قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/03/21
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 41,339 41,803
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 45,473 45,983
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 42,047 42,511
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 42,047 42,511
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 37,336 38,284
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 38,353 38,944
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 38,353 38,944
اروند پلی وینیل کلراید S6532 31,328 31,167
اروند پلی وینیل کلراید S7042 34,460 34,283
اروند پلی وینیل کلراید E7242 33,834 33,660
اروند پلی وینیل کلراید E7244 33,834 33,660
اروند پلی وینیل کلراید E6834 33,834 33,660
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 41,339 41,803
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 45,473 45,983
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 41,339 41,803
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,353 38,944
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,377 42,089
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,113 40,709
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 36,393 37,262
آبادان پلی وینیل کلراید S57 34,460 34,283
آبادان پلی وینیل کلراید S60 32,894 32,725
آبادان پلی وینیل کلراید S65 31,328 31,167
آبادان پلی وینیل کلراید S70 34,460 34,283
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 50,872 57,982
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 50,872 57,982
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 47,332 54,440
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 36,393 37,262
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 37,101 37,970
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 37,336 38,284
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 41,339 41,803
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 41,339 41,803
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 32,894 32,725
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 31,328 31,167
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 34,460 34,283
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 38,045 38,596
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 37,691 38,242
پلی پروپیلن جم HP 552R 37,691 38,242
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,691 38,242
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 42,718 43,271
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 42,718 43,271
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 42,718 43,271
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 43,780 44,334
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 45,019 45,573
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 43,639 44,192
پلی پروپیلن جم HP 564 S 39,461 40,013
پلی پروپیلن جم EP3130UV 45,833 46,388
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 37,691 38,242
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 37,691 38,242
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 37,691 38,242
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 37,691 38,242
پلی نار P-CR-380 38,930 39,481
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 49,448 49,697
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 46,523 47,143
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 44,263 44,853
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 42,003 42,563
تبریز ABS 64,305 65,763
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 47,639 47,194
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 47,639 47,194
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 47,639 47,194
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 46,291 45,858
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 43,350 42,938
تبریز EPS Oversize 43,350 42,938
تبریز EPS Fine 40,828 40,441
تبریز EPS SuperFine 40,828 40,441
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,113 40,709
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,347 41,986
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 39,113 40,709
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 39,821 41,418
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 38,031 38,938
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 36,393 37,262
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 37,101 37,970
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,393 37,262
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 37,101 37,970
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 38,577 39,497
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 37,869 38,789
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 37,141 38,044
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 37,849 38,752
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,393 37,262
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 37,101 37,970
بانیار EPS 100-FR 49,420 48,980
بانیار EPS 200-FR 49,420 48,980
بانیار EPS 300-FR 49,420 48,980
بانیار EPS 400-FR 48,479 48,047
بانیار EPS 500-FR 45,431 45,021
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 46,523 47,143
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 44,263 44,853
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,336 38,284
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 37,336 38,284
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 36,393 37,262
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 37,101 37,970
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 36,393 37,262
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 37,101 37,970
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 36,393 37,262
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 37,101 37,970
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 36,393 37,262
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,377 42,089
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 42,216 43,223
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 43,037 44,045
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 40,124 40,715
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 38,031 38,938
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 39,113 40,709
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 40,347 41,986
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 40,883 42,480
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 37,667 38,566
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 36,393 37,262
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 37,101 37,970
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 36,393 37,262
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 37,101 37,970
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 85,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 86,000 86,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 42,718 43,271
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 37,691 38,242
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 37,691 38,242
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 37,691 38,242
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 37,691 38,242
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 37,691 38,242
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 37,691 38,242
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 38,045 38,596
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 37,691 38,242
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 37,691 38,242
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 37,691 38,242
شازند PP-R270G 42,718 43,271
شازند PP-EP2X CI 42,718 43,271
شازند PP-EP2X CE 42,718 43,271
شازند PP-ARP 230 42,718 43,271
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 39,461 40,013
شازند PP R 40 42,718 43,271
شازند PP R 60 42,718 43,271
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,691 38,242
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,691 38,242
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 37,691 38,242
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 38,930 39,481
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 37,691 38,242
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 36,393 37,262
شازند *HD-EX3 40,690 41,153
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,353 38,944
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,336 38,284
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 38,031 38,938
شازند PBR 53,704 61,701
شازند PBR -1210S 58,661 66,660
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,347 41,986
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,113 40,709
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 39,113 40,709
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 37,243 37,262
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 36,153 36,171
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 36,936 36,955
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 35,846 35,864
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 35,028 35,046
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 36,085 36,103
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 34,142 34,160
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 35,199 35,217
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 33,972 33,989
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 35,028 35,046
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 33,836 33,853
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 34,892 34,910
شهیدتند گویان PET S آمورف 34,688 34,705
شهیدتند گویان PET N آمورف 33,665 33,682
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 33,004 32,930
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 32,014 31,942
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 32,493 32,420
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 31,535 31,463
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 32,653 32,579
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 31,694 31,623
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 34,314 34,237
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 33,292 33,217
غدیر پلی وینیل کلراید S65 31,328 31,167
غدیر پلی وینیل کلراید S57 34,460 34,283
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 41,339 41,803
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 41,339 41,803
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 42,047 42,511
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 41,339 41,803
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 41,339 41,803
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 41,339 41,803
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 41,339 41,803
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 45,473 45,983
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,353 38,944
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,393 37,262
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,101 37,970
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 42,718 43,271
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 38,045 38,596
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 37,691 38,242
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 42,718 43,271
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 39,992 40,544
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 38,045 38,596
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 42,718 43,271
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 42,718 43,271
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 42,718 43,271
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 37,691 38,242
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 37,691 38,242
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 37,691 38,242
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 38,045 38,596
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,691 38,242
نوید زرشیمی ZH 422 H 38,222 38,773
نوید زرشیمی ZR 340R 43,780 44,334
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 38,353 38,944
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 64,305 65,763
قائد بصیر ABS 75 75,488 77,200
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 36,393 37,262
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 37,101 37,970
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,393 37,262
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,101 37,970
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,336 38,284
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 40,124 40,715
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,353 38,944
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 37,101 37,970
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 36,393 37,262
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 37,101 37,970
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 39,113 40,709
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 39,113 40,709
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 39,113 40,709
تخت جمشید لاتکس 14,753 16,815
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 46,523 47,143
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 41,339 41,803
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 37265 ریال
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/03/21 نرخ ارز: 37265 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
پتروشیمی آریاساسول C3+ 9,640 9,645
پتروشیمی ارومیه کریستال ملامین 48,677 48,702
پتروشیمی اروند سود کاستیک 7,169 7,173
پتروشیمی امیرکبیر برش سنگین 10,235 10,661
پتروشیمی برزویه آروماتیک سنگین 19,018 19,404
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن99.5% 22,438 22,643
پتروشیمی برزویه پارازایلین 26,327 27,920
پتروشیمی بندرامام گاز بوتان صنعتی 13,807 13,814
پتروشیمی بندرامام گاز پروپان صنعتی 13,630 13,637
پتروشیمی بندرامام ***بنزن 34,698 35,526
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط 22,050 22,279
پتروشیمی بندرامام گاز مایع صنعتی 13,771 13,778
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی 39,473 43,921
پتروشیمی پارس استایرن منومر 36,671 35,924
پتروشیمی پارس پنتان پلاس 12,652 13,572
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک 23,461 26,084
پتروشیمی جم برش سنگین 10,235 10,661
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) 6,372 8,501
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) 6,372 8,501
پتروشیمی خراسان محلول آمونیاک 1,626 2,169
پتروشیمی خراسان اوره پریل 7,594 7,420
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین 48,677 48,702
پتروشیمی رازی گوگرد 2,691 2,409
پتروشیمی رازی محلول آمونیاک4/5% 292 390
پتروشیمی رازی دی آمونیوم فسفات 12,621 12,716
پتروشیمی رازی اوره صنعتی گرانوله 7,204 6,889
پتروشیمی زاگرس متانول 7,422 7,214
پتروشیمی شازند برش سنگین 10,235 10,661
پتروشیمی شازند تری اتانول آمین 41,597 41,264
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین 38,499 38,519
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 25,454 24,263
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول 24,020 23,377
پتروشیمی شازند تری اتیلن گلایکول 34,719 33,094
پتروشیمی شازند منو اتانول آمین 40,358 40,379
پتروشیمی شازند ایزوبوتانل 23,011 21,606
پتروشیمی شازند نرمال بوتانول 26,640 25,945
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 31,685 31,878
پتروشیمی شيراز متانول 7,422 7,214
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) 6,372 8,501
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) 6,372 8,501
پتروشیمی شیراز اوره پریل 7,594 7,420
پتروشیمی شیراز محلول آمونیاک 1,626 2,169
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,018 4,020
پتروشیمی فن آوران اسید استیک 15,463 13,722
پتروشیمی فن آوران متانول 7,422 7,214
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 121,074 124,501
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 94,257 98,733
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 103,683 108,606
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک (مایع) 6,372 8,501
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 7,204 6,889
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول 24,020 23,377
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول 25,454 24,263
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 24,020 23,377
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 25,454 24,263
*** قیمت تلفیقی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖