عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 23 خرداد 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/03/29 50,872 1,575 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/03/29 50,872 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/28 47,332 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/29 47,332 441 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/29 47,332 567 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/29 47,332 210 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/28 50,872 420 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/29 50,872 1,680 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/29 50,872 1,161 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/29 50,872 2,002 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/03/28 64,305 50 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/03/28 75,488 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1396/04/07 35,199 99 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 سلف 1396/04/07 34,142 3,300 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1396/04/07 36,936 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف 1396/04/07 35,846 154 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1396/03/28 33,004 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1396/03/28 32,014 4,004 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/03/28 41,339 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/03/28 41,339 990 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/03/28 41,339 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/03/28 45,473 324 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/03/28 41,339 518 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ نقدی 1396/03/28 42,047 770 528 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/03/28 37,336 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/03/28 37,336 400 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/03/28 37,336 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J نقدی 1396/03/28 36,393 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/03/28 38,031 350 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/03/28 38,353 1,760 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/03/28 38,353 506 506 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/03/28 38,353 440 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/03/28 47,639 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/03/28 47,639 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/03/28 46,523 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/03/28 46,523 600 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/03/28 49,448 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1396/03/28 53,704 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1396/03/28 42,718 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1396/03/28 42,718 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1396/03/28 42,718 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1396/03/28 43,780 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1396/03/28 37,691 105 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1396/03/28 37,691 2,002 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1396/03/28 37,691 264 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R سلف 1396/04/03 37,691 990 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK سلف 1396/04/07 37,691 315 0 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1396/04/20 33,834 66 154 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/03/28 34,460 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/03/28 32,894 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/28 31,328 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/28 31,328 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/28 31,328 1,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/28 31,328 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/04/21 31,328 200 300 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/03/28 34,460 506 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 نقدی 1396/03/28 40,698 50 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/03/28 40,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/03/28 23,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 نقدی 1396/03/28 27,980 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک OFF - PEWAX درجه 2 نقدی 1396/03/28 18,602 80 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 نقدی 1396/03/28 37,205 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 نقدی 1396/03/28 33,071 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 1396/03/28 29,114 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 نقدی 1396/03/28 33,602 190 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 نقدی 1396/03/28 29,869 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 نقدی 1396/03/28 20,535 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1396/03/28 30,451 132 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1396/03/28 27,067 60 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/03/28 28,195 550 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/03/28 25,062 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/03/28 25,062 60 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 نقدی 1396/03/28 31,014 22 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 2 نقدی 1396/03/28 27,568 10 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖