 21,519 21,612
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 580 520 21,501 21,501 21,501 21,501
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 80 80 21,501 21,501 21,501 21,501
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 300 300 23,651 23,651 23,651 23,651

قیمت مواداولیه؛ ۲۷ دى ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,700 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 55,400 ریال -300 0.54% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 56,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 55,500 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 56,400 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 55,400 ریال 400 0.72% نمودار و آرشیو
0075 56,000 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
020 56,100 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
Lf190 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
22B02 51,700 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
52518 50,500 ریال 300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 50,500 ریال 300 0.59% نمودار و آرشیو
2420h 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 54,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 69,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 68,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 68,400 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 68,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 68,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 58,200 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 53,200 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 73,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 68,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 57,300 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 58,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 60,300 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 70,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
ZR230 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 70,000 ریال 500 0.71% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 43,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 43,600 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 42,600 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak 59,100 ریال نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖