عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ چهارشنبه 9 دی 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,995 0 34,720 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/10/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,995 0 38,079 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/10/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی سلف 1394/10/27
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 4,000 0 8,279 کیسه نقدی نقدی 1394/10/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 29,390 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 29,390 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 0 29,390 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 30,848 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 30,848 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,848 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,848 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 31,107 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 31,107 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 27,263 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,263 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,263 جامبوبگ نقدی سلف 1394/10/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 27,263 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/10/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 800 0 38,043 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 660 4,356 39,220 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 500 0 38,217 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 220 220 37,824 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 400 0 38,514 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 39,399 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 220 440 37,593 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,593 سایر نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 0 37,593 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 660 2,420 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 660 2,420 37,593 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 800 0 38,657 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 3,000 40,523 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 500 39,620 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,989 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,989 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 36,989 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 33,290 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 0 35,395 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 300 0 36,085 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 36,085 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 35,395 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 35,395 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 36,085 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 100 0 36,811 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 36,811 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 0 37,506 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 500 3,000 37,506 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 550 0 37,506 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 660 0 37,506 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 440 37,506 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 0 33,755 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 33,755 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 30,005 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 40 0 20,628 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 220 0 36,471 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 36,471 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 220 0 32,418 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 38,522 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 0 39,531 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 33,984 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP340R پلی پروپیلن جم 330 0 36,627 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 60 0 37,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 330 0 37,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 990 0 37,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 0 37,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 210 0 37,760 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 220 0 37,760 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP2X83CE درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 33,984 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1 نوید زرشیمی 63 0 33,984 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 0 37,760 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 189 0 33,966 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 504 0 37,760 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 31,551 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 770 770 31,551 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,024 0 31,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 0 31,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 28,396 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 3 پتروشیمی مارون 40 0 17,353 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP500N درجه 1 پتروشیمی شازند 70 0 28,396 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پتروشیمی شازند 30 0 28,396 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 پلی پروپیلن جم 66 0 28,396 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30G درجه 1 پتروشیمی مارون 220 0 28,396 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1,260 0 31,551 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 0 31,551 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 990 990 31,551 کیسه نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 0 31,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 1,008 0 31,551 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 24,094 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 21,685 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 19,276 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 154 0 19,714 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 0 17,524 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 80 0 12,047 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 0 24,094 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 0 21,904 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 21,904 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 100 0 21,904 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,980 21,904 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 500 21,904 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/10/14
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 0 24,094 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/24

قیمت مواداولیه؛ ۲۶ دى ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 56,600 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 55,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 56,300 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 55,600 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 56,500 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 55,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 56,100 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
020 56,400 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
Lf190 56,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
22B02 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 50,200 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 50,200 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
2420h 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 54,600 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 54,500 ریال -500 0.91% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 54,000 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 53,400 ریال -900 1.66% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 73,400 ریال -1600 2.13% نمودار و آرشیو
1540 68,200 ریال -200 0.29% نمودار و آرشیو
1551 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
781 57,500 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 57,800 ریال -700 1.2% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 57,100 ریال -400 0.7% نمودار و آرشیو
552R Maroun 57,400 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
510L Jam 58,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 102,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 60,500 ریال نمودار و آرشیو
548R 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 70,600 ریال 600 0.85% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 63,500 ریال -300 0.47% نمودار و آرشیو
ZR230 63,500 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 69,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 43,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,000 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 99,300 ریال -700 0.7% نمودار و آرشیو
ABS150 104,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 61,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖