تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/05/17
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/05/03 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,308 38,246 0
آریا ساسول LH0030 38,308 38,246 0
آریا ساسول LP0470KJ 38,977 38,911 0
آریا ساسول LP0470KJ 38,977 38,911 0
آریا ساسول LIM1922 38,977 38,911 0
آریا ساسول HB 5020 37,148 37,287 -0
آریا ساسول HCH5110 36,733 36,784 -0
آریا ساسول MF 3713 36,733 36,784 -0
اروند PVC- S6532 26,607 26,116 2
اروند PVC - S7042 29,268 28,728 2
اروند PVC - E7242 29,268 28,728 2
اروند PVC - E7244 29,268 28,728 2
اروند PVC - E6834 29,268 28,728 2
امیرکبیر LD2420H 38,308 38,246 0
امیرکبیر LD2420D 38,308 38,246 0
امیرکبیر EX5 36,733 36,784 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,876 38,906 -0
امیرکبیر LL0209 AA 38,582 38,971 -1
ایلام HD 2200J 34,592 34,809 -1
آبادان PVC-S57 29,268 28,728 2
آبادان PVC-S60 27,938 27,422 2
آبادان PVC-S65 26,607 26,116 2
آبادان PVC-S70 29,268 28,728 2
بندر امام SBR 1502 44,751 45,252 -1
بندر امام SBR 1500 45,646 46,157 -1
بندر امام SBR 1712 41,321 41,756 -1
بندر امام HI 0500 34,592 34,809 -1
بندر امام HI 0500 UA 35,262 35,475 -1
بندر امام HD 0035 37,148 37,287 -0
بندر امام LH 0075 38,308 38,246 0
بندر امام LF 0200 38,308 38,246 0
بندر امام PVC S6058 27,938 27,422 2
بندر امام PVC 6558 26,607 26,116 2
بندر امام PVC 7054 29,268 28,728 2
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,119 31,844 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 32,331 32,054 1
پلی پروپیلن جم HP422H 32,331 32,054 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,119 31,844 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,119 31,844 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,119 31,844 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,119 31,844 1
پلی پروپیلن جم EP548R 37,354 37,035 1
پلی پروپیلن جم EP440L 37,354 37,035 1
پلی پروپیلن جم EP440G 37,354 37,035 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,354 37,035 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,577 33,513 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,697 39,363 1
پلی نار SF 060 32,119 31,844 1
پلی نار SF 1160 32,119 31,844 1
پلی نار PYI 250 32,119 31,844 1
پلی نار P-CR-380 33,834 33,544 1
تبریز HIPS 7240 42,372 42,205 0
تبریز GPPS 1540 40,744 40,569 0
تبریز GPPS 1460 38,706 38,540 0
تبریز GPPS 1160 36,669 36,512 0
تبریز *ABS 51,123 51,440 -1
تبریز EPS 100 39,712 40,161 -1
تبریز EPS 200 39,712 40,161 -1
تبریز EPS 300 39,712 40,161 -1
تبریز EPS 400 38,556 38,991 -1
تبریز EPS 500 35,992 36,410 -1
تبریز EPS Oversize 35,992 36,410 -1
تبریز EPS Fine 33,833 34,225 -1
تبریز EPS SuperFine 33,833 34,225 -1
تبریز LL0 209 AA 38,582 38,971 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,788 39,177 -1
تبریز LL0 220 AA 37,605 37,617 -0
تبریز LL 0220KJ 38,274 38,282 -0
تبریز MD 3840 UV 36,149 36,376 -1
تبریز HD EA 6070 34,592 34,809 -1
تبریز HD UA 6070 35,262 35,475 -1
تبریز HD EA 5218 34,592 34,809 -1
تبریز HD UA 5218 35,262 35,475 -1
تبریز HD 5030 SA 36,668 36,898 -1
تبریز HD 5030 EA 35,998 36,233 -1
تبریز HD 4440 EA 35,307 35,536 -1
تبریز HD 4440 UA 35,976 36,202 -1
تبریز HD EA 6040 34,592 34,809 -1
تبریز HD UA 6040 35,262 35,475 -1
بانیار EPS 100-FR 41,375 41,807 -1
بانیار EPS 200-FR 41,375 41,807 -1
بانیار EPS 300-FR 41,375 41,807 -1
بانیار EPS 400-FR 40,564 40,987 -1
بانیار EPS 500-FR 37,900 38,306 -1
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,744 40,569 0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,706 38,540 0
جم HD BL3 37,148 37,287 -0
جم HD BL4 37,148 37,287 -0
جم HD 60507 34,592 34,809 -1
جم HD 60507 UV 35,262 35,475 -1
جم HD 52518 34,592 34,809 -1
جم HD 52518 UV 35,262 35,475 -1
جم HD 52505 34,592 34,809 -1
جم HD 52505 UV 35,262 35,475 -1
جم HD 52511 34,592 34,809 -1
جم HD EX3(PE100)** 38,876 38,906 -0
جم CC52502 40,127 40,379 -1
جم CC52502 SU 40,903 41,151 -1
جم HD 5000 S 38,407 38,447 -0
جم MD 38504UV 36,149 36,376 -1
جم LL22501 AA 38,582 38,971 -1
جم LL22501 KJ 38,788 39,177 -1
جم LL32604 UV 35,803 36,202 -1
جم HD 60511 34,592 34,809 -1
جم HD 60511 UV 35,262 35,475 -1
جم HD 60505 34,592 34,809 -1
جم HD 60505 UV 35,262 35,475 -1
خوزستان PGPC 1822 73,614 73,591 0
خوزستان PGPC 0712 73,614 73,591 0
خوزستان PGPC 1218 73,614 73,591 0
خوزستان PGPC 0407 73,614 73,591 0
خوزستان PGPC 2230 73,614 73,591 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 55,501 55,684 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 42,615 42,875 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 42,615 42,875 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 55,501 55,684 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 55,501 55,684 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 55,501 55,684 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 55,501 55,684 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 61,190 61,340 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 58,078 58,246 -0
رجال RG 3212 E 37,354 37,035 1
رجال RG 1101XXS 32,119 31,844 1
رجال RG 1101S 32,119 31,844 1
رجال RG 1101XS 32,119 31,844 1
رجال RG 1101P 32,119 31,844 1
رجال RG 1101XP 32,119 31,844 1
رجال RG 1101XN 32,119 31,844 1
رجال RG 1104K 32,331 32,054 1
رجال RG 1102H 32,119 31,844 1
رجال RG 1102L 32,119 31,844 1
رجال RG 1102XK 32,119 31,844 1
شازند PP-R270G 37,097 37,035 0
شازند PP-EP2X CI 37,097 37,035 0
شازند PP-EP2X CE 37,097 37,035 0
شازند PP-ARP 230 37,097 37,035 0
شازند PP-HP 565 S 33,577 33,544 0
شازند PP R 40 37,097 37,035 0
شازند PP R 60 37,097 37,035 0
شازند PP-HP 550 J 32,119 31,844 1
شازند PP-HP 552 R 32,119 31,844 1
شازند PP-HP 554 P 32,119 31,844 1
شازند PP-V30GA 33,220 33,175 0
شازند PP-V30S 32,119 31,844 1
شازند HD-5620 EA 34,592 34,809 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 38,130 38,165 -0
شازند HD-EX5 36,733 36,784 -0
شازند HD-BL3 37,148 37,287 -0
شازند MD 3840 UA 35,976 36,202 -1
شازند PBR 44,078 43,815 1
شازند PBR -1210S 48,764 48,473 1
شازند LL0 209 KJ 38,788 39,177 -1
شازند LL0 209 AA 38,582 38,971 -1
شازند LL0410 AA 38,582 38,971 -1
شهیدتند گویان PET BG845 31,266 31,529 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,266 31,529 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,006 31,266 -1
شهیدتند گویان PET BG821 31,006 31,266 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,294 30,548 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,294 30,548 -1
شهیدتند گویان PET BG781 29,541 29,789 -1
شهیدتند گویان PET BG785 29,541 29,789 -1
شهیدتند گویان PET BG761 29,112 29,357 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 28,661 28,902 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,112 29,357 -1
شهیدتند گویان PET TG645 27,646 27,821 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,646 27,821 -1
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 27,234 27,406 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,758 28,939 -1
غدیر PVC-S65 26,607 26,116 2
غدیر PVC-S57 29,268 28,728 2
لاله LD 2102TX00 38,308 38,246 0
لاله LD 2101 TN 47 38,308 38,246 0
لاله LD 1922 T 38,977 38,911 0
لاله LD 2404 TC47 38,308 38,246 0
لاله LD 2102 TN 42 38,308 38,246
لاله LD 2004 TC00 38,308 38,246 0
لاله LD 2100TN42 38,308 38,246 0
لاله LD 2100TN00 38,308 38,246 0
مارون HD-EX5 36,733 36,784 -0
مارون HD-I4 34,592 34,809 -1
مارون HD-I4 UV 35,262 35,475 -1
مارون PP-C30S 32,119 31,844 1
مارون PP-V30S 32,119 31,844 1
مارون PP-Z30S 32,119 31,844 1
مارون PP-Z30G 32,119 31,844 1
مارون PP-V30G 32,119 31,844 1
مارون PP-F30G 32,119 31,844 1
مارون PP-V79S 32,119 31,844 1
مارون PP-V79G 32,119 31,844 1
مارون PP-X30G 32,119 31,844 1
مارون PP-MR230C 37,097 37,035 0
مارون PP-EP1X35AF 32,119 32,054 0
مارون PP-T30G 32,119 31,844 1
مارون PP-T31SE 32,119 31,844 1
مارون PP EP-C40R 37,097 37,035 0
نوید زرشیمی ZH515MA 34,461 34,173 1
نوید زرشیمی ZH 525J 32,331 32,054 1
نوید زرشیمی ZR 230C 37,354 37,035 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,354 37,035 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,354 37,035 1
نوید زرشیمی ZH510L 32,119 31,844 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,119 31,844 1
نوید زرشیمی ZH500 M 32,119 31,844 1
نوید زرشیمی ZH520J 32,331 32,054 1
نوید زرشیمی HP 552 R 32,119 31,844 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,458 32,180 1
مهر HD 7000 F 36,733 36,784 -0
قائد بصیر *ABS 50 NW 51,123 51,440 -1
قائد بصیر *ABS 75 60,014 60,386 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,592 34,809 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,262 35,475 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,592 34,809 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,262 35,475 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,148 37,287 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,407 38,447 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX5 36,733 36,784
لرستان HD-54404 35,262 35,475 -1
لرستان HD-62107 34,592 34,809 -1
لرستان HD-62107 UV 35,262 35,475
مهاباد LL22401 37,605 37,617 -0
مهاباد LL22402 37,605 37,617 -0
مهاباد LL22403 37,605 37,617 -0
تخت جمشید لاتکس 12,661 12,803 -1
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 35230ریال

قیمت مواداولیه؛ ۴ تير ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,000 ریال 900 2.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,500 ریال 150 0.36% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,300 ریال 500 1.15% نمودار و آرشیو
5110 42,900 ریال 500 1.17% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,600 ریال 1000 2.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,150 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 52,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
020 43,850 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lf190 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 39,000 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 46,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,400 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
C30s 46,800 ریال 1000 2.14% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
785 39,500 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
821 42,200 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,000 ریال -500 1.03% نمودار و آرشیو
510L Jam 45,500 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,600 ریال -100 0.13% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,000 ریال -150 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,000 ریال -150 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,100 ریال -200 0.55% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,000 ریال -150 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,000 ریال -150 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,100 ریال -200 0.57% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖