معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 25 آبان ماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,769 54,769 54,769 54,769 420 273 273 1395/09/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 54,769 54,769 54,769 54,769 0 147 147 1395/09/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 59,850 59,850 59,850 59,850 420 210 210 1395/09/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 59,850 59,850 59,850 59,850 0 105 105 1395/09/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,850 59,850 59,850 59,850 302 20 20 1395/09/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 31,053 34,158 34,158 34,158 1,078 11,055 1,078 1395/09/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,593 34,888 35,094 35,852 1,364 3,399 1,364 1395/09/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,661 31,527 31,527 31,527 1,100 13,255 1,100 1395/09/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,661 31,527 31,527 31,527 550 5,016 550 1395/09/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,785 39,359 39,605 40,789 4,994 6,490 4,994 1395/09/01
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,785 39,129 39,321 39,609 500 840 500 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,267 43,589 43,888 45,555 1,000 2,070 1,000 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,267 43,267 43,267 43,267 990 352 264 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 43,267 43,267 43,267 43,267 0 440 440 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,267 43,267 43,267 43,267 1,000 270 220 1395/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 43,267 43,267 43,267 43,267 0 360 360 1395/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 47,594 47,594 47,594 47,594 410 22 22 1395/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,267 43,267 43,267 43,267 1,080 216 216 1395/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 43,267 43,267 43,267 43,267 0 864 864 1395/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,267 43,267 43,267 43,267 2,200 110 44 1395/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 43,267 43,267 43,267 43,267 0 462 462 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,097 39,722 40,037 40,669 1,000 2,180 1,000 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,571 37,571 37,571 37,571 3,000 720 540 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,571 37,571 37,571 37,571 0 1,780 1,780 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,571 37,571 37,571 37,571 0 24 24 1395/08/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 36,252 39,310 39,767 39,877 1,012 3,102 1,012 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,252 37,800 38,262 38,888 300 950 300 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,252 36,252 36,252 36,252 160 40 40 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,252 36,252 36,252 36,252 0 120 120 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 37,884 39,560 40,117 41,013 1,000 1,650 1,000 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,476 37,476 37,476 37,476 1,012 968 880 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 37,476 37,476 37,476 37,476 0 132 132 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,476 37,930 38,339 39,555 1,210 1,782 1,210 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,476 37,476 37,476 37,476 990 176 154 1395/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 37,476 37,476 37,476 37,476 0 836 836 1395/09/01
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 42,960 48,383 48,576 48,659 100 230 100 1395/09/01
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 42,960 48,383 48,750 48,889 100 320 100 1395/09/01
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 41,708 41,708 41,708 41,708 50 40 40 1395/09/01
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 41,708 41,708 41,708 41,708 0 10 10 1395/09/01
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 41,415 41,610 41,802 42,111 1,000 1,180 1,000 1395/09/01
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 41,415 41,415 41,415 41,415 500 10 10 1395/09/01
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,042 51,259 51,909 53,961 750 2,160 750 1395/09/01
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,640 59,640 59,640 59,640 302 101 101 1395/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 38,076 38,076 38,076 38,076 330 132 110 1395/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 38,076 38,076 38,076 38,076 0 220 220 1395/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 38,076 39,282 39,430 39,724 440 1,298 440 1395/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 39,111 43,022 43,022 43,022 220 1,650 220 1395/09/01
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 33,524 36,876 36,876 36,876 2,024 3,146 2,024 1395/09/16
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 33,179 35,710 36,022 36,496 880 2,530 880 1395/09/16
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 33,179 36,496 36,496 36,496 1,000 4,780 1,000 1395/09/01
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 33,179 36,496 36,496 36,496 567 2,037 567 1395/09/01
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 33,179 34,559 34,806 35,801 400 620 400 1395/09/01
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 33,581 33,581 33,581 33,581 66 44 44 1395/09/01
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 34,203 37,009 38,013 38,307 500 1,400 500 1395/09/10
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,648 34,689 34,689 34,689 286 1,254 286 1395/09/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,093 31,297 31,528 33,550 2,002 3,036 2,002 1395/09/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 31,093 31,093 31,093 31,093 990 1,672 924 1395/09/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 31,093 31,093 31,093 31,093 0 66 66 1395/09/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 31,093 31,093 31,274 31,539 990 1,760 990 1395/09/09
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 31,093 31,093 31,093 31,093 1,000 420 100 1395/09/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,093 31,869 31,934 32,030 500 1,180 500 1395/09/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف (مچینگ) 31,093 31,093 31,093 31,093 0 900 900 1395/09/20
inpia.ir

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳۰ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 119,000 ریال 10000 8.4% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 117,000 ریال 1000 0.85% نمودار و آرشیو
5110 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 115,500 ریال -2500 2.12% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 110,000 ریال 3000 2.73% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 107,500 ریال 1000 0.93% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 116,500 ریال 5500 4.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 116,500 ریال -1500 1.27% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 123,500 ریال 5000 4.05% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 125,000 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال 1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 125,000 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 136,000 ریال 9000 6.62% نمودار و آرشیو
1540 126,500 ریال 11500 9.09% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet 205,000 ریال نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 138,000 ریال 3000 2.17% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 177,000 ریال -8000 4.32% نمودار و آرشیو
ZR230 172,000 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 105,000 ریال -10000 8.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 105,000 ریال -10000 8.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 105,000 ریال -10000 8.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 102,000 ریال -10000 8.93% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 102,000 ریال -10000 8.93% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 102,000 ریال -10000 8.93% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 149,000 ریال 9000 6.04% نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 168,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
3840 Arak 106,000 ریال نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖