عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های تالار پتروشیمی مورخ 1396/01/21
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/01/27 82,414 1,050 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/01/27 75,283 567 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/01/27 75,283 240 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/01/27 80,760 1,001 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/01/27 80,760 440 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/01/27 69,922 50 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/01/27 82,083 20 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1396/01/27 34,403 902 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1396/01/27 33,371 2,706 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1396/01/27 45,021 66 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/01/27 40,507 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 1396/01/27 42,639 600 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/01/27 44,309 1,232 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/01/27 44,309 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/01/27 48,740 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/01/27 44,309 259 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/01/27 41,955 506 2,508 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/01/27 41,955 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/01/27 39,782 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/01/27 39,782 440 1,012 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/01/27 39,782 720 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1396/01/27 39,448 506 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV نقدی 1396/01/27 40,161 720 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1396/01/27 40,161 720 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/01/27 41,224 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/01/27 40,726 720 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/01/27 40,726 2,002 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/01/27 40,726 2,002 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/01/27 40,726 1,232 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/01/27 50,575 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/01/27 50,575 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1396/01/27 49,143 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/01/27 51,572 400 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/01/27 51,572 600 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/01/27 53,758 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1396/01/27 44,524 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/01/27 47,659 550 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1396/01/27 44,524 210 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 1396/01/27 41,781 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1396/01/27 44,524 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1396/01/27 39,466 638 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1396/02/08 39,466 1,298 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/01/27 39,466 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/01/27 39,466 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/01/27 39,466 630 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1396/01/27 39,466 735 273 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی V30S نقدی 1396/01/27 39,466 70 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1396/01/27 39,466 550 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/01/27 39,466 550 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/01/27 39,466 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نقدی 1396/01/27 39,466 756 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 1396/01/27 39,466 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1396/01/27 36,302 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/01/27 36,974 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/01/27 35,294 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/27 33,613 2,024 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/27 33,613 2,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/28 33,613 200 300 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/02/16 33,613 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/27 33,613 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/27 33,613 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/01/27 36,974 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 نقدی 1396/01/27 38,375 2,400 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 نقدی 1396/01/27 37,760 140 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 نقدی 1396/01/27 33,564 198 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 نقدی 1396/01/27 31,826 220 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 نقدی 1396/01/27 40,072 7 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 نقدی 1396/01/27 40,072 1 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نقدی 1396/01/27 40,072 42 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 نقدی 1396/01/27 35,519 120 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 نقدی 1396/01/27 35,519 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1396/01/27 29,042 780 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 نقدی 1396/01/27 33,277 200 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/01/27 31,252 704 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/01/28 30,252 20 0 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/01/27 26,890 160 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1396/01/28 18,488 120 0 پتروشیمی غدیر

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖