عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های تالار پتروشیمی مورخ 1396/01/21
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/01/27 82,414 1,050 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/01/27 75,283 567 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/01/27 75,283 240 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/01/27 80,760 1,001 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/01/27 80,760 440 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/01/27 69,922 50 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/01/27 82,083 20 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1396/01/27 34,403 902 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1396/01/27 33,371 2,706 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1396/01/27 45,021 66 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/01/27 40,507 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 1396/01/27 42,639 600 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/01/27 44,309 1,232 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/01/27 44,309 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/01/27 48,740 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/01/27 44,309 259 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/01/27 41,955 506 2,508 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/01/27 41,955 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/01/27 39,782 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/01/27 39,782 440 1,012 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/01/27 39,782 720 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1396/01/27 39,448 506 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV نقدی 1396/01/27 40,161 720 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1396/01/27 40,161 720 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/01/27 41,224 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/01/27 40,726 720 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/01/27 40,726 2,002 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/01/27 40,726 2,002 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/01/27 40,726 1,232 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/01/27 50,575 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/01/27 50,575 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1396/01/27 49,143 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/01/27 51,572 400 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/01/27 51,572 600 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/01/27 53,758 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1396/01/27 44,524 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/01/27 47,659 550 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1396/01/27 44,524 210 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 1396/01/27 41,781 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1396/01/27 44,524 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1396/01/27 39,466 638 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1396/02/08 39,466 1,298 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/01/27 39,466 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/01/27 39,466 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/01/27 39,466 630 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1396/01/27 39,466 735 273 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی V30S نقدی 1396/01/27 39,466 70 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1396/01/27 39,466 550 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/01/27 39,466 550 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/01/27 39,466 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نقدی 1396/01/27 39,466 756 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 1396/01/27 39,466 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1396/01/27 36,302 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/01/27 36,974 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/01/27 35,294 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/27 33,613 2,024 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/27 33,613 2,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/28 33,613 200 300 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/02/16 33,613 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/27 33,613 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/27 33,613 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/01/27 36,974 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 نقدی 1396/01/27 38,375 2,400 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 نقدی 1396/01/27 37,760 140 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 نقدی 1396/01/27 33,564 198 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 نقدی 1396/01/27 31,826 220 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 نقدی 1396/01/27 40,072 7 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 نقدی 1396/01/27 40,072 1 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نقدی 1396/01/27 40,072 42 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 نقدی 1396/01/27 35,519 120 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 نقدی 1396/01/27 35,519 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1396/01/27 29,042 780 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 نقدی 1396/01/27 33,277 200 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/01/27 31,252 704 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/01/28 30,252 20 0 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/01/27 26,890 160 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1396/01/28 18,488 120 0 پتروشیمی غدیر

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 82,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 79,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 70,500 ریال 900 1.28% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 70,500 ریال 800 1.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 70,500 ریال 700 0.99% نمودار و آرشیو
2420h 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 91,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 90,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf 91,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 91,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,500 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 97,000 ریال -1000 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 92,500 ریال -1000 1.07% نمودار و آرشیو
1540 80,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 150,000 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 90,800 ریال -200 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 100,500 ریال -4000 3.83% نمودار و آرشیو
ZR230 10,050 ریال -94450 90.38% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖