پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 12 بهمن 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 880 37,161 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 37,135 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,116 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 1,000 0 37,622 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 506 36,744 کیسه نقدی نقدی 1394/11/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 440 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 198 0 38,728 کیسه نقدی نقدی 1394/11/17
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 0 40,171 کیسه نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 550 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 60 0 36,320 کیسه نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 990 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 0 32,532 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 0 36,320 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن فیلم ZH422H نوید زرشیمی 2,016 0 30,672 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1,008 0 30,466 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 273 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 880 880 30,121 کیسه نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,002 0 30,121 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/27
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 0 30,121 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,508 0 30,121 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 1,000 0 30,121 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 60 0 30,121 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,012 1,012 30,121 کیسه نقدی نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 1,008 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/17
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 504 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/17

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,650 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,600 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,100 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -400 0.95% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,500 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
0075 47,300 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
Lf190 44,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 42,500 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
C30s 42,850 ریال 350 0.82% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 41,600 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 40,700 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال -300 0.76% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو