معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 22 تیر 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 601 0 0 45,479
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 1,431 1,351 1,351 41,188 41,188 41,188 41,188
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 80 80 41,188 41,188 41,188 41,188
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 2,121 168 168 44,587 44,587 44,587 44,587
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 150 540 150 50,024 53,519 53,604 54,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 1,012 13,310 1,012 30,025 33,027 33,027 33,027
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 1,518 10,054 1,518 30,025 33,027 33,027 33,027
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 1,518 16,423 1,518 31,514 34,665 34,665 34,665
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 1,012 9,746 1,012 31,514 34,665 34,665 34,665
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 1,518 1,518 1,518 27,472 27,472 27,472 27,472
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 176 176 27,472 27,472 27,472 27,472
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 616 396 396 27,472 27,472 27,472 27,472
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 220 0 0 38,371
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 4,070 4,246 2,640 38,741 38,741 38,741 38,741
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 0 1,430 1,430 38,741 38,741 38,741 38,741
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی 480 0 0 37,395
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم سلف 1,001 0 0 38,741
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 1,000 1,410 1,000 37,708 38,109 38,369 38,772
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 1,320 1,628 1,320 37,708 37,755 37,925 38,189
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 1,000 1,190 1,000 37,708 37,728 37,904 38,129
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 518 907 518 37,708 38,412 38,788 39,255
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 0 44 44 37,708 37,708 37,708 37,708
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 220 176 176 37,708 37,708 37,708 37,708
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 518 497 367 37,708 37,708 37,708 37,708
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 0 151 151 37,708 37,708 37,708 37,708
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 220 0 0 38,401
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 2,500 4,670 2,500 38,854 39,999 40,614 41,444
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 3,000 880 420 37,058 37,058 37,058 37,058
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 1,470 1,470 37,058 37,058 37,058 37,058
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 0 110 110 37,058 37,058 37,058 37,058
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 1,001 1,078 1,001 37,058 37,058 37,126 37,201
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 220 0 0 40,065
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 220 22 22 40,835 40,835 40,835 40,835
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم نقدی 231 22 22 34,539 34,539 34,539 34,539
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 176 22 22 35,202 35,202 35,202 35,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم نقدی 187 0 0 34,539
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 0 22 22 35,202 35,202 35,202 35,202
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی 396 22 22 35,202 35,202 35,202 35,202
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 600 1,530 600 36,093 40,401 40,821 41,723
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 960 168 168 36,743 36,743 36,743 36,743
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 1,012 0 0 36,743
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 1,320 616 418 36,743 36,743 36,743 36,743
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 0 902 902 36,743 36,743 36,743 36,743
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 990 506 286 36,743 36,743 36,743 36,743
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 0 704 704 36,743 36,743 36,743 36,743
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 150 350 150 39,938 47,639 47,663 47,779
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 150 330 150 39,938 41,666 41,891 43,947
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز سلف 100 160 100 38,775 39,119 39,353 39,531
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 600 1,960 600 40,430 44,009 44,140 44,512
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 700 2,450 700 41,976 47,959 48,297 49,111
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 110 2,420 110 36,680 40,348 40,348 40,348
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 560 120 100 36,680 36,680 36,680 36,680
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 20 20 36,680 36,680 36,680 36,680
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 440 0 0 39,001
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 504 1,491 504 36,680 38,083 38,236 38,808
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 1,012 0 0 31,873
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی 300 300 300 33,226 33,226 33,226 33,226
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 1,342 2,596 1,342 31,541 32,559 32,926 33,850
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 880 3,234 880 31,541 33,709 33,890 34,695
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 147 924 147 31,541 34,695 34,695 34,695
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 506 0 0 26,623
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 200 5,980 200 26,623 29,285 29,285 29,285
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 2,992 4,422 2,992 24,841 24,841 24,981 27,325
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 100 13,080 100 24,203 26,623 26,623 26,623
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 1,012 8,800 1,012 24,203 26,623 26,623 26,623
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 400 7,960 400 26,623 29,285 29,285 29,285

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 65,500 ریال 1200 1.83% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,300 ریال 1100 1.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 1300 1.98% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 64,700 ریال 700 1.08% نمودار و آرشیو
0075 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
Lf190 57,000 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,700 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2420h 57,000 ریال 1300 2.28% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,000 ریال 1000 1.75% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,800 ریال 900 1.56% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 65,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 76,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 65,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 79,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 45,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 43,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖