تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۳۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/05/31
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/05/17 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,343 38,308 0
آریا ساسول LH0030 38,343 38,308 0
آریا ساسول LP0470KJ 39,015 38,977 0
آریا ساسول LP0470KJ 39,015 38,977 0
آریا ساسول LIM1922 39,015 38,977 0
آریا ساسول HB 5020 36,810 37,148 -1
آریا ساسول HCH5110 36,668 36,733 -0
آریا ساسول MF 3713 36,668 36,733 -0
اروند PVC- S6532 26,019 26,607 -2
اروند PVC - S7042 28,621 29,268 -2
اروند PVC - E7242 28,101 29,268 -4
اروند PVC - E7244 28,101 29,268 -4
اروند PVC - E6834 28,101 29,268 -4
امیرکبیر LD2420H 38,343 38,308 0
امیرکبیر LD2420D 38,343 38,308 0
امیرکبیر EX5 36,668 36,733 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,410 38,876 -1
امیرکبیر LL0209 AA 38,155 38,582 -1
ایلام HD 2200J 34,398 34,592 -1
آبادان PVC-S57 28,621 29,268 -2
آبادان PVC-S60 27,320 27,938 -2
آبادان PVC-S65 26,019 26,607 -2
آبادان PVC-S70 28,621 29,268 -2
بندر امام SBR 1502 44,762 44,751 0
بندر امام SBR 1500 45,657 45,646 0
بندر امام SBR 1712 41,321 41,321 0
بندر امام HI 0500 34,398 34,592 -1
بندر امام HI 0500 UA 35,070 35,262 -1
بندر امام HD 0035 36,810 37,148 -1
بندر امام LH 0075 38,343 38,308 0
بندر امام LF 0200 38,343 38,308 0
بندر امام PVC S6058 27,320 27,938 -2
بندر امام PVC 6558 26,019 26,607 -2
بندر امام PVC 7054 28,621 29,268 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,303 32,119 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 32,516 32,331 1
پلی پروپیلن جم HP422H 32,516 32,331 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,303 32,119 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,303 32,119 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,303 32,119 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,303 32,119 1
پلی پروپیلن جم EP548R 37,245 37,354 -0
پلی پروپیلن جم EP440L 37,245 37,354 -0
پلی پروپیلن جم EP440G 37,245 37,354 -0
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,245 37,354 -0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,769 33,577 1
پلی پروپیلن جم EP3130UV 38,522 39,697 -3
پلی نار SF 060 32,303 32,119 1
پلی نار SF 1160 32,303 32,119 1
پلی نار PYI 250 32,303 32,119 1
پلی نار P-CR-380 34,115 33,834 1
تبریز HIPS 7240 42,385 42,372 0
تبریز GPPS 1540 40,768 40,744 0
تبریز GPPS 1460 38,729 38,706 0
تبریز GPPS 1160 36,691 36,669 0
تبریز *ABS 51,475 51,123 1
تبریز EPS 100 39,577 39,712 -0
تبریز EPS 200 39,577 39,712 -0
تبریز EPS 300 39,577 39,712 -0
تبریز EPS 400 38,424 38,556 -0
تبریز EPS 500 35,865 35,992 -0
تبریز EPS Oversize 35,865 35,992 -0
تبریز EPS Fine 33,713 33,833 -0
تبریز EPS SuperFine 33,713 33,833 -0
تبریز LL0 209 AA 38,155 38,582 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,737 38,788 -0
تبریز LL0 220 AA 37,554 37,605 -0
تبریز LL 0220KJ 38,226 38,274 -0
تبریز MD 3840 UV 35,946 36,149 -1
تبریز HD EA 6070 34,398 34,592 -1
تبریز HD UA 6070 35,070 35,262 -1
تبریز HD EA 5218 34,398 34,592 -1
تبریز HD UA 5218 35,070 35,262 -1
تبریز HD 5030 SA 36,462 36,668 -1
تبریز HD 5030 EA 35,790 35,998 -1
تبریز HD 4440 EA 35,103 35,307 -1
تبریز HD 4440 UA 35,774 35,976 -1
تبریز HD EA 6040 34,398 34,592 -1
تبریز HD UA 6040 35,070 35,262 -1
بانیار EPS 100-FR 41,247 41,375 -0
بانیار EPS 200-FR 41,247 41,375 -0
بانیار EPS 300-FR 41,247 41,375 -0
بانیار EPS 400-FR 40,439 40,564 -0
بانیار EPS 500-FR 37,779 37,900 -0
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,768 40,744 0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,729 38,706 0
جم HD BL3 36,810 37,148 -1
جم HD BL4 36,810 37,148 -1
جم HD 60507 34,398 34,592 -1
جم HD 60507 UV 35,070 35,262 -1
جم HD 52518 34,398 34,592 -1
جم HD 52518 UV 35,070 35,262 -1
جم HD 52505 34,398 34,592 -1
جم HD 52505 UV 35,070 35,262 -1
جم HD 52511 34,398 34,592 -1
جم HD EX3(PE100)** 38,410 38,876 -1
جم CC52502 39,902 40,127 -1
جم CC52502 SU 40,681 40,903 -1
جم HD 5000 S 38,346 38,407 -0
جم MD 38504UV 35,946 36,149 -1
جم LL22501 AA 38,155 38,582 -1
جم LL22501 KJ 38,737 38,788 -0
جم LL32604 UV 35,602 35,803 -1
جم HD 60511 34,398 34,592 -1
جم HD 60511 UV 35,070 35,262 -1
جم HD 60505 34,398 34,592 -1
جم HD 60505 UV 35,070 35,262 -1
خوزستان PGPC 1822 73,424 73,614 -0
خوزستان PGPC 0712 73,424 73,614 -0
خوزستان PGPC 1218 73,424 73,614 -0
خوزستان PGPC 0407 73,424 73,614 -0
خوزستان PGPC 2230 73,424 73,614 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 55,674 55,501 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 42,749 42,615 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 42,749 42,615 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 55,674 55,501 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 55,674 55,501 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 55,674 55,501 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 55,674 55,501 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 61,382 61,190 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 58,259 58,078 0
رجال RG 3212 E 37,245 37,354 -0
رجال RG 1101XXS 32,303 32,119 1
رجال RG 1101S 32,303 32,119 1
رجال RG 1101XS 32,303 32,119 1
رجال RG 1101P 32,303 32,119 1
رجال RG 1101XP 32,303 32,119 1
رجال RG 1101XN 32,303 32,119 1
رجال RG 1104K 32,516 32,331 1
رجال RG 1102H 32,303 32,119 1
رجال RG 1102L 32,303 32,119 1
رجال RG 1102XK 32,303 32,119 1
شازند PP-R270G 37,245 37,097 0
شازند PP-EP2X CI 37,245 37,097 0
شازند PP-EP2X CE 37,245 37,097 0
شازند PP-ARP 230 37,245 37,097 0
شازند PP-HP 565 S 33,769 33,577 1
شازند PP R 40 37,245 37,097 0
شازند PP R 60 37,245 37,097 0
شازند PP-HP 550 J 32,303 32,119 1
شازند PP-HP 552 R 32,303 32,119 1
شازند PP-HP 554 P 32,303 32,119 1
شازند PP-V30GA 33,410 33,220 1
شازند PP-V30S 32,303 32,119 1
شازند HD-5620 EA 34,398 34,592 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 37,997 38,130 -0
شازند HD-EX5 36,668 36,733 -0
شازند HD-BL3 36,810 37,148 -1
شازند MD 3840 UA 35,774 35,976 -1
شازند PBR 45,055 44,078 2
شازند PBR -1210S 49,755 48,764 2
شازند LL0 209 KJ 38,737 38,788 -0
شازند LL0 209 AA 38,155 38,582 -1
شازند LL0410 AA 38,155 38,582 -1
شهیدتند گویان PET BG845 31,273 31,266 0
شهیدتند گویان PET BG841 31,273 31,266 0
شهیدتند گویان PET BG 825 31,013 31,006 0
شهیدتند گویان PET BG821 31,013 31,006 0
شهیدتند گویان PET BG800 30,300 30,294 0
شهیدتند گویان PET BG805 30,300 30,294 0
شهیدتند گویان PET BG781 29,547 29,541 0
شهیدتند گویان PET BG785 29,547 29,541 0
شهیدتند گویان PET BG761 29,119 29,112 0
شهیدتند گویان PET BG 732 28,667 28,661 0
شهیدتند گویان PET آمورف 29,119 29,112 0
شهیدتند گویان PET TG645 27,433 27,646 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,433 27,646 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,024 27,234 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,536 28,758 -1
غدیر PVC-S65 26,019 26,607 -2
غدیر PVC-S57 28,621 29,268 -2
لاله LD 2102TX00 38,343 38,308 0
لاله LD 2101 TN 47 38,343 38,308 0
لاله LD 1922 T 39,015 38,977 0
لاله LD 2404 TC47 38,343 38,308 0
لاله LD 2102 TN 42 38,343 38,308
لاله LD 2004 TC00 38,343 38,308 0
لاله LD 2100TN42 38,343 38,308 0
لاله LD 2100TN00 38,343 38,308 0
مارون HD-EX5 36,668 36,733 -0
مارون HD-I4 34,398 34,592 -1
مارون HD-I4 UV 35,070 35,262 -1
مارون PP-C30S 32,303 32,119 1
مارون PP-V30S 32,303 32,119 1
مارون PP-Z30S 32,303 32,119 1
مارون PP-Z30G 32,303 32,119 1
مارون PP-V30G 32,303 32,119 1
مارون PP-F30G 32,303 32,119 1
مارون PP-V79S 32,303 32,119 1
مارون PP-V79G 32,303 32,119 1
مارون PP-X30G 32,303 32,119 1
مارون PP-MR230C 37,245 37,097 0
مارون PP-EP1X35AF 32,516 32,119 1
مارون PP-T30G 32,303 32,119 1
مارون PP-T31SE 32,303 32,119 1
مارون PP EP-C40R 37,245 37,097 0
نوید زرشیمی ZH515MA 33,410 34,461 -3
نوید زرشیمی ZH 525J 32,516 32,331 1
نوید زرشیمی ZR 230C 37,245 37,354 -0
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,245 37,354 -0
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,245 37,354 -0
نوید زرشیمی ZH510L 32,303 32,119 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,303 32,119 1
نوید زرشیمی ZH500 M 32,303 32,119 1
نوید زرشیمی ZH520J 32,516 32,331 1
نوید زرشیمی HP 552 R 32,303 32,119 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,644 32,458 1
نوید زرشیمی ZR 340R 37,245
مهر HD 7000 F 36,668 36,733 -0
قائد بصیر *ABS 50 NW 51,475 51,123 1
قائد بصیر *ABS 75 60,428 60,014 1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,398 34,592 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,070 35,262 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,398 34,592 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,070 35,262 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,810 37,148 -1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,346 38,407 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX5 36,668 36,733 -0
لرستان HD-54404 35,070 35,262 -1
لرستان HD-62107 34,398 34,592 -1
لرستان HD-62107 UV 35,070 35,262 -1
مهاباد LL22401 37,554 37,605 -0
مهاباد LL22402 37,554 37,605 -0
مهاباد LL22403 37,554 37,605 -0
تخت جمشید لاتکس 12,664 12,661 0
قیمت ارز : 35340ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 38,900 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,000 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,650 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 2200 4.31% نمودار و آرشیو
020 43,400 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
Lf190 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -300 0.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2420h 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,950 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,600 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,600 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1551 49,200 ریال نمودار و آرشیو
781 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
821 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,300 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,300 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 89,000 ریال -3000 3.26% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖