تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/03/09
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/02/26 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,623 37,292 -2
آریا ساسول LH0030 36,623 37,292 -2
آریا ساسول LP0470KJ 37,278 37,945 -2
آریا ساسول LP0470KJ 37,278 37,945 -2
آریا ساسول LIM1922 37,278
آریا ساسول HB 5020 36,781 37,085 -1
آریا ساسول HCH5110 36,466 36,812 -1
آریا ساسول MF 3713 36,466 36,812 -1
اروند PVC- S6532 25,535 26,055 -2
اروند PVC - S7042 28,088 28,660 -2
اروند PVC - E7242 28,088 28,660 -2
اروند PVC - E7244 28,088 28,660 -2
اروند PVC - E6834 28,088 28,660 -2
امیرکبیر LD2420H 36,623 37,292 -2
امیرکبیر LD2420D 36,623 37,292 -2
امیرکبیر EX5 36,466 36,812 -1
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,387 40,292 0
امیرکبیر LL0209 AA 38,262 38,599 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 42,232 42,064 0
ایلام HD 2200J 34,834 35,020 -1
آبادان PVC-S57 28,088 28,660 -2
آبادان PVC-S60 26,812 27,357 -2
آبادان PVC-S65 25,535 26,055 -2
آبادان PVC-S70 28,088 28,660 -2
بندر امام SBR 1502 46,332 47,744 -3
بندر امام SBR 1500 47,258 48,699 -3
بندر امام SBR 1712 41,760 42,261 -1
بندر امام HI 0500 34,834 35,020 -1
بندر امام HI 0500 UA 35,489 35,673 -1
بندر امام HD 0035 36,781 37,085 -1
بندر امام LH 0075 36,623 37,292 -2
بندر امام LF 0200 36,623 37,292 -2
بندر امام PVC S6058 26,812 27,357 -2
بندر امام PVC 6558 25,535 26,055 -2
بندر امام PVC 7054 28,088 28,660 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 33,217 33,150 0
پلی پروپیلن جم HP422H 33,217 33,150 0
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم EP548R 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم EP440L 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم EP440G 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم RP 340N 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 34,975 34,904 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,601
پلی نار SF 060 32,890 32,823 0
پلی نار SF 1160 32,890 32,823 0
پلی نار PYI 250 32,890 32,823 0
تبریز HIPS 7240 42,927 43,253 -1
تبریز GPPS 1540 41,503 41,882 -1
تبریز GPPS 1460 39,428 39,788 -1
تبریز GPPS 1160 37,353 37,694 -1
تبریز *ABS 45,911 47,133 -3
تبریز EPS 100 39,052 40,055 -3
تبریز EPS 200 39,052 40,055 -3
تبریز EPS 300 39,052 40,055 -3
تبریز EPS 400 38,286 39,270 -3
تبریز EPS 500 35,750 36,686 -3
تبریز EPS Oversize 35,750 36,686 -3
تبریز EPS Fine 33,605 34,485 -3
تبریز EPS SuperFine 33,605 34,485 -3
تبریز LL0 209 AA 38,262 38,599 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,432 38,768 -1
تبریز LL0 220 AA 36,901 37,225 -1
تبریز LL 0220KJ 37,555 37,879 -1
تبریز MD 3840 UV 36,575 36,770 -1
تبریز HD EA 6070 34,834 35,020 -1
تبریز HD UA 6070 35,489 35,673 -1
تبریز HD EA 5218 34,834 35,020 -1
تبریز HD UA 5218 35,489 35,673 -1
تبریز HD 4440 EA 35,572 35,767 -1
تبریز HD 4440 UA 36,227 36,420 -1
تبریز HD EA 6040 34,834 35,020 -1
تبریز HD UA 6040 35,489 35,673 -1
بانیار EPS 100-FR 41,055 42,055 -2
بانیار EPS 200-FR 41,055 42,055 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 41,503 41,882 -1
طاهاسازان پیشتاز GP26 39,428 39,788 -1
جم HD BL3 36,781 37,085 -1
جم HD BL4 36,781 37,085 -1
جم HD 60507 34,834 35,020 -1
جم HD 60507 UV 35,489 35,673 -1
جم HD 52518 34,834 35,020 -1
جم HD 52518 UV 35,489 35,673 -1
جم HD 52505 34,834 35,020 -1
جم HD 52511 34,834 35,020 -1
جم HD EX3(PE100)** 40,387 40,292 0
جم HD EX3(PE100 Blak) 42,232 42,064 0
جم HD5030 SAU 41,167
جم MD 38504UV 36,575 36,770 -1
جم LL22501 AA 38,262 38,599 -1
جم LL22501 KJ 38,432 38,768 -1
جم LL32604 UV 36,227 36,420 -1
خوزستان PGPC 1822 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 0712 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 1218 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 0407 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 2230 72,414 70,634 3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,393 45,301 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 45,393 45,301 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,562 63,433 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,518 60,395 0
رجال RG 3212 E 38,782 38,704 0
رجال RG 1101XXS 32,890 32,823 0
رجال RG 1101S 32,890 32,823 0
رجال RG 1101XS 32,890 32,823 0
رجال RG 1101P 32,890 32,823 0
رجال RG 1101XP 32,890 32,823 0
رجال RG 1101XN 32,890 32,823 0
رجال RG 1104K 33,217 33,150 0
رجال RG 1102H 32,890 32,823 0
رجال RG 1102L 32,890 32,823 0
رجال RG 1102XK 32,890 32,823 0
شازند PP-R270G 38,782 38,704 0
شازند PP-EP2X CI 38,782 38,704 0
شازند PP-EP2X CE 38,782 38,704 0
شازند PP-ARP 230 38,782 38,704 0
شازند PP-HP 565 S 34,975 34,904 0
شازند PP R 40 38,782 38,704 0
شازند PP R 60 38,782 38,704 0
شازند PP-HP 550 J 32,890 32,823 0
شازند PP-HP 552 R 32,890 32,823 0
شازند PP-HP 554 P 32,890 32,823 0
شازند PP-V30GA 34,199 34,130 0
شازند PP-V30S 32,890 32,823 0
شازند HD-5620 EA 34,834 35,020 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 39,107 39,036 0
شازند HD-EX5 36,466 36,812 -1
شازند HD-BL3 36,781 37,085 -1
شازند MD 3840 UA 36,227 36,420 -1
شازند PBR 44,015 45,477 -3
شازند PBR -1210S 48,598 50,051 -3
شازند LL0 209 KJ 38,432 38,768 -1
شازند LL0 209 AA 38,262 38,599 -1
شازند LL0410 AA 38,262 38,599 -1
شهیدتند گویان PET BG845 32,262 32,770 -2
شهیدتند گویان PET BG841 32,262 32,770 -2
شهیدتند گویان PET BG 825 31,993 32,497 -2
شهیدتند گویان PET BG821 31,993 32,497 -2
شهیدتند گویان PET BG800 31,259 31,751 -2
شهیدتند گویان PET BG805 31,259 31,751 -2
شهیدتند گویان PET BG781 30,482 30,962 -2
شهیدتند گویان PET BG785 30,482 30,962 -2
شهیدتند گویان PET BG761 30,040 30,513 -2
شهیدتند گویان PET BG 732 29,574 30,039 -2
شهیدتند گویان PET آمورف 30,040 30,513 -2
شهیدتند گویان PET TG645 27,459 27,778 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,459 27,778 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,050 27,364 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,563 28,895 -1
غدیر PVC-S65 25,535 26,055 -2
غدیر PVC-S57 28,088 28,660 -2
لاله LD 2102TX00 36,623 37,292 -2
لاله LD 2101 TN 47 36,623 37,292 -2
لاله LD 1922 T 37,278 37,945 -2
لاله LD 2404 TC47 36,623 37,292 -2
لاله LD 2004 TC00 36,623 37,292 -2
لاله LD 2100TN42 36,623 37,292 -2
لاله LD 2100TN00 36,623 37,292 -2
مارون HD-EX5 36,466 36,812 -1
مارون HD-I4 34,834 35,020 -1
مارون HD-I4 UV 35,489 35,673 -1
مارون PP-C30S 32,890 32,823 0
مارون PP-V30S 32,890 32,823 0
مارون PP-Z30S 32,890 32,823 0
مارون PP-V30G 32,890 32,823 0
مارون PP-F30G 32,890 32,823 0
مارون PP-V79S 32,890 32,823 0
مارون PP-V79G 32,890 32,823 0
مارون PP-X30G 32,890 32,823 0
مارون PP-MR230C 38,782 38,704 0
مارون PP-EP1X35AF 33,217 33,150 0
مارون PP-T30G 32,890 32,823 0
مارون PP-T31SE 32,890 32,823 0
مارون PP EP-C40R 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZH515MA 35,181 35,110 0
نوید زرشیمی ZH 525J 33,217 33,150 0
نوید زرشیمی ZR 230C 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZB 332 C 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZB 332 L 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZH510L 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH500 M 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH520J 33,217 33,150 0
نوید زرشیمی HP 552 R 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 33,414 33,346 0
مهر HD 7000 F 36,466 36,812 -1
قائد بصیر *ABS 50 NW 45,911 47,133 -3
قائد بصیر *ABS 75 53,896 55,330 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,834 35,020 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,489 35,673 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,834 35,020 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,489 35,673 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,781 37,085 -1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,103 38,445 -1
لرستان HD-54404 35,489 35,673 -1
لرستان HD-62107 34,834 35,020 -1
مهاباد LL22401 38,262
مهاباد LL22402 38,262
مهاباد LL22403 38,262
تخت جمشید لاتکس 13,108 13,508 -3
قیمت ارز : 34460ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,100 ریال 950 2.31% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال -600 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,600 ریال -700 1.55% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 45,000 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,750 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,800 ریال -1200 2.86% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
020 47,400 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
Lf190 48,000 ریال -700 1.44% نمودار و آرشیو
52518 38,800 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,000 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
2420h 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,550 ریال -150 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,000 ریال 2200 4.15% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 50,000 ریال -700 1.38% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,200 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
C30s 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,500 ریال 400 0.9% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,300 ریال -400 0.72% نمودار و آرشیو
1540 52,500 ریال -500 0.94% نمودار و آرشیو
1551 51,600 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
781 42,000 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,300 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 50,500 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
RP340 49,100 ریال -1100 2.19% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,800 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,000 ریال 2500 3.21% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 80,000 ریال 4000 5% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 43,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖