قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/05/17
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/05/03 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,308 38,246 0
آریا ساسول LH0030 38,308 38,246 0
آریا ساسول LP0470KJ 38,977 38,911 0
آریا ساسول LP0470KJ 38,977 38,911 0
آریا ساسول LIM1922 38,977 38,911 0
آریا ساسول HB 5020 37,148 37,287 -0
آریا ساسول HCH5110 36,733 36,784 -0
آریا ساسول MF 3713 36,733 36,784 -0
اروند PVC- S6532 26,607 26,116 2
اروند PVC - S7042 29,268 28,728 2
اروند PVC - E7242 29,268 28,728 2
اروند PVC - E7244 29,268 28,728 2
اروند PVC - E6834 29,268 28,728 2
امیرکبیر LD2420H 38,308 38,246 0
امیرکبیر LD2420D 38,308 38,246 0
امیرکبیر EX5 36,733 36,784 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,876 38,906 -0
امیرکبیر LL0209 AA 38,582 38,971 -1
ایلام HD 2200J 34,592 34,809 -1
آبادان PVC-S57 29,268 28,728 2
آبادان PVC-S60 27,938 27,422 2
آبادان PVC-S65 26,607 26,116 2
آبادان PVC-S70 29,268 28,728 2
بندر امام SBR 1502 44,751 45,252 -1
بندر امام SBR 1500 45,646 46,157 -1
بندر امام SBR 1712 41,321 41,756 -1
بندر امام HI 0500 34,592 34,809 -1
بندر امام HI 0500 UA 35,262 35,475 -1
بندر امام HD 0035 37,148 37,287 -0
بندر امام LH 0075 38,308 38,246 0
بندر امام LF 0200 38,308 38,246 0
بندر امام PVC S6058 27,938 27,422 2
بندر امام PVC 6558 26,607 26,116 2
بندر امام PVC 7054 29,268 28,728 2
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,119 31,844 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 32,331 32,054 1
پلی پروپیلن جم HP422H 32,331 32,054 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,119 31,844 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,119 31,844 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,119 31,844 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,119 31,844 1
پلی پروپیلن جم EP548R 37,354 37,035 1
پلی پروپیلن جم EP440L 37,354 37,035 1
پلی پروپیلن جم EP440G 37,354 37,035 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,354 37,035 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,577 33,513 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,697 39,363 1
پلی نار SF 060 32,119 31,844 1
پلی نار SF 1160 32,119 31,844 1
پلی نار PYI 250 32,119 31,844 1
پلی نار P-CR-380 33,834 33,544 1
تبریز HIPS 7240 42,372 42,205 0
تبریز GPPS 1540 40,744 40,569 0
تبریز GPPS 1460 38,706 38,540 0
تبریز GPPS 1160 36,669 36,512 0
تبریز *ABS 51,123 51,440 -1
تبریز EPS 100 39,712 40,161 -1
تبریز EPS 200 39,712 40,161 -1
تبریز EPS 300 39,712 40,161 -1
تبریز EPS 400 38,556 38,991 -1
تبریز EPS 500 35,992 36,410 -1
تبریز EPS Oversize 35,992 36,410 -1
تبریز EPS Fine 33,833 34,225 -1
تبریز EPS SuperFine 33,833 34,225 -1
تبریز LL0 209 AA 38,582 38,971 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,788 39,177 -1
تبریز LL0 220 AA 37,605 37,617 -0
تبریز LL 0220KJ 38,274 38,282 -0
تبریز MD 3840 UV 36,149 36,376 -1
تبریز HD EA 6070 34,592 34,809 -1
تبریز HD UA 6070 35,262 35,475 -1
تبریز HD EA 5218 34,592 34,809 -1
تبریز HD UA 5218 35,262 35,475 -1
تبریز HD 5030 SA 36,668 36,898 -1
تبریز HD 5030 EA 35,998 36,233 -1
تبریز HD 4440 EA 35,307 35,536 -1
تبریز HD 4440 UA 35,976 36,202 -1
تبریز HD EA 6040 34,592 34,809 -1
تبریز HD UA 6040 35,262 35,475 -1
بانیار EPS 100-FR 41,375 41,807 -1
بانیار EPS 200-FR 41,375 41,807 -1
بانیار EPS 300-FR 41,375 41,807 -1
بانیار EPS 400-FR 40,564 40,987 -1
بانیار EPS 500-FR 37,900 38,306 -1
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,744 40,569 0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,706 38,540 0
جم HD BL3 37,148 37,287 -0
جم HD BL4 37,148 37,287 -0
جم HD 60507 34,592 34,809 -1
جم HD 60507 UV 35,262 35,475 -1
جم HD 52518 34,592 34,809 -1
جم HD 52518 UV 35,262 35,475 -1
جم HD 52505 34,592 34,809 -1
جم HD 52505 UV 35,262 35,475 -1
جم HD 52511 34,592 34,809 -1
جم HD EX3(PE100)** 38,876 38,906 -0
جم CC52502 40,127 40,379 -1
جم CC52502 SU 40,903 41,151 -1
جم HD 5000 S 38,407 38,447 -0
جم MD 38504UV 36,149 36,376 -1
جم LL22501 AA 38,582 38,971 -1
جم LL22501 KJ 38,788 39,177 -1
جم LL32604 UV 35,803 36,202 -1
جم HD 60511 34,592 34,809 -1
جم HD 60511 UV 35,262 35,475 -1
جم HD 60505 34,592 34,809 -1
جم HD 60505 UV 35,262 35,475 -1
خوزستان PGPC 1822 73,614 73,591 0
خوزستان PGPC 0712 73,614 73,591 0
خوزستان PGPC 1218 73,614 73,591 0
خوزستان PGPC 0407 73,614 73,591 0
خوزستان PGPC 2230 73,614 73,591 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 55,501 55,684 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 42,615 42,875 -1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 42,615 42,875 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 55,501 55,684 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 55,501 55,684 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 55,501 55,684 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 55,501 55,684 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 61,190 61,340 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 58,078 58,246 -0
رجال RG 3212 E 37,354 37,035 1
رجال RG 1101XXS 32,119 31,844 1
رجال RG 1101S 32,119 31,844 1
رجال RG 1101XS 32,119 31,844 1
رجال RG 1101P 32,119 31,844 1
رجال RG 1101XP 32,119 31,844 1
رجال RG 1101XN 32,119 31,844 1
رجال RG 1104K 32,331 32,054 1
رجال RG 1102H 32,119 31,844 1
رجال RG 1102L 32,119 31,844 1
رجال RG 1102XK 32,119 31,844 1
شازند PP-R270G 37,097 37,035 0
شازند PP-EP2X CI 37,097 37,035 0
شازند PP-EP2X CE 37,097 37,035 0
شازند PP-ARP 230 37,097 37,035 0
شازند PP-HP 565 S 33,577 33,544 0
شازند PP R 40 37,097 37,035 0
شازند PP R 60 37,097 37,035 0
شازند PP-HP 550 J 32,119 31,844 1
شازند PP-HP 552 R 32,119 31,844 1
شازند PP-HP 554 P 32,119 31,844 1
شازند PP-V30GA 33,220 33,175 0
شازند PP-V30S 32,119 31,844 1
شازند HD-5620 EA 34,592 34,809 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 38,130 38,165 -0
شازند HD-EX5 36,733 36,784 -0
شازند HD-BL3 37,148 37,287 -0
شازند MD 3840 UA 35,976 36,202 -1
شازند PBR 44,078 43,815 1
شازند PBR -1210S 48,764 48,473 1
شازند LL0 209 KJ 38,788 39,177 -1
شازند LL0 209 AA 38,582 38,971 -1
شازند LL0410 AA 38,582 38,971 -1
شهیدتند گویان PET BG845 31,266 31,529 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,266 31,529 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,006 31,266 -1
شهیدتند گویان PET BG821 31,006 31,266 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,294 30,548 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,294 30,548 -1
شهیدتند گویان PET BG781 29,541 29,789 -1
شهیدتند گویان PET BG785 29,541 29,789 -1
شهیدتند گویان PET BG761 29,112 29,357 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 28,661 28,902 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,112 29,357 -1
شهیدتند گویان PET TG645 27,646 27,821 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,646 27,821 -1
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 27,234 27,406 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,758 28,939 -1
غدیر PVC-S65 26,607 26,116 2
غدیر PVC-S57 29,268 28,728 2
لاله LD 2102TX00 38,308 38,246 0
لاله LD 2101 TN 47 38,308 38,246 0
لاله LD 1922 T 38,977 38,911 0
لاله LD 2404 TC47 38,308 38,246 0
لاله LD 2102 TN 42 38,308 38,246
لاله LD 2004 TC00 38,308 38,246 0
لاله LD 2100TN42 38,308 38,246 0
لاله LD 2100TN00 38,308 38,246 0
مارون HD-EX5 36,733 36,784 -0
مارون HD-I4 34,592 34,809 -1
مارون HD-I4 UV 35,262 35,475 -1
مارون PP-C30S 32,119 31,844 1
مارون PP-V30S 32,119 31,844 1
مارون PP-Z30S 32,119 31,844 1
مارون PP-Z30G 32,119 31,844 1
مارون PP-V30G 32,119 31,844 1
مارون PP-F30G 32,119 31,844 1
مارون PP-V79S 32,119 31,844 1
مارون PP-V79G 32,119 31,844 1
مارون PP-X30G 32,119 31,844 1
مارون PP-MR230C 37,097 37,035 0
مارون PP-EP1X35AF 32,119 32,054 0
مارون PP-T30G 32,119 31,844 1
مارون PP-T31SE 32,119 31,844 1
مارون PP EP-C40R 37,097 37,035 0
نوید زرشیمی ZH515MA 34,461 34,173 1
نوید زرشیمی ZH 525J 32,331 32,054 1
نوید زرشیمی ZR 230C 37,354 37,035 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,354 37,035 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,354 37,035 1
نوید زرشیمی ZH510L 32,119 31,844 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,119 31,844 1
نوید زرشیمی ZH500 M 32,119 31,844 1
نوید زرشیمی ZH520J 32,331 32,054 1
نوید زرشیمی HP 552 R 32,119 31,844 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,458 32,180 1
مهر HD 7000 F 36,733 36,784 -0
قائد بصیر *ABS 50 NW 51,123 51,440 -1
قائد بصیر *ABS 75 60,014 60,386 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,592 34,809 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,262 35,475 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,592 34,809 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,262 35,475 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,148 37,287 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,407 38,447 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX5 36,733 36,784
لرستان HD-54404 35,262 35,475 -1
لرستان HD-62107 34,592 34,809 -1
لرستان HD-62107 UV 35,262 35,475
مهاباد LL22401 37,605 37,617 -0
مهاباد LL22402 37,605 37,617 -0
مهاباد LL22403 37,605 37,617 -0
تخت جمشید لاتکس 12,661 12,803 -1
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 35230ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۴ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 77,800 ریال -700 0.89% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 77,800 ریال -700 0.89% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 81,000 ریال 2000 2.47% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 80,300 ریال 1500 1.87% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,500 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 83,000 ریال 4500 5.42% نمودار و آرشیو
0075 76,000 ریال 2000 2.63% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال 1000 1.41% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 68,000 ریال 1000 1.47% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 67,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 68,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 69,800 ریال -200 0.29% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 94,500 ریال 14000 14.81% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 93,000 ریال 5200 5.59% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 98,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 2000 2.47% نمودار و آرشیو
1551 78,300 ریال 1600 2.04% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 93,000 ریال 5300 5.7% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 84,000 ریال 5000 5.95% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 94,000 ریال 8000 8.51% نمودار و آرشیو
ZR230 94,000 ریال 8000 8.51% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 107,500 ریال 1500 1.4% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖