عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 26 اردیبهشت 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/03/01 63,541 1,575 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/03/01 63,541 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/01 59,986 567 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/01 59,986 441 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/01 59,986 220 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/31 59,986 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/31 59,986 168 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/01 63,541 168 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/01 63,541 2,002 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/31 63,541 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/31 63,541 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/31 63,974 55 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/31 75,100 30 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1396/03/10 35,078 1,518 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 سلف 1396/03/10 34,025 1,606 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1396/03/10 36,810 2,508 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 سلف 1396/03/10 37,116 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 سلف 1396/03/10 36,029 110 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1396/03/10 32,140 1,518 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1396/03/10 31,175 3,014 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA سلف 1396/03/16 41,436 440 3,080 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/02/31 42,454 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/03/01 42,454 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/02/31 46,700 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/02/31 42,454 648 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/02/31 42,454 220 880 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K نقدی 1396/02/31 42,454 220 880 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/03/06 42,474 260 2,340 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/31 38,682 1,000 2,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/31 38,682 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/02/31 38,682 759 759 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV نقدی 1396/02/31 38,207 1,001 1,001 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1396/02/31 37,495 2,508 2,508 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/02/31 39,183 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/02/31 39,545 506 506 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/03/02 39,545 506 506 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/03/02 39,545 1,232 1,331 پتروشیمی مهر
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/02/31 44,928 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/02/31 44,928 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1396/02/31 43,656 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/02/31 47,926 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/02/31 47,926 400 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/02/31 50,451 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1396/02/31 67,275 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1396/02/31 67,275 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/02/31 46,924 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T نقدی 1396/02/31 44,720 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R سلف 1396/03/09 44,862 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1396/02/31 38,746 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1396/02/31 38,746 880 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/02/31 38,746 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1396/02/31 38,746 105 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/02/31 38,746 105 0 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1396/03/23 33,695 110 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/02/31 32,759 2,508 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/31 31,199 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/31 31,199 1,500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/31 31,199 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/03/24 31,199 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/02/31 34,319 506 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه1 نقدی 1396/02/31 57,187 19 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 نقدی 1396/02/31 50,833 55 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/02/31 53,987 30 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/02/31 50,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/02/31 47,989 90 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/02/31 40,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/02/31 57,187 45 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/02/31 60,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/02/31 50,833 170 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/02/31 48,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 نقدی 1396/02/31 42,030 200 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 1396/02/31 21,275 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 نقدی 1396/02/31 30,946 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 نقدی 1396/02/31 21,275 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1396/02/31 30,326 66 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1396/02/31 26,956 340 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/02/31 28,079 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/02/31 24,959 80 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1396/02/31 17,159 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1396/02/31 17,160 80 0 پتروشیمی غدیر

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖