قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/11/03 نرخ ارز: 38004 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/10/19 درصد تغییر
پتروشیمی ارومیه کریستال ملامین 43,144 44,151 -0
پتروشیمی اروند سود کاستیک 6,521 6,558 -0
پتروشیمی اروند دی اتیلن کلراید 10,064 9,606 0
پتروشیمی اروند VCM 25,273 25,124 0
پتروشیمی امیرکبیر برش سنگین 11,501 12,256 -0
پتروشیمی برزویه آروماتیک سنگین 22,280 22,156 0
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن99.5% 28,308 28,876 -0
پتروشیمی برزویه زایلین مخلوط 24,343 23,886 0
پتروشیمی برزویه بنزن 34,082 31,238 0
پتروشیمی برزویه پارازایلین 30,225 30,037 0
پتروشیمی بندرامام گاز بوتان صنعتی 17,871 18,288 -0
پتروشیمی بندرامام گاز پروپان صنعتی 15,705 16,072 -0
پتروشیمی بندرامام بنزن 34,082 31,238 0
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط 24,343 23,886 0
پتروشیمی بندرامام گاز مایع صنعتی 17,005 17,402 -0
پتروشیمی بندرامام سود کاستیک 6,521 6,558 -0
پتروشیمی بوعلی سینا آروماتیک سنگین 22,280 22,156 0
پتروشیمی بوعلی سینا ارتوزایلن 28,450 29,021 -0
پتروشیمی بوعلی سینا بنزن 34,082 31,238 0
پتروشیمی بوعلی سینا پارازایلین 30,225 30,037 0
پتروشیمی بوعلی سینا زایلین مخلوط 24,343 23,886 0
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی 40,797 40,456 0
پتروشیمی پارس استایرن منومر 46,087 43,837 0
پتروشیمی پارس پنتان پلاس 15,794 15,749 0
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک *26622 26,881 -0
پتروشیمی جم برش سنگین 11,501 12,256 -0
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) 5,975 4,988 0
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) 5,975 4,988 0
پتروشیمی خراسان محلول آمونیاک 1,494 1,247 0
پتروشیمی خراسان اوره پریل 9,640 9,218 0
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین 43,144 44,151 -0
پتروشیمی رازی گوگرد 2,906 3,048 -0
پتروشیمی رازی محلول آمونیاک4/5% 269 224 0
پتروشیمی رازی دی آمونیوم فسفات 12,347 12,100 0
پتروشیمی رازی اوره صنعتی گرانوله 9,008 8,350 0
پتروشیمی زاگرس متانول 10,518 10,474 0
پتروشیمی شازند برش سنگین 11,501 12,256 -0
پتروشیمی شازند تری اتانول آمین 39,173 40,087 -0
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین 37,006 36,946 0
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 31,573 32,180 -0
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول 29,334 29,723 -0
پتروشیمی شازند منو اتانول آمین 37,006 38,424 -0
پتروشیمی شازند ایزوبوتانل 24,009 25,308 -0
پتروشیمی شازند نرمال بوتانول 25,814 26,786 -0
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 30,869 30,296 0
پتروشیمی شازند منومر وینیل استات 24,776 25,539 -0
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 30,869 30,296 0
پتروشیمی شازند منومر وینیل استات
پتروشیمی شيراز متانول 10,518 10,474 0
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) 5,975 4,988 0
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) 5,975 4,988 0
پتروشیمی شیراز اوره پریل 9,640 9,218 0
پتروشیمی شیراز محلول آمونیاک 1,494 1,247 0
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 5,605 5,080 0
پتروشیمی فن آوران اسید استیک 13,358 13,947 -0
پتروشیمی فن آوران متانول 10,518 10,474 0
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 115,532 117,305 -0
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI 72,659 72,969 -0
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک (مایع) 5,975 4,988 0
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 9,008 8,350 0
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول 29,334 29,723 -0
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول 31,573 32,180 -0
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 29,334 29,723 -0
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 31,573 32,180 -0
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/11/03
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/10/19 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 45,905 47,068 -2
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 50,495 51,775 -2
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 46,627 47,807 -2
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 46,627 47,807 -2
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 39,565 40,424 -2
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 39,574 40,378 -2
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 39,574 40,378 -2
اروند پلی وینیل کلراید S6532 32,355 33,156 -2
اروند پلی وینیل کلراید S7042 35,591 36,472 -2
اروند پلی وینیل کلراید E7242 34,944 35,809 -2
اروند پلی وینیل کلراید E7244 34,944 35,809 -2
اروند پلی وینیل کلراید E6834 34,944 35,809 -2
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 45,905 47,068 -2
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 50,495 51,775 -2
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,574 40,378 -2
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 40,843 41,363 -1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,288 42,067 -2
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 43,154 43,690 -1
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 38,739 39,274 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S57 35,591 36,472 -2
آبادان پلی وینیل کلراید S60 33,973 34,814 -2
آبادان پلی وینیل کلراید S65 32,355 33,156 -2
آبادان پلی وینیل کلراید S70 35,591 36,472 -2
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 98,511 85,662 15
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 100,481 87,375 15
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 85,559 73,354 17
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 38,739 39,274 -1
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 39,461 40,013 -1
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 39,565 40,424 -2
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 45,905 47,068 -2
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 45,905 47,068 -2
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 33,973 34,814 -2
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 32,355 33,156 -2
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 35,591 36,472 -2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 35,099 35,918 -2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 35,460 36,288 -2
پلی پروپیلن جم HP422H 35,640 36,472 -2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 35,099 35,918 -2
پلی پروپیلن جم HP 502P 35,099 35,918 -2
پلی پروپیلن جم HP 552R 35,099 35,918 -2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,099 35,918 -2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 40,226 41,165 -2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 40,226 41,165 -2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 40,226 41,165 -2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 41,309 42,273 -2
پلی پروپیلن جم HP 564 S 36,904 37,765 -2
پلی پروپیلن جم EP3130UV 43,403 44,416 -2
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 35,099 35,918 -2
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 35,099 35,918 -2
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 35,099 35,918 -2
پلی نار P-CR-380 36,363 37,211 -2
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 51,828 51,378 1
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 50,267 50,004 1
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 47,754 47,504 1
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 45,241 45,004 1
تبریز ABS 75,129 73,696 2
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 52,880 51,070 4
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 52,880 51,070 4
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 52,880 51,070 4
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 51,340 49,582 4
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 48,087 46,401 4
تبریز EPS Oversize 48,087 46,401 4
تبریز EPS Fine 45,201 43,617 4
تبریز EPS SuperFine 45,201 43,617 4
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,288 42,067 -2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 42,584 43,388 -2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 41,288 42,067 -2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,010 42,806 -2
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 40,483 41,041 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 38,739 39,274 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 39,461 40,013 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 38,739 39,274 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 39,461 40,013 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 41,064 41,631 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 40,342 40,892 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 39,567 40,106 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 40,289 40,845 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 38,739 39,274 -1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 39,461 40,013 -1
بانیار EPS 100-FR 54,576 52,835 3
بانیار EPS 200-FR 54,576 52,835 3
بانیار EPS 300-FR 54,576 52,835 3
بانیار EPS 400-FR 53,506 51,799 3
بانیار EPS 500-FR 50,145 48,507 3
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 50,267 50,004 1
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 47,754 47,504 1
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,565 40,424 -2
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 39,565 40,424 -2
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 38,739 39,274 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 39,461 40,013 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 38,739 39,274 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 39,461 40,013 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 38,739 39,274 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 39,461 40,013 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 38,739 39,274 -1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 40,843 41,363 -1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 43,154 43,690 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 44,938 45,558 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 45,775 46,415 -1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 41,380 42,225 -2
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 40,483 41,041 -1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 41,288 42,067 -2
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 42,584 43,388 -2
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 40,095 40,649 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 38,739 39,274 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 39,461 40,013 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 38,739 39,274 -1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 39,461 40,013 -1
خوزستان PGPC 1822 83,472 84,497 -1
خوزستان PGPC 0712 83,472 84,497 -1
خوزستان PGPC 1218 83,472 84,497 -1
خوزستان PGPC 0407 83,472 84,497 -1
خوزستان PGPC 2230 83,472 84,497 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 66,936 69,640 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 53,036 55,416 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 53,036 55,416 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 66,936 69,640 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 66,936 69,640 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 66,936 69,640 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 66,936 69,640 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 73,074 75,921 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 69,716 72,485 -4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 40,226 41,165 -2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 35,099 35,918 -2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 35,099 35,918 -2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 35,099 35,918 -2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 35,099 35,918 -2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 35,099 35,918 -2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 35,099 35,918 -2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 35,460 36,288 -2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 35,099 35,918 -2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 35,099 35,918 -2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 35,099 35,918 -2
شازند PP-R270G 40,226 41,165 -2
شازند PP-EP2X CI 40,226 41,165 -2
شازند PP-EP2X CE 40,226 41,165 -2
شازند PP-ARP 230 40,226 41,165 -2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 36,904 37,765 -2
شازند PP R 40 40,226 41,165 -2
شازند PP R 60 40,226 41,165 -2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,099 35,918 -2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,099 35,918 -2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 35,099 35,918 -2
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 36,363 37,211 -2
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 35,099 35,918 -2
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 38,739 39,274 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 40,053 40,683 -2
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,574 40,378 -2
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,565 40,424 -2
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 40,289 40,845 -1
شازند PBR 100,802 87,452 15
شازند PBR -1210S 105,856 92,625 14
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 42,584 43,388 -2
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,288 42,067 -2
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 41,288 42,067 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 38,797 39,703 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 38,797 39,703 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 38,474 39,372 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 38,474 39,372 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 37,590 38,467 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 37,590 38,467 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 36,656 37,512 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 36,656 37,512 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 36,124 36,968 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 35,564 36,394 -2
شهیدتند گویان PET آمورف 36,124 36,968 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 34,978 35,229 -1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 34,978 35,229 -1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 34,456 34,704 -1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 36,384 36,645 -1
غدیر پلی وینیل کلراید S65 32,355 33,156 -2
غدیر پلی وینیل کلراید S57 35,591 36,472 -2
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 45,905 47,068 -2
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 45,905 47,068 -2
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 46,627 47,807 -2
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 45,905 47,068 -2
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 45,905 47,068 -2
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 45,905 47,068 -2
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 45,905 47,068 -2
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 50,495 51,775 -2
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,574 40,378 -2
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 38,739 39,274 -1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,461 40,013 -1
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 40,226 41,165 -2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 35,460 36,288 -2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 35,099 35,918 -2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 40,226 41,165 -2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 37,446 38,320 -2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 35,460 36,288 -2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 40,226 41,165 -2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 40,226 41,165 -2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 40,226 41,165 -2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 35,099 35,918 -2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 35,099 35,918 -2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 35,099 35,918 -2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 35,460 36,288 -2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,099 35,918 -2
نوید زرشیمی ZH 422 H 35,640 36,472 -2
نوید زرشیمی ZR 340R 41,309 42,273 -2
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 39,574 40,378 -2
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 75,129 73,696 2
قائد بصیر ABS 75 88,195 86,513 2
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 38,739 39,274 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 39,461 40,013 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 38,739 39,274 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,461 40,013 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,565 40,424 -2
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 41,380 42,225 -2
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,574 40,378 -2
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 39,461 40,013 -1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 38,739 39,274 -1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 39,461 40,013 -1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 41,288 42,067 -2
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 41,288 42,067 -2
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 41,288 42,067 -2
تخت جمشید لاتکس 27,871 24,236 15
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 50,267 50,004 1
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 38004 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖