پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/03/09
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/02/26 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,623 37,292 -2
آریا ساسول LH0030 36,623 37,292 -2
آریا ساسول LP0470KJ 37,278 37,945 -2
آریا ساسول LP0470KJ 37,278 37,945 -2
آریا ساسول LIM1922 37,278
آریا ساسول HB 5020 36,781 37,085 -1
آریا ساسول HCH5110 36,466 36,812 -1
آریا ساسول MF 3713 36,466 36,812 -1
اروند PVC- S6532 25,535 26,055 -2
اروند PVC - S7042 28,088 28,660 -2
اروند PVC - E7242 28,088 28,660 -2
اروند PVC - E7244 28,088 28,660 -2
اروند PVC - E6834 28,088 28,660 -2
امیرکبیر LD2420H 36,623 37,292 -2
امیرکبیر LD2420D 36,623 37,292 -2
امیرکبیر EX5 36,466 36,812 -1
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,387 40,292 0
امیرکبیر LL0209 AA 38,262 38,599 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 42,232 42,064 0
ایلام HD 2200J 34,834 35,020 -1
آبادان PVC-S57 28,088 28,660 -2
آبادان PVC-S60 26,812 27,357 -2
آبادان PVC-S65 25,535 26,055 -2
آبادان PVC-S70 28,088 28,660 -2
بندر امام SBR 1502 46,332 47,744 -3
بندر امام SBR 1500 47,258 48,699 -3
بندر امام SBR 1712 41,760 42,261 -1
بندر امام HI 0500 34,834 35,020 -1
بندر امام HI 0500 UA 35,489 35,673 -1
بندر امام HD 0035 36,781 37,085 -1
بندر امام LH 0075 36,623 37,292 -2
بندر امام LF 0200 36,623 37,292 -2
بندر امام PVC S6058 26,812 27,357 -2
بندر امام PVC 6558 25,535 26,055 -2
بندر امام PVC 7054 28,088 28,660 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 33,217 33,150 0
پلی پروپیلن جم HP422H 33,217 33,150 0
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,890 32,823 0
پلی پروپیلن جم EP548R 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم EP440L 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم EP440G 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم RP 340N 38,782 38,704 0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 34,975 34,904 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,601
پلی نار SF 060 32,890 32,823 0
پلی نار SF 1160 32,890 32,823 0
پلی نار PYI 250 32,890 32,823 0
تبریز HIPS 7240 42,927 43,253 -1
تبریز GPPS 1540 41,503 41,882 -1
تبریز GPPS 1460 39,428 39,788 -1
تبریز GPPS 1160 37,353 37,694 -1
تبریز *ABS 45,911 47,133 -3
تبریز EPS 100 39,052 40,055 -3
تبریز EPS 200 39,052 40,055 -3
تبریز EPS 300 39,052 40,055 -3
تبریز EPS 400 38,286 39,270 -3
تبریز EPS 500 35,750 36,686 -3
تبریز EPS Oversize 35,750 36,686 -3
تبریز EPS Fine 33,605 34,485 -3
تبریز EPS SuperFine 33,605 34,485 -3
تبریز LL0 209 AA 38,262 38,599 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,432 38,768 -1
تبریز LL0 220 AA 36,901 37,225 -1
تبریز LL 0220KJ 37,555 37,879 -1
تبریز MD 3840 UV 36,575 36,770 -1
تبریز HD EA 6070 34,834 35,020 -1
تبریز HD UA 6070 35,489 35,673 -1
تبریز HD EA 5218 34,834 35,020 -1
تبریز HD UA 5218 35,489 35,673 -1
تبریز HD 4440 EA 35,572 35,767 -1
تبریز HD 4440 UA 36,227 36,420 -1
تبریز HD EA 6040 34,834 35,020 -1
تبریز HD UA 6040 35,489 35,673 -1
بانیار EPS 100-FR 41,055 42,055 -2
بانیار EPS 200-FR 41,055 42,055 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 41,503 41,882 -1
طاهاسازان پیشتاز GP26 39,428 39,788 -1
جم HD BL3 36,781 37,085 -1
جم HD BL4 36,781 37,085 -1
جم HD 60507 34,834 35,020 -1
جم HD 60507 UV 35,489 35,673 -1
جم HD 52518 34,834 35,020 -1
جم HD 52518 UV 35,489 35,673 -1
جم HD 52505 34,834 35,020 -1
جم HD 52511 34,834 35,020 -1
جم HD EX3(PE100)** 40,387 40,292 0
جم HD EX3(PE100 Blak) 42,232 42,064 0
جم HD5030 SAU 41,167
جم MD 38504UV 36,575 36,770 -1
جم LL22501 AA 38,262 38,599 -1
جم LL22501 KJ 38,432 38,768 -1
جم LL32604 UV 36,227 36,420 -1
خوزستان PGPC 1822 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 0712 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 1218 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 0407 72,414 70,634 3
خوزستان PGPC 2230 72,414 70,634 3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,393 45,301 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 45,393 45,301 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,997 57,879 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,562 63,433 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,518 60,395 0
رجال RG 3212 E 38,782 38,704 0
رجال RG 1101XXS 32,890 32,823 0
رجال RG 1101S 32,890 32,823 0
رجال RG 1101XS 32,890 32,823 0
رجال RG 1101P 32,890 32,823 0
رجال RG 1101XP 32,890 32,823 0
رجال RG 1101XN 32,890 32,823 0
رجال RG 1104K 33,217 33,150 0
رجال RG 1102H 32,890 32,823 0
رجال RG 1102L 32,890 32,823 0
رجال RG 1102XK 32,890 32,823 0
شازند PP-R270G 38,782 38,704 0
شازند PP-EP2X CI 38,782 38,704 0
شازند PP-EP2X CE 38,782 38,704 0
شازند PP-ARP 230 38,782 38,704 0
شازند PP-HP 565 S 34,975 34,904 0
شازند PP R 40 38,782 38,704 0
شازند PP R 60 38,782 38,704 0
شازند PP-HP 550 J 32,890 32,823 0
شازند PP-HP 552 R 32,890 32,823 0
شازند PP-HP 554 P 32,890 32,823 0
شازند PP-V30GA 34,199 34,130 0
شازند PP-V30S 32,890 32,823 0
شازند HD-5620 EA 34,834 35,020 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 39,107 39,036 0
شازند HD-EX5 36,466 36,812 -1
شازند HD-BL3 36,781 37,085 -1
شازند MD 3840 UA 36,227 36,420 -1
شازند PBR 44,015 45,477 -3
شازند PBR -1210S 48,598 50,051 -3
شازند LL0 209 KJ 38,432 38,768 -1
شازند LL0 209 AA 38,262 38,599 -1
شازند LL0410 AA 38,262 38,599 -1
شهیدتند گویان PET BG845 32,262 32,770 -2
شهیدتند گویان PET BG841 32,262 32,770 -2
شهیدتند گویان PET BG 825 31,993 32,497 -2
شهیدتند گویان PET BG821 31,993 32,497 -2
شهیدتند گویان PET BG800 31,259 31,751 -2
شهیدتند گویان PET BG805 31,259 31,751 -2
شهیدتند گویان PET BG781 30,482 30,962 -2
شهیدتند گویان PET BG785 30,482 30,962 -2
شهیدتند گویان PET BG761 30,040 30,513 -2
شهیدتند گویان PET BG 732 29,574 30,039 -2
شهیدتند گویان PET آمورف 30,040 30,513 -2
شهیدتند گویان PET TG645 27,459 27,778 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,459 27,778 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,050 27,364 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,563 28,895 -1
غدیر PVC-S65 25,535 26,055 -2
غدیر PVC-S57 28,088 28,660 -2
لاله LD 2102TX00 36,623 37,292 -2
لاله LD 2101 TN 47 36,623 37,292 -2
لاله LD 1922 T 37,278 37,945 -2
لاله LD 2404 TC47 36,623 37,292 -2
لاله LD 2004 TC00 36,623 37,292 -2
لاله LD 2100TN42 36,623 37,292 -2
لاله LD 2100TN00 36,623 37,292 -2
مارون HD-EX5 36,466 36,812 -1
مارون HD-I4 34,834 35,020 -1
مارون HD-I4 UV 35,489 35,673 -1
مارون PP-C30S 32,890 32,823 0
مارون PP-V30S 32,890 32,823 0
مارون PP-Z30S 32,890 32,823 0
مارون PP-V30G 32,890 32,823 0
مارون PP-F30G 32,890 32,823 0
مارون PP-V79S 32,890 32,823 0
مارون PP-V79G 32,890 32,823 0
مارون PP-X30G 32,890 32,823 0
مارون PP-MR230C 38,782 38,704 0
مارون PP-EP1X35AF 33,217 33,150 0
مارون PP-T30G 32,890 32,823 0
مارون PP-T31SE 32,890 32,823 0
مارون PP EP-C40R 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZH515MA 35,181 35,110 0
نوید زرشیمی ZH 525J 33,217 33,150 0
نوید زرشیمی ZR 230C 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZB 332 C 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZB 332 L 38,782 38,704 0
نوید زرشیمی ZH510L 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH500 M 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH520J 33,217 33,150 0
نوید زرشیمی HP 552 R 32,890 32,823 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 33,414 33,346 0
مهر HD 7000 F 36,466 36,812 -1
قائد بصیر *ABS 50 NW 45,911 47,133 -3
قائد بصیر *ABS 75 53,896 55,330 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,834 35,020 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,489 35,673 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,834 35,020 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,489 35,673 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,781 37,085 -1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,103 38,445 -1
لرستان HD-54404 35,489 35,673 -1
لرستان HD-62107 34,834 35,020 -1
مهاباد LL22401 38,262
مهاباد LL22402 38,262
مهاباد LL22403 38,262
تخت جمشید لاتکس 13,108 13,508 -3
قیمت ارز : 34460ریال

قیمت مواداولیه؛ ۴ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,900 ریال 600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 42,800 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,950 ریال -450 1.06% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 600 1.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,750 ریال 250 0.57% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 61,500 ریال 2300 3.74% نمودار و آرشیو
1540 50,500 ریال 1000 1.98% نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,200 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 52,500 ریال 10000 19.05% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 44,000 ریال 1200 2.73% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,000 ریال 3500 7.29% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 51,000 ریال -2500 4.67% نمودار و آرشیو
R60 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
548R 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
RP340 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 59,000 ریال 10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
MR230 45,300 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
ZR230 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 10200 23.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 10300 24.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 43,500 ریال 10300 23.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,500 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR1600 58,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 56,600 ریال 600 1.06% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Hi500 40,000 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال 1500 2.97% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو