پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۳۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/05/31
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/05/17 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,343 38,308 0
آریا ساسول LH0030 38,343 38,308 0
آریا ساسول LP0470KJ 39,015 38,977 0
آریا ساسول LP0470KJ 39,015 38,977 0
آریا ساسول LIM1922 39,015 38,977 0
آریا ساسول HB 5020 36,810 37,148 -1
آریا ساسول HCH5110 36,668 36,733 -0
آریا ساسول MF 3713 36,668 36,733 -0
اروند PVC- S6532 26,019 26,607 -2
اروند PVC - S7042 28,621 29,268 -2
اروند PVC - E7242 28,101 29,268 -4
اروند PVC - E7244 28,101 29,268 -4
اروند PVC - E6834 28,101 29,268 -4
امیرکبیر LD2420H 38,343 38,308 0
امیرکبیر LD2420D 38,343 38,308 0
امیرکبیر EX5 36,668 36,733 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,410 38,876 -1
امیرکبیر LL0209 AA 38,155 38,582 -1
ایلام HD 2200J 34,398 34,592 -1
آبادان PVC-S57 28,621 29,268 -2
آبادان PVC-S60 27,320 27,938 -2
آبادان PVC-S65 26,019 26,607 -2
آبادان PVC-S70 28,621 29,268 -2
بندر امام SBR 1502 44,762 44,751 0
بندر امام SBR 1500 45,657 45,646 0
بندر امام SBR 1712 41,321 41,321 0
بندر امام HI 0500 34,398 34,592 -1
بندر امام HI 0500 UA 35,070 35,262 -1
بندر امام HD 0035 36,810 37,148 -1
بندر امام LH 0075 38,343 38,308 0
بندر امام LF 0200 38,343 38,308 0
بندر امام PVC S6058 27,320 27,938 -2
بندر امام PVC 6558 26,019 26,607 -2
بندر امام PVC 7054 28,621 29,268 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,303 32,119 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 32,516 32,331 1
پلی پروپیلن جم HP422H 32,516 32,331 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,303 32,119 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,303 32,119 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,303 32,119 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,303 32,119 1
پلی پروپیلن جم EP548R 37,245 37,354 -0
پلی پروپیلن جم EP440L 37,245 37,354 -0
پلی پروپیلن جم EP440G 37,245 37,354 -0
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,245 37,354 -0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,769 33,577 1
پلی پروپیلن جم EP3130UV 38,522 39,697 -3
پلی نار SF 060 32,303 32,119 1
پلی نار SF 1160 32,303 32,119 1
پلی نار PYI 250 32,303 32,119 1
پلی نار P-CR-380 34,115 33,834 1
تبریز HIPS 7240 42,385 42,372 0
تبریز GPPS 1540 40,768 40,744 0
تبریز GPPS 1460 38,729 38,706 0
تبریز GPPS 1160 36,691 36,669 0
تبریز *ABS 51,475 51,123 1
تبریز EPS 100 39,577 39,712 -0
تبریز EPS 200 39,577 39,712 -0
تبریز EPS 300 39,577 39,712 -0
تبریز EPS 400 38,424 38,556 -0
تبریز EPS 500 35,865 35,992 -0
تبریز EPS Oversize 35,865 35,992 -0
تبریز EPS Fine 33,713 33,833 -0
تبریز EPS SuperFine 33,713 33,833 -0
تبریز LL0 209 AA 38,155 38,582 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,737 38,788 -0
تبریز LL0 220 AA 37,554 37,605 -0
تبریز LL 0220KJ 38,226 38,274 -0
تبریز MD 3840 UV 35,946 36,149 -1
تبریز HD EA 6070 34,398 34,592 -1
تبریز HD UA 6070 35,070 35,262 -1
تبریز HD EA 5218 34,398 34,592 -1
تبریز HD UA 5218 35,070 35,262 -1
تبریز HD 5030 SA 36,462 36,668 -1
تبریز HD 5030 EA 35,790 35,998 -1
تبریز HD 4440 EA 35,103 35,307 -1
تبریز HD 4440 UA 35,774 35,976 -1
تبریز HD EA 6040 34,398 34,592 -1
تبریز HD UA 6040 35,070 35,262 -1
بانیار EPS 100-FR 41,247 41,375 -0
بانیار EPS 200-FR 41,247 41,375 -0
بانیار EPS 300-FR 41,247 41,375 -0
بانیار EPS 400-FR 40,439 40,564 -0
بانیار EPS 500-FR 37,779 37,900 -0
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,768 40,744 0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,729 38,706 0
جم HD BL3 36,810 37,148 -1
جم HD BL4 36,810 37,148 -1
جم HD 60507 34,398 34,592 -1
جم HD 60507 UV 35,070 35,262 -1
جم HD 52518 34,398 34,592 -1
جم HD 52518 UV 35,070 35,262 -1
جم HD 52505 34,398 34,592 -1
جم HD 52505 UV 35,070 35,262 -1
جم HD 52511 34,398 34,592 -1
جم HD EX3(PE100)** 38,410 38,876 -1
جم CC52502 39,902 40,127 -1
جم CC52502 SU 40,681 40,903 -1
جم HD 5000 S 38,346 38,407 -0
جم MD 38504UV 35,946 36,149 -1
جم LL22501 AA 38,155 38,582 -1
جم LL22501 KJ 38,737 38,788 -0
جم LL32604 UV 35,602 35,803 -1
جم HD 60511 34,398 34,592 -1
جم HD 60511 UV 35,070 35,262 -1
جم HD 60505 34,398 34,592 -1
جم HD 60505 UV 35,070 35,262 -1
خوزستان PGPC 1822 73,424 73,614 -0
خوزستان PGPC 0712 73,424 73,614 -0
خوزستان PGPC 1218 73,424 73,614 -0
خوزستان PGPC 0407 73,424 73,614 -0
خوزستان PGPC 2230 73,424 73,614 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 55,674 55,501 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 42,749 42,615 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 42,749 42,615 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 55,674 55,501 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 55,674 55,501 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 55,674 55,501 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 55,674 55,501 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 61,382 61,190 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 58,259 58,078 0
رجال RG 3212 E 37,245 37,354 -0
رجال RG 1101XXS 32,303 32,119 1
رجال RG 1101S 32,303 32,119 1
رجال RG 1101XS 32,303 32,119 1
رجال RG 1101P 32,303 32,119 1
رجال RG 1101XP 32,303 32,119 1
رجال RG 1101XN 32,303 32,119 1
رجال RG 1104K 32,516 32,331 1
رجال RG 1102H 32,303 32,119 1
رجال RG 1102L 32,303 32,119 1
رجال RG 1102XK 32,303 32,119 1
شازند PP-R270G 37,245 37,097 0
شازند PP-EP2X CI 37,245 37,097 0
شازند PP-EP2X CE 37,245 37,097 0
شازند PP-ARP 230 37,245 37,097 0
شازند PP-HP 565 S 33,769 33,577 1
شازند PP R 40 37,245 37,097 0
شازند PP R 60 37,245 37,097 0
شازند PP-HP 550 J 32,303 32,119 1
شازند PP-HP 552 R 32,303 32,119 1
شازند PP-HP 554 P 32,303 32,119 1
شازند PP-V30GA 33,410 33,220 1
شازند PP-V30S 32,303 32,119 1
شازند HD-5620 EA 34,398 34,592 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 37,997 38,130 -0
شازند HD-EX5 36,668 36,733 -0
شازند HD-BL3 36,810 37,148 -1
شازند MD 3840 UA 35,774 35,976 -1
شازند PBR 45,055 44,078 2
شازند PBR -1210S 49,755 48,764 2
شازند LL0 209 KJ 38,737 38,788 -0
شازند LL0 209 AA 38,155 38,582 -1
شازند LL0410 AA 38,155 38,582 -1
شهیدتند گویان PET BG845 31,273 31,266 0
شهیدتند گویان PET BG841 31,273 31,266 0
شهیدتند گویان PET BG 825 31,013 31,006 0
شهیدتند گویان PET BG821 31,013 31,006 0
شهیدتند گویان PET BG800 30,300 30,294 0
شهیدتند گویان PET BG805 30,300 30,294 0
شهیدتند گویان PET BG781 29,547 29,541 0
شهیدتند گویان PET BG785 29,547 29,541 0
شهیدتند گویان PET BG761 29,119 29,112 0
شهیدتند گویان PET BG 732 28,667 28,661 0
شهیدتند گویان PET آمورف 29,119 29,112 0
شهیدتند گویان PET TG645 27,433 27,646 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,433 27,646 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,024 27,234 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,536 28,758 -1
غدیر PVC-S65 26,019 26,607 -2
غدیر PVC-S57 28,621 29,268 -2
لاله LD 2102TX00 38,343 38,308 0
لاله LD 2101 TN 47 38,343 38,308 0
لاله LD 1922 T 39,015 38,977 0
لاله LD 2404 TC47 38,343 38,308 0
لاله LD 2102 TN 42 38,343 38,308
لاله LD 2004 TC00 38,343 38,308 0
لاله LD 2100TN42 38,343 38,308 0
لاله LD 2100TN00 38,343 38,308 0
مارون HD-EX5 36,668 36,733 -0
مارون HD-I4 34,398 34,592 -1
مارون HD-I4 UV 35,070 35,262 -1
مارون PP-C30S 32,303 32,119 1
مارون PP-V30S 32,303 32,119 1
مارون PP-Z30S 32,303 32,119 1
مارون PP-Z30G 32,303 32,119 1
مارون PP-V30G 32,303 32,119 1
مارون PP-F30G 32,303 32,119 1
مارون PP-V79S 32,303 32,119 1
مارون PP-V79G 32,303 32,119 1
مارون PP-X30G 32,303 32,119 1
مارون PP-MR230C 37,245 37,097 0
مارون PP-EP1X35AF 32,516 32,119 1
مارون PP-T30G 32,303 32,119 1
مارون PP-T31SE 32,303 32,119 1
مارون PP EP-C40R 37,245 37,097 0
نوید زرشیمی ZH515MA 33,410 34,461 -3
نوید زرشیمی ZH 525J 32,516 32,331 1
نوید زرشیمی ZR 230C 37,245 37,354 -0
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,245 37,354 -0
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,245 37,354 -0
نوید زرشیمی ZH510L 32,303 32,119 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,303 32,119 1
نوید زرشیمی ZH500 M 32,303 32,119 1
نوید زرشیمی ZH520J 32,516 32,331 1
نوید زرشیمی HP 552 R 32,303 32,119 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,644 32,458 1
نوید زرشیمی ZR 340R 37,245
مهر HD 7000 F 36,668 36,733 -0
قائد بصیر *ABS 50 NW 51,475 51,123 1
قائد بصیر *ABS 75 60,428 60,014 1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,398 34,592 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,070 35,262 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,398 34,592 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,070 35,262 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,810 37,148 -1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,346 38,407 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX5 36,668 36,733 -0
لرستان HD-54404 35,070 35,262 -1
لرستان HD-62107 34,398 34,592 -1
لرستان HD-62107 UV 35,070 35,262 -1
مهاباد LL22401 37,554 37,605 -0
مهاباد LL22402 37,554 37,605 -0
مهاباد LL22403 37,554 37,605 -0
تخت جمشید لاتکس 12,664 12,661 0
قیمت ارز : 35340ریال

قیمت مواداولیه؛ ۶ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,900 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,000 ریال -800 1.71% نمودار و آرشیو
5110 44,500 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,500 ریال 150 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
2420h 45,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 49,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,100 ریال 1100 2.39% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,600 ریال 1200 2.63% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 45,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G 43,800 ریال نمودار و آرشیو
Z30s 44,100 ریال -1200 2.65% نمودار و آرشیو
C30s 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 45,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,300 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,000 ریال -600 0.99% نمودار و آرشیو
1540 50,900 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
781 41,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,200 ریال -700 1.53% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam 44,800 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 66,500 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
10415 65,800 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
R40maron 53,800 ریال 1800 3.35% نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 2500 4.72% نمودار و آرشیو
548R 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
RP340 45,200 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
440L 46,200 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
MR230 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,300 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 60,500 ریال 1000 1.65% نمودار و آرشیو
332C 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,700 ریال 700 1.53% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,500 ریال 700 2.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,100 ریال 300 0.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 44,500 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 55,300 ریال 2300 4.16% نمودار و آرشیو
EPS 400 51,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 59,300 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
Lale 1922 45,000 ریال 1700 3.78% نمودار و آرشیو
MR1600 57,700 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 61,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
R200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 4,090 ریال -42910 91.3% نمودار و آرشیو
52518 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Hi500 40,900 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو