معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 13 بهمن 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 0 33,957
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 691 0 0 33,957
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 991 120 120 37,310 37,310 37,310 37,310
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,982 0 0 37,310
استایرن بوتادین رابر روشن 1502(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 37,310 37,310 37,310 37,310
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 154 198 154 27,556 27,561 27,589 27,659
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 28,402 28,402 28,402 28,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 154 154 28,402 28,402 28,402 28,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 440 440 28,402 28,402 28,402 28,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 1,496 1,122 28,402 28,402 28,402 28,402
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 1,518 1,012 29,810 29,890 30,106 30,233
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 55 55 29,810 29,810 29,810 29,810
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 0 29,810
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 44 44 29,810 29,810 29,810 29,810
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 0 30,061
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 22 22 30,061 30,061 30,061 30,061
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 1,012 1,012 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 374 374 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 748 748 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 110 110 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 396 396 26,585 26,585 26,585 26,585
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,950 6,688 4,950 38,532 38,740 39,044 39,655
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 420 420 38,532 38,532 38,532 38,532
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 80 80 38,532 38,532 38,532 38,532
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 500 70 70 38,532 38,532 38,532 38,532
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 190 190 38,532 38,532 38,532 38,532
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 500 60 60 38,711 38,711 38,711 38,711
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 80 80 38,711 38,711 38,711 38,711
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 470 0 0 37,850
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 4,640 1,500 37,161 39,289 39,425 39,701
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 2,266 880 37,161 38,508 38,680 39,259
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 4,390 1,000 37,161 39,020 39,224 39,669
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 198 110 37,161 37,171 37,797 38,409
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 2,203 1,015 37,161 37,920 37,984 38,101
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 1,793 1,015 37,161 37,666 37,808 38,008
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 5,310 3,000 38,728 39,563 39,793 40,528
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 50 50 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 600 600 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 24 24 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 0 36,116
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 990 176 176 34,202 34,202 34,202 34,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 600 230 230 34,890 34,890 34,890 34,890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 330 330 34,890 34,890 34,890 34,890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 0 34,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,419 1,375 1,353 34,202 34,202 34,202 34,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 66 66 34,202 34,202 34,202 34,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 40 40 37,622 37,622 37,622 37,622
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 66 66 34,890 34,890 34,890 34,890
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 640 300 35,570 37,000 37,078 37,600
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 35,570
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 4,000 180 20 36,744 36,744 36,744 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 66 44 36,744 36,744 36,744 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,452 1,100 946 36,744 36,744 36,744 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 330 330 36,744 36,744 36,744 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,100 0 0 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 638 880 638 36,744 36,849 36,906 37,019
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 0 0 36,953
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 10 0 36,953
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 0 0 36,228
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1,500 3,920 1,500 40,171 42,009 42,100 42,569
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,500 3,550 1,500 40,567 42,269 42,453 44,000
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 0 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 66 44 36,320 36,320 36,320 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 210 0 0 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 105 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 252 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی C30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 44 44 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 22 22 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 120 120 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,002 132 132 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1,512 168 168 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 147 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 66 66 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 63 63 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 420 42 42 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH550J(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,000 20 20 23,770 23,770 23,770 23,770
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 20 20 23,770 23,770 23,770 23,770
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 2,070 1,000 21,610 22,369 22,436 22,909
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 3,553 1,991 21,610 22,177 22,305 22,729
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,980 4,048 1,980 21,610 22,339 22,392 22,700
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 420 200 23,770 24,271 24,346 24,770

 

 

 

💢 قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد ۲ خرداد ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 79,300 ریال 1300 1.64% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 70,000 ریال 1500 2.14% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 72,000 ریال 9500 13.19% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 73,700 ریال 1700 2.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 79,500 ریال 1900 2.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 79,500 ریال 1900 2.39% نمودار و آرشیو
0075 63,500 ریال 900 1.42% نمودار و آرشیو
020 62,500 ریال 700 1.12% نمودار و آرشیو
Lf190 61,300 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 57,800 ریال -2200 3.67% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 54,500 ریال 400 0.73% نمودار و آرشیو
2420h 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,800 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,200 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,500 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam 75,300 ریال 300 0.4% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 75,500 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 71,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 74,700 ریال 1000 1.34% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 95,000 ریال -1000 1.04% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال -500 0.65% نمودار و آرشیو
1551 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 75,000 ریال 1200 1.6% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 74,000 ریال -500 0.67% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 75,500 ریال 1500 1.99% نمودار و آرشیو
ZR230 75,500 ریال 1500 1.99% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,700 ریال 700 0.91% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 45,700 ریال -800 1.72% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 3300 7.02% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 44,000 ریال -2000 4.35% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 65,000 ریال 2000 3.08% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 100,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖