تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ چهارشنبه 9 دی 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,995 0 34,720 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/10/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,995 0 38,079 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/10/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی سلف 1394/10/27
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 4,000 0 8,279 کیسه نقدی نقدی 1394/10/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 29,390 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 29,390 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 0 29,390 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 30,848 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 30,848 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,848 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,848 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 31,107 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 31,107 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 27,263 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,263 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,263 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 27,263 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 800 0 38,043 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 660 4,356 39,220 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 500 0 38,217 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 220 220 37,824 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 400 0 38,514 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 39,399 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 220 440 37,593 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,593 سایر نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 0 37,593 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 660 2,420 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 660 2,420 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 800 0 38,657 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 3,000 40,523 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 500 39,620 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,989 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,989 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 36,989 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 33,290 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 0 35,395 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 300 0 36,085 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 36,085 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 35,395 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 35,395 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 36,085 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 100 0 36,811 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 36,811 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 0 37,506 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 500 3,000 37,506 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 550 0 37,506 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 660 0 37,506 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 440 37,506 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 0 33,755 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 33,755 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 30,005 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 40 0 20,628 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 220 0 36,471 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 36,471 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 220 0 32,418 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 38,522 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 0 39,531 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 33,984 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP340R پلی پروپیلن جم 330 0 36,627 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 60 0 37,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 330 0 37,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 990 0 37,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 0 37,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 210 0 37,760 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 220 0 37,760 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP2X83CE درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 33,984 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1 نوید زرشیمی 63 0 33,984 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 0 37,760 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 189 0 33,966 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 504 0 37,760 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 31,551 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 770 770 31,551 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,024 0 31,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 0 31,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 28,396 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 3 پتروشیمی مارون 40 0 17,353 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP500N درجه 1 پتروشیمی شازند 70 0 28,396 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پتروشیمی شازند 30 0 28,396 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 پلی پروپیلن جم 66 0 28,396 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30G درجه 1 پتروشیمی مارون 220 0 28,396 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1,260 0 31,551 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 0 31,551 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 990 990 31,551 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 0 31,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 1,008 0 31,551 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 24,094 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 21,685 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 19,276 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 154 0 19,714 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 0 17,524 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 80 0 12,047 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 0 24,094 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 0 21,904 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 21,904 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 100 0 21,904 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,980 21,904 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 500 21,904 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 0 24,094 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/24

قیمت مواداولیه؛ ۲ بهمن ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,800 ریال -400 0.93% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,000 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,000 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,400 ریال -600 1.36% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,600 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
5110 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,050 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
0075 50,300 ریال -800 1.57% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -1100 2.14% نمودار و آرشیو
Lf190 49,800 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
52518 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,800 ریال -700 1.44% نمودار و آرشیو
2420h 49,000 ریال -900 1.8% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 48,800 ریال -800 1.61% نمودار و آرشیو
2102 49,600 ریال -500 1% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,800 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,800 ریال 300 0.64% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 46,600 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,000 ریال -600 1.26% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,000 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
V30s 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,000 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,800 ریال -400 0.71% نمودار و آرشیو
1540 53,000 ریال -500 0.93% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,200 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
781 45,000 ریال -400 0.88% نمودار و آرشیو
785 44,000 ریال -1000 2.22% نمودار و آرشیو
821 45,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
825 44,400 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,500 ریال 500 1.05% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,300 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron 48,000 ریال -1000 2.04% نمودار و آرشیو
R60 48,000 ریال -500 1.03% نمودار و آرشیو
548R 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
RP340 46,000 ریال -700 1.5% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
440L 46,000 ریال -1000 2.13% نمودار و آرشیو
MR230 59,000 ریال 1500 2.54% نمودار و آرشیو
ZR230 59,000 ریال 1500 2.54% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
332C 52,500 ریال 500 0.95% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,500 ریال 300 0.78% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 39,300 ریال 400 1.02% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 57,000 ریال -1000 1.72% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 57,000 ریال -2000 3.39% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 71,300 ریال 800 1.12% نمودار و آرشیو
R200 67,000 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,500 ریال -1500 2.59% نمودار و آرشیو