معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 6 مردادماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 209 209 25,332 25,332 25,332 25,332
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 22 22 25,332 25,332 25,332 25,332
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 140 40 13,933 14,889 14,889 14,889
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,540 960 960 25,332 25,332 25,332 25,332
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 2,500 2,600 2,500 27,865 27,865 27,865 27,865
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 500 500 25,332 25,332 25,332 25,332
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,320 44 44 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 858 22 22 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 374 792 374 22,799 23,229 23,276 23,999
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 360 140 19,759 19,759 19,878 20,001
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,065 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 264 264 25,332 25,332 25,332 25,332
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 340 340 24,699 24,699 24,699 24,699
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,500 2,070 1,830 43,099 43,099 43,099 43,099
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 1,670 1,670 43,099 43,099 43,099 43,099
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 2,134 506 43,099 44,555 45,006 45,500
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 220 660 220 38,789 41,318 41,323 41,339
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 22 22 41,939 41,939 41,939 41,939
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 0 121 121 41,939 41,939 41,939 41,939
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 1,960 1,000 42,693 43,101 43,338 44,119
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 200 8,820 200 34,154 37,569 37,569 37,569
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 462 0 0 41,371 0 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,012 176 176 41,371 41,371 41,371 41,371
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 572 4,290 572 37,234 40,201 40,308 40,957
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 40 720 40 33,097 36,406 36,406 36,406
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 22 22 41,371 41,371 41,371 41,371
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 66 66 41,371 41,371 41,371 41,371
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 385 385 41,371 41,371 41,371 41,371
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 44 44 41,371 41,371 41,371 41,371
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 710 610 39,506 39,506 39,506 39,506
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 220 220 39,506 39,506 39,506 39,506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 242 154 39,506 39,506 39,506 39,506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 6,226 110 39,506 43,456 43,456 43,456
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 110 110 40,121 40,121 40,121 40,121
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 22 22 40,121 40,121 40,121 40,121
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505(مچینگ) پتروشیمی جم 0 44 44 39,506 39,506 39,506 39,506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV(مچینگ) پتروشیمی جم 0 110 110 40,121 40,121 40,121 40,121
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,500 720 720 40,767 40,767 40,767 40,767
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 140 140 40,767 40,767 40,767 40,767
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 192 192 40,767 40,767 40,767 40,767
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 120 120 40,767 40,767 40,767 40,767
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 490 430 41,087 41,087 41,087 41,087
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 0 41,087 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 41,087 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1,012 22 22 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 154 374 154 40,964 41,259 41,271 41,345
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 66 66 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,050 890 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,590 1,000 40,964 41,089 41,230 42,088
پلی اتیلن سبک فیلم 0075(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 110 110 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 2,002 396 286 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 66 66 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 88 44 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 172 151 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 21 21 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 22 22 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 21 21 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 108 108 40,964 40,964 40,964 40,964
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 154 110 41,579 41,660 42,055 42,419
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 2,000 3,160 2,000 42,330 41,340 41,589 44,349
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 0 42,330 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 0 42,490 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 110 220 110 38,097 39,259 39,259 39,259
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 99 0 0 38,241 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 110 165 110 33,992 34,499 35,019 35,619
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 0 36,978 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 300 240 41,060 41,060 41,060 41,060
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 60 60 41,060 41,060 41,060 41,060
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 638 506 29,749 29,850 29,906 30,030
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 2,310 2,266 29,749 29,749 29,749 29,749
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 22 22 29,749 29,749 29,749 29,749
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 0 29,749 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 66 66 31,253 31,253 31,253 31,253
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 1,166 1,100 31,253 31,253 31,253 31,253
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 31,253 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 44 0 31,253 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 400 0 0 28,128 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 242 242 29,749 29,749 29,749 29,749
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 242 242 31,253 31,253 31,253 31,253
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 200 130 130 25,908 25,908 25,908 25,908
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 2 پتروشیمی تندگویان 100 140 50 23,029 23,029 23,029 23,029
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,210 1,210 28,786 28,786 28,786 28,786
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,320 1,320 28,786 28,786 28,786 28,786
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 902 198 198 28,786 28,786 28,786 28,786
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 120 120 43,667 43,667 43,667 43,667
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 290 290 44,590 44,590 44,590 44,590
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 60 50 42,894 42,894 42,894 42,894
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 0 42,053 0 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 0 0 40,489 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 110 0 0 40,182 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 66 0 0 40,182 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 660 22 22 45,717 45,717 45,717 45,717
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 22 22 45,717 45,717 45,717 45,717
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 22 22 45,717 45,717 45,717 45,717
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 0 45,717 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 399 252 105 45,717 45,717 45,717 45,717
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 105 105 45,717 45,717 45,717 45,717
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 231 63 21 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 770 748 748 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,936 638 484 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی C30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 22 22 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 264 264 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 44 44 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 880 220 220 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 352 352 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 2,000 600 580 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 80 80 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 903 1,344 903 40,182 40,183 40,320 40,559
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 840 42 42 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 462 357 357 40,182 40,182 40,182 40,182
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 819 63 63 40,182 40,182 40,182 40,182
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 0 44,483 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 0 44,483 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 0 45,373 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 450 0 0 41,331 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,051 300 300 41,331 41,331 41,331 41,331

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖