تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/03/09
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/02/26 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,623 37,292 -2
آریا ساسول LH0030 36,623 37,292 -2
آریا ساسول LP0470KJ 37,278 37,945 -2
آریا ساسول LP0470KJ 37,278 37,945 -2
آریا ساسول LIM1922 37,278
آریا ساسول HB 5020 36,781 37,085 -1
آریا ساسول HCH5110 36,466 36,812 -1
آریا ساسول MF 3713 36,466 36,812 -1
اروند PVC- S6532 25,535 26,055 -2
اروند PVC - S7042 28,088 28,660 -2
اروند PVC - E7242 28,088 28,660 -2
اروند PVC - E7244 28,088 28,660 -2
اروند PVC - E6834 28,088 28,660 -2
امیرکبیر LD2420H 36,623 37,292 -2
امیرکبیر LD2420D 36,623 37,292 -2
امیرکبیر EX5 36,466 36,812 -1
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,387 40,292 0
امیرکبیر LL0209 AA 38,262 38,599 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 42,232 42,064 0
ایلام HD 2200J 34,834 35,020 -1
آبادان PVC-S57 28,088 28,660 -2
آبادان PVC-S60 26,812 27,357 -2
آبادان PVC-S65 25,535 26,055 -2
آبادان PVC-S70 28,088 28,660 -2
بندر امام SBR 1502 46,332 47,744 -3
بندر امام SBR 1500 47,258 48,699 -3
بندر امام SBR 1712 41,760 42,261 -1
بندر امام HI 0500 34,834 35,020 -1
بندر امام HI 0500 UA 35,489 35,673 -1
بندر امام HD 0035 36,781 37,085 -1
بندر امام LH 0075 36,623 37,292 -2
بندر امام LF 0200 36,623 37,292 -2
بندر امام PVC S6058 26,812 27,357 -2
بندر امام PVC 6558 25,535 26,055 -2
بندر امام PVC 7054 28,088 28,660 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 33,217 33,150 0
پلی پروپیلن جم HP422H 33,217 33,150 0
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم EP548R 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم EP440L 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم EP440G 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم RP 340N 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 34,975 34,904 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,601
پلی نار SF 060 32,890 32,823 0
پلی نار SF 1160 32,890 32,823 0
پلی نار PYI 250 32,890 32,823 0
تبریز HIPS 7240 42,927 43,253 -1
تبریز GPPS 1540 41,503 41,882 -1
تبریز GPPS 1460 39,428 39,788 -1
تبریز GPPS 1160 37,353 37,694 -1
تبریز *ABS 45,911 47,133 -3
تبریز EPS 100 39,052 40,055 -3
تبریز EPS 200 39,052 40,055 -3
تبریز EPS 300 39,052 40,055 -3
تبریز EPS 400 38,286 39,270 -3
تبریز EPS 500 35,750 36,686 -3
تبریز EPS Oversize 35,750 36,686 -3
تبریز EPS Fine 33,605 34,485 -3
تبریز EPS SuperFine 33,605 34,485 -3
تبریز LL0 209 AA 38,262 38,599 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,432 38,768 -1
تبریز LL0 220 AA 36,901 37,225 -1
تبریز LL 0220KJ 37,555 37,879 -1
تبریز MD 3840 UV 36,575 36,770 -1
تبریز HD EA 6070 34,834 35,020 -1
تبریز HD UA 6070 35,489 35,673 -1
تبریز HD EA 5218 34,834 35,020 -1
تبریز HD UA 5218 35,489 35,673 -1
تبریز HD 4440 EA 35,572 35,767 -1
تبریز HD 4440 UA 36,227 36,420 -1
تبریز HD EA 6040 34,834 35,020 -1
تبریز HD UA 6040 35,489 35,673 -1
بانیار EPS 100-FR 41,055 42,055 -2
بانیار EPS 200-FR 41,055 42,055 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 41,503 41,882 -1
طاهاسازان پیشتاز GP26 39,428 39,788 -1
جم HD BL3 36,781 37,085 -1
جم HD BL4 36,781 37,085 -1
جم HD 60507 34,834 35,020 -1
جم HD 60507 UV 35,489 35,673 -1
جم HD 52518 34,834 35,020 -1
جم HD 52518 UV 35,489 35,673 -1
جم HD 52505 34,834 35,020 -1
جم HD 52511 34,834 35,020 -1
جم HD EX3(PE100)** 40,387 40,292 0
جم HD EX3(PE100 Blak) 42,232 42,064 0
جم HD5030 SAU 41,167
جم MD 38504UV 36,575 36,770 -1
جم LL22501 AA 38,262 38,599 -1
جم LL22501 KJ 38,432 38,768 -1
جم LL32604 UV 36,227 36,420 -1
خوزستان PGPC 1822 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 0712 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 1218 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 0407 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 2230 72,414 70,634 3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,393 45,301 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 45,393 45,301 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,562 63,433 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,518 60,395 0
رجال RG 3212 E 38,782 38,704 0
رجال RG 1101XXS 32,890 32,823 0
رجال RG 1101S 32,890 32,823 0
رجال RG 1101XS 32,890 32,823 0
رجال RG 1101P 32,890 32,823 0
رجال RG 1101XP 32,890 32,823 0
رجال RG 1101XN 32,890 32,823 0
رجال RG 1104K 33,217 33,150 0
رجال RG 1102H 32,890 32,823 0
رجال RG 1102L 32,890 32,823 0
رجال RG 1102XK 32,890 32,823 0
شازند PP-R270G 38,782 38,704 0
شازند PP-EP2X CI 38,782 38,704 0
شازند PP-EP2X CE 38,782 38,704 0
شازند PP-ARP 230 38,782 38,704 0
شازند PP-HP 565 S 34,975 34,904 0
شازند PP R 40 38,782 38,704 0
شازند PP R 60 38,782 38,704 0
شازند PP-HP 550 J 32,890 32,823 0
شازند PP-HP 552 R 32,890 32,823 0
شازند PP-HP 554 P 32,890 32,823 0
شازند PP-V30GA 34,199 34,130 0
شازند PP-V30S 32,890 32,823 0
شازند HD-5620 EA 34,834 35,020 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 39,107 39,036 0
شازند HD-EX5 36,466 36,812 -1
شازند HD-BL3 36,781 37,085 -1
شازند MD 3840 UA 36,227 36,420 -1
شازند PBR 44,015 45,477 -3
شازند PBR -1210S 48,598 50,051 -3
شازند LL0 209 KJ 38,432 38,768 -1
شازند LL0 209 AA 38,262 38,599 -1
شازند LL0410 AA 38,262 38,599 -1
شهیدتند گویان PET BG845 32,262 32,770 -2
شهیدتند گویان PET BG841 32,262 32,770 -2
شهیدتند گویان PET BG 825 31,993 32,497 -2
شهیدتند گویان PET BG821 31,993 32,497 -2
شهیدتند گویان PET BG800 31,259 31,751 -2
شهیدتند گویان PET BG805 31,259 31,751 -2
شهیدتند گویان PET BG781 30,482 30,962 -2
شهیدتند گویان PET BG785 30,482 30,962 -2
شهیدتند گویان PET BG761 30,040 30,513 -2
شهیدتند گویان PET BG 732 29,574 30,039 -2
شهیدتند گویان PET آمورف 30,040 30,513 -2
شهیدتند گویان PET TG645 27,459 27,778 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,459 27,778 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,050 27,364 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,563 28,895 -1
غدیر PVC-S65 25,535 26,055 -2
غدیر PVC-S57 28,088 28,660 -2
لاله LD 2102TX00 36,623 37,292 -2
لاله LD 2101 TN 47 36,623 37,292 -2
لاله LD 1922 T 37,278 37,945 -2
لاله LD 2404 TC47 36,623 37,292 -2
لاله LD 2004 TC00 36,623 37,292 -2
لاله LD 2100TN42 36,623 37,292 -2
لاله LD 2100TN00 36,623 37,292 -2
مارون HD-EX5 36,466 36,812 -1
مارون HD-I4 34,834 35,020 -1
مارون HD-I4 UV 35,489 35,673 -1
مارون PP-C30S 32,890 32,823 0
مارون PP-V30S 32,890 32,823 0
مارون PP-Z30S 32,890 32,823 0
مارون PP-V30G 32,890 32,823 0
مارون PP-F30G 32,890 32,823 0
مارون PP-V79S 32,890 32,823 0
مارون PP-V79G 32,890 32,823 0
مارون PP-X30G 32,890 32,823 0
مارون PP-MR230C 38,782 38,704 0
مارون PP-EP1X35AF 33,217 33,150 0
مارون PP-T30G 32,890 32,823 0
مارون PP-T31SE 32,890 32,823 0
مارون PP EP-C40R 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZH515MA 35,181 35,110 0
نوید زرشیمی ZH 525J 33,217 33,150 0
نوید زرشیمی ZR 230C 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZB 332 C 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZB 332 L 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZH510L 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH500 M 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH520J 33,217 33,150 0
نوید زرشیمی HP 552 R 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 33,414 33,346 0
مهر HD 7000 F 36,466 36,812 -1
قائد بصیر *ABS 50 NW 45,911 47,133 -3
قائد بصیر *ABS 75 53,896 55,330 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,834 35,020 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,489 35,673 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,834 35,020 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,489 35,673 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,781 37,085 -1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,103 38,445 -1
لرستان HD-54404 35,489 35,673 -1
لرستان HD-62107 34,834 35,020 -1
مهاباد LL22401 38,262
مهاباد LL22402 38,262
مهاباد LL22403 38,262
تخت جمشید لاتکس 13,108 13,508 -3
قیمت ارز : 34460ریال

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖